title
החולדה והבוידם

החולדה הנה אויב ותיק של האנושות. החולדה הייתה אחראית למגפות הדבר הקטלניות שהפיצה בימי הביניים ואף בעת החדשה. חיידקי הדבר עוברים לבני האדם על ידי עקיצות הפרעושים שעל גופן של החולדות. גם כיום לא נעלמה מחלת הדבר מהעולם, אך כבר אינה נפוצה במקומותינו. עדיין נחשבת החולדה למזיק תברואתי וכלכלי ממדרגה ראשונה, המצדיק כל מאמץ להדברתו. החולדות מתגוררות ומקננות במחילות בקרקע, במחסנים ובמתבנים, במערכות הביוב, וכן - גם בעליות הגג. הדברת החולדות מתבססת על מניעה, מלכודות ורעלים.
מניעה = ניקיון סביבתי. אנחנו משתדלים לשמור על הניקיון בסביבת מבני המשק והמלאכה על ידי הדברת עשבי הבר ופינוי פסולת וגרוטאות המצטברים סביבם, כמובן בעזרת האחראים על נכסים אלה... מאד מפריעה לנו ולמאמצי ההדברה שלנו הצטברות פסולת, גרוטאות, רהיטים ישנים וכדומה ב"חצר האחורית" של חלק מדירות החברים. אנחנו מתחייבים לעזור בפינוי ככל שנתבקש. המלכודות הן מסוג לוכדות או קוטלות, ואנחנו מציבים אותן לאו דווקא במקום שבו ראיתם את החולדה לאחרונה, אלא במיקום "אסטרטגי" בהתחשב בהתנהגות החולדה. החולדה צריכה להמשך לפיתיון שבמלכודת – ולא להיפך שהמלכודת תרדוף אחריה. ההצבה מתבצעת על ידנו, אתם מתבקשים לדווח על התוצאות, כדי שנדע לפנותן.
הרעלים שבשימושנו הנם מסוג מעכבי קרישת דם, והם מסוכנים גם לבני אדם ולבעלי חיים. משום כך אנו מציבים אותם בתיבות סגורות ומסומנות, בצורה מוסתרת ומוגנת, והן משמשות אותנו הן להדברה והן למטרת ניטור האוכלוסיות ותוצאות ההדברה. מדי פעם אנחנו מטפלים במערכת הביוב במבצע משולב נגד החולדות והתיקנים.

אברהם הברון, תברואה.

תאריך פרסום
2/8/2015