title
לקראת ועדת תכנון 15.5.18

 

לחברי ו. תכנון:

אייל דבורי, יניב הגי, עופר, אלי, אילן, רני, הדס, שרון שבו, עדי וייס,יניב ג, יורם, דורון, קטיה לוסב, נטע ניר מאיר

 

הזמנה לישיבת ו. תכנון

ביום ג', 15/5/2018

בשעה 20:30 בחדר ישיבות

 

·                 אישור פרוטוקול מישיבה קודמת 1/5/2018

20:30 – בקשת עודד וחמוטל הרגיל לבניית סככת אופניים ליד ביתם – מש' הרגיל מעוניינת בהקמת סככה מקורה קטנה לאופניים בפאה הדרומית של המרפסת המקורה בכניסה לביתם (שכונת אשלים). מוזמנים: עודד וחמוטל

21:00 – תכנית פיתוח משרדי הינומן – בארי – בישיבתה מ19.9.2017 אישרה ועדת תכנון בניית משרדים זמניים (עד להקמת אתר קבע) בתוך מבנה מכון החליבה הישן למיזם הינומן בארי. לוועדה מוגשת לאישור תכנית הפיתוח של האזור. תכנית הפיתוח כוללת מגרש חנייה, דרכי גישה ובניית ממ''ד מחוץ למבנה. ניתן לעיין בתכנית באתר בארי – הנהלה – ועדת תכנון – לקראת ישיבות. מוזמנים: ארז מוקה, הראל, אבשל

21:45 – כביש בין שכונת הזיתים לשכונת הוותיקים (ממחסום בית קברות לקרקס) – כביש זה סומן לטיפול בתכנית העבודה של הוועדה. הכביש כיום הוא ברוחב 3 מטר עם שוליים מחופים בכורכר לחניות. עם אכלוס שכונת הכרם, כביש זה יהפוך לאחד מצירי התנועה של דיירי וילדי השכונה למרכז הקיבוץ ברגל, אופניים, עגלות ילדים וקלנועיות. בהתאם לשינוי סטטוס זה, יש לבחון מחדש את הגדרת הכביש  - האם יש צורך לשנותו לדרך משולבת בסגנון כבישי פרויקט ה60 (רוחב 5 מטר, ריצוף באבן משתלבת, לא מיועד לחניית רכבים) או לכביש עם מדרכה בצד אחד וחניות בצד שני (בדומה לכביש בין שכונת הכרם לשכונת הזיתים). באם הוועדה תאשר שינוי בכביש, הפרויקט יצא לתכנון ראשוני וקבלת אומדן לביצוע ויועלה בעתיד לדיון במסגרת יעדי מזכירות.

                                                              רשם –אייל דבורי– ועדת תכנון

תאריך פרסום
11/5/2018