title
לקראת ועדת תכנון 13.6.18

6.6.18

לחברי ו. תכנון:

אייל דבורי, יניב הגי, עופר, אלי, אילן, רני, הדס, שרון שבו, עדי וייס,יניב ג, יורם, דורון, קטיה לוסב, נטע ניר מאיר

 

הזמנה לישיבת ו. תכנון

ביום ד', 13/6/2018

בשעה 21:00 בחדר ישיבות

 

·                 אישור פרוטוקול מישיבה קודמת 22/5/2018

21:00 – תכנית פיתוח מגרש כדורעף חופים (מגרש כדורסל בלטות לשעבר) – בהתאם לפרוגרמה שהחליטה עליה הוועדה בדיון קודם בנושא עולה לאישור סקיצה ראשונית לתכנית פיתוח לאזור הכוללת הפיכת משטח החול למגרש דשא לטובת כדורגל וכדורעף, סלילת מדרכה ומעבר מוסדר מהחלק העליון של גרם המדרגות בין הטריבונות לשער הפשפש של הבריכה ופיתוח נוי מסביב. באם תאושר התכנית, נבצע אומדן ונעלה בקשה לתקצוב במסגרת תכנית השקעות רווחה. מוזמן: מני גודארד

ניתן לעיין בתכנית באתר בארי- הנהלה – ועדת תכנון –לקראת ישיבות.                                                             21:30עדכון אפשרות מיקום מדרגות חיצוניות לקומה שנייה בדגם בית שכונת השיקמים – כחלק מהפרוגרמה לדגם הבית תוכננה אפשרות למיקום מדרגות חיצוניות בנוסף לפנימיות לצורך עליה לקומה שנייה. כרגע בדגם שאושר ממוקמות המדרגות בחזית הבית. הנושא חוזר לדיון נוסף מאחר ומיקום המדרגות בחזית מחייב הרחקה של קו הבניין מקו המגרש, דבר שיקטין את המדשאה האחורית. אדריכליות דגם הבית העבירו לנו מספר אפשרויות נוספות למיקום מדרגות שלא בחזית הבית. ניתן לעיין במצגת אפשרויות למיקום מדרגות באתר בארי- הנהלה – ועדת תכנון –לקראת ישיבות.

22:00תכנית העמדת הבתים במגרשים שכונת השיקמים -  עקב עדכון דגם הבית בשכונת השיקמים יש לאשר תכנית חדשה למיקום הבית בתוך המגרש כחלק מעדכון תכנית הפיתוח של השכונה. התכנית המוצעת כוללת מרחק של 4 מטר בין חזית הבית לקו המגרש ולמדרכה הציבורית המשאיר מרחק של 8.4 מטר מקצה המרפסת האחורית לגבול המגרש. ניתן לעיין בסקיצות שהכין אדריכל הנוף של השכונה לקראת הדיון באתר בארי- הנהלה – ועדת תכנון –לקראת ישיבות.

 

 

רשם –אייל דבורי– ועדת תכנון

תאריך פרסום
11/6/2018