title
לקראת ועדת תכנון 4.9.18

לחברי ו. תכנון:

אייל דבורי, יניב הגי, עופר, אריאל, אילן, רני, הדס, שרון שבו, עדי וייס,יניב ג, יורם, דורון, קטיה לוסב, נטע ניר מאיר

 

הזמנה לישיבת ו. תכנון

ביום ג', 9/4/2018

בשעה 20:30 בחדר ישיבות

 

·                 אישור פרוטוקול מישיבה קודמת 8/8/2018

20:30– מרפסת מקורה בקומה שניה בדירת ירנין פלד (71\2): על פי נוהל בנייה פרטית בקומותיים, בדירה מסוג זה, מרפסת בקומה שניה צריכה להיות לכיוון צפון מעל גרם המדרגות. ירנין מבקש להחריג את הדירה מהנוהל ולאפשר לו לבנות מרפסת מקורה לכיוון דרום. מוזמן: ירנין פלד

20:45 – ערעור על החלטת ועדת תכנון לקיצור בליטה של מרפסת מקורה בקומה שנייה מעבר לקו הבית למערב בדירת אורון ויסמין בירה לשעבר: בדירה זו נבנתה מרפסת מקורה היוצאת כמטר מעבר לקו הבית לכיוון מערב. ועדת תכנון בסיור קודם בדירה החליטה כי יש לקצר את המרפסת כך שלא תבלוט (במקביל ניתן להגדילה לכיוון מזרח). יוחאי ונטלי בן גל (פוקס) הנכנסים לדירה זו מבקשים מהוועדה לבחון שנית את הנושא. מוזמנים: יוחאי ונטלי

21:15 עדכונים בתב''ע מוצעת בארי – לקראת הפקדת תב''ע בארי החדשה ובעקבות הערות וייעוץ שקיבלנו מוצעים מספר שינויים בתב''ע:

1.      שטח בין אזור אחסנת הצינורות של הגד''ש לכביש 232 – בשטח זה, המשמש כיום חלקה חקלאית קטנה, תכננו הרחבה אפשרית של האזור המשקי ואזור מיועד לשטחי מסחר בסמיכות לתמרור (מדרום לכביש הגישה לבארי וממערב ל232). נת''י (נתיבי ישראל, מע''צ לשעבר) מתנגדים לתכנית זו בשל תכנית עקרונית (עדיין ללא תקציב או תאריך יעד לביצוע) להרחבת הכביש ולבנייה מחדש של צומת התמרור באופן תקני ובטיחותי. לאור זאת בשלב זה נשאיר את החלקה חקלאית ולא נגדיל את שטחי המשק. את העתודה לשטחי מסחר מוצע למקם באזור התעשייה המיועד בסביבת לה מדווש.

2.      מט''ש – בתכנית האב של בארי, על בסיסה תוכננה התב''ע היתה כוונה להקים מט''ש חדש רחוק יותר מהקיבוץ. בעקבות חוות דעת ובדיקה מקצועית של מפגעי ריח מוצע להשאיר את המט''ש במיקומו הנוכחי ולעשות לו שדרוג בהתאם לדרישות המעודכנות של המשרד לאיכות הסביבה, מדובר כמובן בחיסכון כספי גדול מאוד לבארי.

3.      הינומן – עדכון תכנית המרכז הלוגיסטי המיועד של הינומן והרחבתו לכיוון 232.

ניתן לראות מצגת מעודכנת של השינויים באתר בארי – לקראת ישיבות – ועדת תכנון

22:00 – העברת אתר קומפוסט: במסגרת פינוי אזור הרפת לטובת בנייה עתידית של שכונת השיקמים, יש לקבוע מקום חדש לאתר הקומפוסט. מאחר ורוב החומרים הנכנסים לאתר מקורם בפינת החי מוצע למקם את האתר החדש דרומית לפינת חי בסמוך לכביש הגדר. בנוסף מוצעת דרך טיפול חדשה לטיפול בשפכים הכולל קירוי בפלסטיק חממות ומפריד מוצקים שיחסכו את הצורך בחיבור האתר לבריכת ביוב. ניתן לעיין בסקיצה של האתר והמיקום באתר בארי – הנהלה – ועדת תכנון – לקראת ישיבות. מוזמן: יובל בר

22:30 – עמודי תרני דגלים ברחבה המרכזית: במסגרת עבודות התשתית בפרויקט הרחבה המרכזית הוסרו עמודי תרני הדגלים. ניתן למקם אותם חזרה בסמוך לאותו המקום אך בהזדמנות זו מוצע לשקול העברת התרנים בסמוך למגדל המים, שם מתוכננת להיבנות במסגרת הפרויקט גינה ובמת אירועים קטנה לכיוון צפון מערב לטקסים קטנים. בנוסף מוצע שהעמודים החדשים יהיו עמודים נשלפים (כמו בבמה בדשא הגדול).

 

                                                              רשם –אייל דבורי– ועדת תכנון

 

 

תאריך פרסום
31/8/2018