title
קלנועיות - נוהל השאלת קלנועיות - 3.6.09
3/6/09 נוהל השאלת קלנועיות
 

 

                                                               אפריל 2009–05–5

 

נוהל קבלת/השאלת קלנועית

 

נוהל קבלת/ השאלת קלנועית חדש (בעקבות העברת התקציב לחברים) מאוגוסט 2008

 

התקבל בישיבת המיגזר הצרכני בתאריך:‏05/05/2009

 

רקע: הפרטת הקלנועיות עברה ב 2007 (נוהל תקצוב קלנועיות אושר בקלפי מיום 29/11/2007) בעקבותיו עברה האחריות על הקלנועיות מענף הרווחה לידי החבר. ענף הרווחה אינו אחראי יותר לקלנועיות, וכל נושא אחזקתן עבר לרשות החבר שיחויב על  חלפים, תיקון קלנועית, החלפת מצבר, מנוע וכו'.

טיפול בקלנועיות יעשה ע"י הצעות מחיר וקבלות עבור כל קניה ותיקון כפי שנהוג בענפי העזר, במקביל לחיוב שישלח להנהלת החשבונות.

 

1. מערכת הרווחה תאשר לחבר שאין ברשותו קלנועית ועדיין לא זכאי להקצבה עבורה, שימוש בקלנועית לצורך החלמה ושיקום בלבד לפרק זמן מוגבל (בעיקרון, אין צורך רפואי בקלנועית, הצורך הינו חברתי בלבד).

2. החבר יקבל את הקלנועית רק עם טופס האישור של המרפאה המציין את פרק הזמן שאושר.

3. שימוש בקלנועית לצורך הגעה לעבודה וממנה לאחר זמן ההחלמה לא ימומן ע"י הרווחה.

4. חבר/ילד שהוגדר כבעל  "צרכים מיוחדים" הזקוק לקלנועית לפני הגיעו לגיל 65 יקבל קידום של התקציב.

5. האחראי על הקלנועיות ישאיר קלנועיות לצורך השכרה למערכת הבריאות ולחברים. (למערכת הבריאות זכות קדימה בהשכרה).

6. חברים ותושבים זכאים להשכיר קלנועית לפי מחירון קלנועיות.

7. מערכת הרווחה תוכל להשכיר קלנועית במחיר מיוחד.