title
טיוטת נוהל כללים לבנייה פרטית בותיקים
טיוטת נוהל כללים לבנייה פרטית בותיקים

(דף זה יצטרף לנוהל בניה פרטית בקומותיים שיוגדר כנוהל בנייה פרטית בדירות מעבר)

שכונת ותיקים:

נוהל זה מתייחס רק לדירות ותיקים המשמשות כדירות מעבר. דיירים המתגוררים בדירת ותיקים כדירת קבע ומעוניינים בבנייה פרטית החורגת מנוהל זה רשאים לפנות לקבלת אישור מועדת תכנון.

1.      כללי: בשל בעיות תשתיות וניקוז מי נגר בשכונת הוותיקים, לא תותר בנייה פרטית העלולה לפגוע במערכת הניקוז, ההשקייה והתשתיות. יש לקבל אישור מקדים לפני כל בקשה לבנייה פרטית מענף הנוי. במקרים בהם ניתן להזיז את התשתיות או את מסלולי הניקוז, ההזזה תבוצע על ידי ענפי הקיבוץ במימון הדיירים.

2.      מרפסות מקורות:

2.1.           בדירות בהן יש ממ''ד בפאה צפונית בחלק מזרחי – ניתן לבנות מרפסת מקורה בחלק המערבי של הפאה תחת ההתניות הבאות:

2.1.1.    עומק המרפסת (קצה הגג) עד עומק מקסימלי של הממ''ד

2.1.2.    במקרים בהם אין דירוג בין הבית לדירה ממערב (קצה הבתים באותו הקו) תבנה (על חשבון הדיירים הבונים את המרפסת) בפאה מערבית של המרפסת מחיצת במבוק בגובה 2 מטר להפרדה מהדיירים השכנים.

2.2.           בדירות בהן אין ממ''ד בפאה צפונית ניתן לבנות מרפסת מקורה בכל החלק הצפוני של הפאה תחת ההתניות הבאות:

2.2.1.    עומק המרפסת יעמוד על מקסימום 3 מטר או עד למחצית המרחק צפונה לקצה המדשאה, הנמוך מבין השניים.

2.2.2.    במקרים בהם אין דירוג בין הבית לדירה ממערב (קצה הבתים באותו הקו) תבנה (על חשבון הדיירים הבונים את המרפסת) בפאה מערבית של המרפסת מחיצת במבוק בגובה 2 מטר להפרדה מהדיירים השכנים.

3.      מחסנים:

3.1.           ימוקמו בתוך המרפסת או בתוך השטח המאושר למרפסת או בחזית דרומית של הבית ובתנאי שלא עולים על המדרכה הראשית של השורה.

3.2.           בכל מקרה מחסן ימוקם צמוד לקיר הבית או קיר הממ''ד ולא במנותק מהבית.

3.3.           בדירות מזרחיות ומערביות ניתן למקם מחסן על הפאה המזרחית או המערבית בצמוד לקיר הבית.

תאריך פרסום
13/10/2018