title
לקראת ועדת תכנון 10.7.18

16.7.18

לחברי ו. תכנון:

אייל דבורי, יניב הגי, עופר, אריאל, אילן, רני, הדס, שרון שבו, עדי וייס,יניב ג, יורם, דורון, קטיה לוסב, נטע ניר מאיר

 

הזמנה לישיבת ו. תכנון

ביום ג', 10/7/2018

בשעה 20:30 בחדר ישיבות

 

·                 אישור פרוטוקול מישיבה קודמת 26/6/2018

19:30 – מיקום מרפסת מקורה בקומה שנייה בדירה מיועדת לסער ועמית דגן (דירת פרולה ולואיז גאז לשעבר) – בדיון לפני מספר חודשים בנושא הוחלט בוועדה כי בדירה זו יש לבנות מרפסת בקומה השנייה לכיוון מזרח מעל המרפסת של הקומה הראשונה. סער ועמית, העובדים לדירה מבקשים לבחון בניית המרפסת לכיוון דרום במטרה שלא לפגוע בפרטיות דיירי הקומה התחתונה ודיירי הקומה העליונה הסמוכה לדירה מצפון. המרפסת תשמור על מרחק של 1.5 מטר מהמדרכה היורדת לותיקים ולא תפגע בעץ המכנף הסמוך. מוזמנים: סער ועמית דגן (הסעיף יתקיים ליד הדירה).

20:00 – שינויים פנימיים בדירות מעבר – בתקנון שיכון, נספח ג, סעיף 16ב נכתב כי "שינוי פנימי בדירות מעבר יהיה כפוף לאישור ועדת תכנון ועל חשבונו של החבר". ועדת תכנון לא נוהגת לדון בשיפוצים פנימיים בדירות בקיבוץ כל עוד אין השפעה על חוץ הבית ובהנחה כי השיפוץ מלווה על ידי ענף הבניין וכי ניתנים אישורים קונסטרוקטיביים לכל שינוי. לאור זאת עולה הצעה לאשר באופן גורף כל בקשה לשינוי פנימי בדירות מעבר ולא לדון בכל בקשה בנפרד. הנושאים הקשורים לדיון זה לגבי עלויות השינוי ועלויות החזרת הבית למצבו המקורי עם עזיבת הדיירים אינם תחת אחריות ועדת תכנון.

20:30 – עדכון תכנית בית העלמין – בישיבתה של ועדת תכנון מיום 20.3.18 הוחלט לעדכן את תכנית האב לבית העלמין בדגש על הנושאים הבאים:

א.         תכנון רחבת התכנסות והספדים מקורה בכניסה לבית העלמין (במטרה לאפשר למשפחות שיבחרו בכך לקיים טקס קבורה ברחבת ההספדים במקום סביב הקבר ובנוסף לאפשר למשפחות שיבחרו בכך שלא לקיים מסע לוויה מבית העם אלא מרחבת ההספדים אל הקבר בלבד).

ב.         תכנון חדר תפעולי בסמוך לרחבת ההתכנסות לצורך אחסון הארון לפני תחילת טקס הלוויה.

ג.          בחינה מחדש של מיקום השירותים.

ד.         הרחבת רחבת הטקסים הקיימת.

אדריכל תכנית האב של בית העלמין ערך את השינויים בהתאם לבקשות, הוועדה נדרשת לאשר את התכנית החדשה. ניתן לעיין בתכנית החדשה באתר בארי-הנהלה– ועדת תכנון – לקראת ישיבות.

מוזמן: שלומי נשיא (אחראי בית קברות)

 

                                                              רשם –אייל דבורי– ועדת תכנון

תאריך פרסום
6/7/2018