title
פתרונות כל חידות 'ליל המדענים'


חידה מס' 1: איזה יום?
איש אחד דובר אמת בימים א,ב,ג,
איש אחר דובר אמת בימים ד,ה,ו
בשבת שניהם דוברים אמת

יום אחד נפגשו ואמרו זה לזה: " אתמול שיקרתי"
באיזה יום נפגשו?
תשובה: רביעי.
הסבר: ביום רביעי הראשון משקר ואומר שאתמול דיבר אמת והשני אומר אמת שבשלישי הוא שיקר.חידה מס' 2: הנידון למות ניצל
איש אחד נידון למוות והשופט שהיה בעל חוש הומור (מפוקפק למדי...) אמר לו שיגיד משפט כלשהו. 
אם יאמר אמת, יתלו אותו ואם יאמר שקר, יושיבו אותו על הכיסא החשמלי.
האיש המבוהל חשב, חשב ולפתע אורו עיניו.
הוא אמר....וניצל. מה אמר האיש?
תשובה: : "היום יושיבו אותי על כיסא חשמלי".
הסבר:אם זו האמת – צריך לתלות אותו ואז זה שקר וצריך להושיב אותו על כיסא חשמלי ואז דובר אמת....
וזה מלכוד מעגלי ואי אפשר לבצע את פסק הדין


חידה מס' 3: תפוח מיותר?

על השולחן סלסילה ובתוכה 6 תפוחים.
מסביב לשולחן עומדים 6 ילדים.
כל ילד לקח תפוח אחד ובכל זאת
נשאר תפוח אחד בסלסלה. איך זה יתכן?
תשובה והסבר: כל אחד לקח תפוח וילד אחד לקח תפוח עם הסלסילה.


חידה מס' 4: חוט למחשבה
מקיפים את כדור הארץ בחוט, המהודק היטב סביב קו המשווה.
לאחר מכן מוסיפים לחוט קטע נוסף באורך 9 מטרים.
במצב זה החוט כבר לא כל כך מהודק ונוצר רווח אחיד בין החוט ופני כדור הארץ.
מי יכול לעבור ברווח הזה:
א. חיידק בקפיצה
ב. עכבר בריצה
ג. כלב בנביחה
ד. אדם בהליכה
תשובה: אדם בהליכה
הסבר:
קוטר מעגל שווה להיקפו חלקי פאי (...3.14) – קבוע המעגל.
מכאן אפשר לחשב את התוספת לקוטר המעגל, אם נוסיף לחוט 9 מטרים: 9 חלקי 3.14 בערך
(פאי, קבוע המעגל הינו מספר אירציונלי הנמשך עד אינסוף אחרי הנקודה,
אך לצורך חישובים אפשר להשתמש בקירוב של 3.14): 9/3.14 = 2.87 מטרים)
התוספת לקוטר כדור הארץ היא בערך 3 מטרים ולכן הרווח משני צדי כדור הארץ לאורך
כל קוו המשווה יהיה מחצית מ-3 מטרים בערך וזה שווה ל-1.5 מטרים בערך.
ברווח הזה יכול לעבור כמובן אדם-ילד זקוף או מבוגר תוך כדי התכופפות קלה.


חידה מס' 5: כמה משחקים?
שלושים ושתיים קבוצות כדורסל משתתפות בטורניר בשיטת המפסיד יוצא.
כמה משחקים יערכו עד לקבלת הקבוצה הזוכה?
תשובה: 31
הסבר: מספר המשחקים שווה ל-31 כמספר הקבוצות שמפסידות אבל אפשר גם לחשב את מספר המשחקים בכל סיבוב ולחבר:
16 + 8 +4 + 2 +1 =31 משחקים.


חידה מס' 6: כמה פעמים ביממה יפגשו מחוגי השעון ?
כמה פעמים יפגשו מחוגי השעון ב24 שעות, כלומר ביום אחד/ מדובר רק על מחוג השעות ומחוג הדקות
תשובה: 22 פעמים
הסבר: המחוגים נפגשים כל שעה פעם אחת, לדוגמא ב – 1 וחמש דקות, 2 ו – 10 דקות, אבל בשעה 11
המחוגים אינם נפגשים שכן מחוג הדקות לא עוקף את מחוג השעה לפני שהוא מגיע ל – 12, אם
תחלקו ל – 12 שעות תראו כי ב – 12 שעות יש 11 מפגשים, לכן ב – 24 שעות יש 22 מפגשים


חידה מס' 7: אבירים ונוכלים

סביב שולחן עגול יושבים 18 אנשים.
חלקם אבירים וחלקם נוכלים, האבירים אומרים תמיד אמת והנוכלים תמיד משקרים.
כל אחד מהיושבים סביב השולחן טוען שהוא יושב בין אביר לבין נוכל.
כמה אבירים סביב השולחן?
תשובה: 12
הסבר:לפי בדיקה של אמת שקר, נקבל מחזוריות של שני אבירים ונוכל, כלומר שני שליש מהיושבים הם אבירים.

תאריך פרסום
3/5/2015