יפל ריהמ רותיא
החפשמ םש

א
ריאמ סטרוא
םרמע ןיקטא
יבצ ןיקטא
הנשוש ןיקטא
הרש ןיקטא
הדיו גומלא
ינומ גומלא
הקפוס רזעלא
רזל ןינא
והילא לברא
לאומש ידרא
השמ ןנרא
רהזי לשא
ב
הנליא יראב
טרוק םואבסקוב
וריב יקצדורוב
םיסינ רכב
לחר רכב
ףסוי טסב-ןב
ארויג הדוהי-ןב
האל הדוהי-ןב
םהרבא םולש-ןב
לחר ןסב
הנדרי ץומא-רב
יבצ ץומא-רב
בד רב
הנשוש דוד-רב
החמש ןירב
בקעי רב
ארויג גרובזנרב
ינור גרובזנרב
יטא יאקרב
המלש יאקרב
הניר רב
ג
איג ןלוג
לאונמע ןודרוג
לארשי ןרוג
הקבר ןרוג
הקבר תליג
(לאומש) ושוג ןשיג
בקעי לג
דוד ןפג
ד
לאינד ריבד
הדירפ ריבד
םייח ירבי'גד
הרהז לקד
ה
םהרבא יולה
הרפע יולה
הלא יררה
ו
בדנ לזייו
האל ידרו
(לאומש) ילומ ידרו
ז
(קחצי) ו'גדיב רהוז
דעלג רהוז
היבצ רהז
הדיא חרז
ח
קחצי יטייח
הדע שימלח
ט
ןזוס יביאט
הפי לט
י
הרונ יקסבוני
כ
(םהרבא) יביא ןהכ
באז ןהכ
(םיסינ) יננ ןהכ
יתור ןהכ
הרינ בלכ
ל
הירא הנבל
לחר הנבל
דוד ינבל
מ
םייח יריאמ
השמ לידנמ
יבצ ןמקרמ
נ
ילא בידנ
הנח לידנ
ףסוי לידנ
בקעי ימותחנ
הרינ ימותחנ
דעיבא ינתנ
ס
שאוי ןינרטס
הקבול ןינרטס
לחר ( יבכמ) ןינרטס
יו'ג קרטס
ןנח ןומיס
הדוהי עלס
לחר עלס
ע
פ
לארשי לגוטרופ
יליל תרופ
יטמ ןמרייפ
השס ןמרייפ
םירמ טנמגרפ
הקנומ טנמגרפ
ידידי - בקעי דניורפ
תידוהי יחרפ
םהרבא ןמדירפ
הוח קנרפ
צ
האל ןמרמיצ
ק
לאקזחי וניפנוק
הרול וניפנוק
הצינ וניפנוק
הלדא ןמרפוק
יבצ ןמרפוק
ינב שרבלק
קי ןיילק
לואש גרבסגינק
תור יריצק
ר
ינב גרבנזור
הוח גרבנזור
הקסוי תומר
לימא יקסנאיסור
תירונ יקסנאיסור
ש
עשילא ןורמוש
הבוט ןורמוש
עבשילא ץרוש
ןימינב טדימש
ת