01/01/1920 - 01/01/2005 שודנמ דוד םחנמ
םייח תורוק
הדילה ךיראת רמתשה אל)20-ה האמה לש תונושארה 20-ה תונשב דלונ שודנמ
התייה ותחפשמ .ןוויבש הנינאי ריעב לזמו לאפר וירוהל ,(קייודמה
ותוחאו םיכורא םייחל לדבי לאפר ויחא הב ורתונ םויכ ,םידלי תבורמ
.דחוימ רשק שודנמל היה התיאש ,םינוקזה תב תילגרמ
ידי לע לארשי ץראמ ולגוהש םידוהיה יאצאצמ התיה החפשמה ,תרוסמה יפל
.םיטנמורה םידוהיה הנינאיב וארקנו םיאמורה
בר היהש בסה לש ותווצמב הצרא ,הפנעה החפשמה בור התלע 1925 תנשב
.םידב תונחמ הסנרפתהו םילשוריב הבשייתה החפשמה .הליהקה

.יאנב תחפשמ ינבו ןובנ קחצי רבעשל הנידמה אישנ ויה הנוכשל וירבח ןיב
רפסה תיבב ןוכית דומלל לחהו "ןויצ שרוד" יתדה רפסה תיבב דמל שודנמ
ןיד יכרוע דרשמב דובעל אציו וידומיל קוח תא םילשה אל ךא "סנאילא"
.ביבא תוינומה דרשמבו
םג םש .טבש שאר תויהל ךפהו ,םילשוריב םיפוצה תעונתב רבח היה שודנמ
,יולש ףסא םהבו ונממ םיריעצ ויהש 'ב םיפוצה ןיערג ישנא לא עדוותה
.הקראו ןורבה םהרבא ,טרופפר באז

תונומת תיירלג
בוטה ורבח םע דובעל לחהו יראבל רזח המחלמה רחאל
הבלחמל בלחה תרצות םע םילוע ויה .תוגהנב 'גח
םירוקיבל םג לצנמ היה תועיסנה תא .םילשוריב
ויחאו וירוה םע רשק לע רמשו החפשמה תיבב
.ויתויחאו
ביטרפואוקב ותדובע תפוקת הלחה ,50-ה תונשב
תויהל רחבנ כ"חאו בלח ליבומכ הליחתב ,"בגנה"
ודרשמ םוקמ .עבש ראבב ביטרפאוקה לש הדובעה ןרדס
רחש םע אצוי היה שודנמ ,ש"בב הקיתעה ריעב היה
ולוכ לכ .תורחואמ ברע תועשב קר רזוחו ותדובעל
בחרמ לכב רבד םשל היהו אלמל שרדנש תומישמב עוקש
םיקוקז ויהו עבש ראבל ונמדזהש םירבח .בגנה
םיבצייתמ ויה התיבה וא תליאל ,הברעל פמרטל
.רדסי שודנמ ,ךומסל ימ לע שיש ועדיו וינפל
תא ריכה ביטרפואוקב ןרדסכ תוברה ותדובע תונשב
םיוודבה םיגהנה ללוכ ,םהיתוחפשמו םיגהנה לכ
ידנוב היה םהמ דחא .עבש ראב ישנא ןכו םיברה
."הרובעת" הלבותה תרבח להנמ

שודנמ היה דימתמו זאמ .תודידי ירשק לע םתיא רמשו ,םלוכל בידנו רוסמ ,ןמאנ היה אוה וידידיל וכפה הלא לכ
.וידידיו וירכמ לכל קלחמ היהש תונתמ ראשו ןיי יקובקב ,תורינובנב ,בוט לכ אלמ הווזמ ול היה .בל בחר שיא
םיקיטסממ םיחופת ויסנכמ יסיכ ,םיליבשב ךלהתה אוה .םיקיטסמה שיאכ שודנמ תא םירכוז םהיתורודל יראב ידלי
שדח ריעצ ץירעמו תחלוק החיש רבכו קיטסמ לבקמ ולומ בצייתמ היה וכרדב שגופ היהש דלי לכו תוירכוסו םילוגע
.ףסונ
ןאכ .יאנסחמכ סופדב דובעל שודנמ סנכנ ,ביטרפואוקב לוכי לכ ןרדסכ ולש ראופמהו ךוראה הדובעה קרפ םויס רחאל
דועו םילוח יתב רפס יתב ,םידליה ינג -שרוד לכל קליח ןתוא ריינה תוליבחו ריינה יסקנפ רצויכ שודנמ רוכז
.שיא חפיק אל .ץראה יבחר לכב םישנאו תודסומ

