title
סיכום ועדת תכנון 15.5.18

15.5.18

סיכום ועדת תכנון 15.5.18

נוכחים: דורון, יניב הגי, שרון שבו, יניב ג, אייל דבורי, רני, יורם, עדי וייס, אילן

חסרים: נטע ניר מאיר, קטיה לוסב, הדס, עופר, אלי

1.      אושר פרוטוקול ישיבת ועדת תכנון 1.5.18

2.      בקשת עודד וחמוטל הרגיל לבניית סככת אופניים בפאה דרומית של המרפסת המקורה בחזית הבית :  הועדה מאשרת עקרונית בניית סככה אופניים במיקום זה אך מבקשת לראות סקיצה הכוללת מידות וחומרים לפני התקדמות בנושא, יש לעשות מאמץ שהסככה תתכתב מבחינת הנראות החיצונית עם המרפסת המקורה הקיימת . השתתפו בדיון: עודד וחמוטל

3.      תכנית פיתוח משרדי הינומן בארי במכון חליבה – הוצגה בפני הוועדה תכנית הפיתוח המעודכנת של האזור. התכנית כוללת הסדרת דרכי גישה, חנייה, פיתוח נוי, בניית ממ''מ (מרחב מוסדי מוגן) מחוץ למכון ובניית מחסן מבנייה קלה בגובה 7.6 מטר במקום סככת ההמתנה של הפרות לחליבה. בישיבה הוסבר על ידי הראל וארז כי תפעול האתר לא ייצר מפגעי  ריח (כל מפגעי הריח הועברו לנתיבות. בבארי מאוחסן חומר יבש ) ורעש (למעט עבודת מלגזה בשעות העבודה) וכי תנועת המשאיות למחסן צפויה להיות דלילה, אחת למספר ימים. בנוסף הוצגה התחייבות הקיבוץ שלא לפנות את המבנה למשך 10 שנים לפחות.

הועדה ביקשה לראות הדמיה של המחסן לפני אישור התכנית. השתתפו בדיון: ארז מוקה, הראל, אבשל, עומרי אבן

4.      כביש בין שכונת זיתים לשכונת הותיקים – הוועדה קיימה דיון ראשוני לגבי הכנת תכנית מגירה להרחבת והסדרת כביש זה עקב הצפי להגדלת תנועת הולכי הרגל (ואופניים וקלנועיות) על הכביש עם אכלוס שכונת הכרם. הוועדה הכירה בצורך לשמר לאורך הכביש מקומות חנייה ועם זאת להפוך אותו ליותר ידידותי ובטיחותי להולכי רגל. המשך דיון בנושא יתקיים לאחר התייעצות עם מתכנן כבישים על האפשרויות הקיימות להסדרת הכביש. השתתפו בדיון: יובל בר, מירל'ה חרובי

 

   רשם –אייל דבורי– ועדת תכנון

תאריך פרסום
21/5/2018