םיאבה םיכורב
דוע םניאש ונריקי רכז תא הבהאב חיצנהל איה הז רתא תרטמ