שודנמל ושכרש בר דובכה תא רכוז ,ןיערגה ריכזמ זא היהש רזל , םהילא ףרטצה םימיל
םתרשכה קרפ תא ולחה רבכש הרובחה ייחב רהמ שיח בלתשה אוהו ,ותולבקתה םע רגובה
זא הרבע ךרדה .םילשוריב הבונתל קמעהמ בלחה ידכ תלבוהב םש דבע שודנמ .ףסוי לת ץוביקב
.ךרדב ובראש םיברע םידדוש ינפמ תיאשמבש םידכה לע רומשל שרדנ שודנמו םכשבו ןינ'גב
.םע רינב הבשיש בגנה תביטח תדקפמ הטמל ףרטצה .ח"מלפל שודנמ סיוגמ היה רורחשה תמחלמב
םידידיו םירכמ ול שכר הז ודיקפתב .תואנספאה לע כ"חאו תושילשה לע יארחא היה אוה
שודנמ .רפייפ סייט זא , ןמציו רזע םג היה םהיניב .םינש ךרואל רשק רמש םתיא ,בורל
תחתמ זגרא ולצא רומש היה זא רבכ .םילייחהו םידקפמה לש םנומאו םביל תא שוכרל עדי
התייה וז .ןיפכיד לכל קליח םתוא ,תוירגיסו םיקתממ ץראה בוט לכ אלמ להואב ותטימל
שודנמ .םתודידיב ותוא וכיזו ותוא וריכה םלוכו םלוכ תא ריכה ,שודנמ לש רהוזה תפוקת
.םע רינל ול החלשו רדווס הגרסש תרכוז ערוז הלקבר .ץראה לכ

םוקמ שודנמ אצמ ,רתוי תומדקתמ תויגולונכט תוטישל רובעלו ריינה תלוספ ףוסיא תקלחמ תא גרדשל סופדב טלחוהשכ
תלפטמהו הוולמה תרפא םירמ .ותואירב תאז ול הרשפא דוע לכ םוי םוי הדמתהב עיגה םשל ,סיריא תיבב ומצעל
ותועינצ תא ןפודה אצוי וביל בוט תא תרכוזו ,ותכרעהו ונומא תא השכר תונורחאה םינשה 10 ךשמב ולש הנמאנה
רבה תשרד תא פ"עב הינפב םלקדמ היה הוואגבו ותודלי תונורכיזמ הל רפיס אוה .טעומב קפתסמו חונ םדא ותויהו
םוצל דיפקה שודנמ . תובר תוליפתו ך"נתה יקרפ עדי שודנמ יכ ףיסומ ,םימיה רבכשמ ודידי הקרא .ולש הווצמ
בידנ היה שודנמ .תבש רמוש ותויה תמחמ תבש תויונרות ןתנ אלש יראבב דיחיה םדאה היהו ,םירופיכ םוי לכב
אל ומשש ךכ לע דמע דימת ךא .םיבר תודסומלו ,םיקקזנל ,ותחפשמ ינבל וביצקתמ בר ףסכ םרת ,לודג ןבדנו
.יבמופב םסרופי
לכב םירוזפ רשא םהיאצאצו ותחפשמ ינב םע קודה רשק לע רמש ךא ,ולשמ החפשמ םיקה אלו קוור היה שודנמ ,עודיכ
.ץראה יבחר
, וביל בוט לע ותוא דבכלו בוהאל ודמל םש ,"יראב תואנ"ל רושק היה ותוא ופקת הנקזה תולחמש תונורחאה םינשב
ובצמ רדרדתה םינורחאה תועובשב .עובשה תשרפל בר בשק בישקמ היה תבשה תולבקב , םיענה וגזמ לעו ,ותועינצ לע
לודג רעצ לש םוי הז היה .םימי עבש ,ומלועל רטפנ תמדקומ רקוב תעשב םויה .ונממ דרפיהל ואב ותחפשמ ינב ,
.ךורב ורכז יהי .ונלוכלו "יראב תואנ"ב