title
לקראת ועדת תכנון 30.1.18

הזמנה לישיבת ו. תכנון

ביום ג', 30.1.18

בשעה 20:30 בחדר ישיבות

 

·                 אישור פרוטוקולים מישיבות קודמות 24.4.18, 3.4.18

20:30 – אישור תכנית מעודכנת סככת עישון חדר אוכל – בהמשך לדיון קודם בוועדה בנושא, נערכו מספר שינויים בתכנית סככת העישון הכוללים הקטנתה ל25 מ''ר והתאמתה לעיצוב מבנה חדר אוכל. ניתן לעיין בתכנית המעודכנת באתר בארי- הנהלה – ועדת תכנון –לקראת ישיבות.

21:00 – הרחבות בתים בשכונת הדרים – בהתאם להחלטות תקנון שיכון, ישנם מספר דיירים המבקשים לממש את זכותם ולבצע שיפוץ להרחבת הבית. משרד האדריכלים זרתא, נבחר להכין את התכניות עם הדיירים. בשבועות האחרונים נפגשו הדיירים עם נציגי המשרד והעלו מספר בקשות הדורשות התייחסות ועדת תכנון:

1.      שיטת הבנייה של תוספות הבתים – המלצת האדריכלים היא להישאר בשיטת בנייה קונבנציונלית אך מספר דיירים ביקשו לאפשר בנייה קלה במטרה להוזיל עלויות (חלק מעלויות השיפוץ צפויות להיות על חשבון הדיירים, במידה ויחרגו מתקציב השיפוץ שניתן להם על פי התקנון). יש לקבל התייחסות הן לנושא הרצפות (האם לאפשר רצפות ללא ביסוס לדיירים המעוניינים לסגור חדר בתוואי המרפסות המקורות האחוריות), הן לנושא הקירות והן לנושא הגימור החיצוני.

2.      הגבהת גג נמוך - ישנם מספר דיירים אשר בקשו להגביה את הגג הנמוך. יש להחליט האם לאשר את הבקשה, במידה וכן, מה הנוהל לביצוע ההגבהה ותיאום בין השכנים בנוגע לפתיחת חלון בחדרי הרחצה (הגבהת הגג הנמוך בדירה אחת חוסמת את חלונות חדרי השירותים בדירה הסמוכה).

3.      הזזת הכניסה לבית עלו בקשות להזזת מיקום דלת הכניסה לבית באותה החזית או
העברת הכניסה לחזית אחרת.

4.      חלונות ותריסים האדריכלים ממליצים, בפתחים חדשים בבית, לבצע תריסי גלילה חשמליים וחלונות הזזה ללא כיס בקיר, על פי הסטנדרט המקובל היום בשוק. הוועדה תידרש לקבל החלטה בנוגע לחלונות ותריסים לגבי הנושאים הבאים: חלונות כיס, תריסים חשמליים או תריסי רפפה, שמירה והעתקת חלונות קיימים בבית. בנוסף, האם הקיבוץ יהיה מעוניין באחידות הפרופילים החדשים בשכונה או לאפשר לדיירים לבחור אילו פרופילים שירצו? המלצת האדריכלים היא לאפשר בחירה מבין מספר מצומצם של סוגי פרופילים וסוגי תריסים.

22:00 – בקשות דיירים בשכונת הכרם להזזת פתח כניסת מכסחת דשא למגרש – בכל שורת בתים בשכונת הכרם יש פתח באחד מהבתים הקיצוניים המיועד לכניסת מכסחת דשא לכל דיירי השורה. בעבר התקיים דיון בוועדת תכנון בפתחים אלו בעקבות בקשות של דיירים לשנותם. בקשות אלו נדחו בוועדה. כיום, בעקבות החלטת ועדת תכנון לאפשר לדיירים להעביר את האחריות לגינון הפאה הצדדית של המגרש ולהפיכתה למדשאה באחריות הנוי במקום גינה פרטית, נוצרה אפשרות להכניס את מכסחת הדשא מחזית הבית לתוך שטח הפאה הצדדית, דבר המאפשר ביטול הפתחים בפינות המגרש לכניסת המכסחת. לאור זאת ולאור בקשות דיירים לערוך שינוי זה הוועדה תדון שוב בנושא.

                                                              רשם –אייל דבורי– ועדת תכנון

תאריך פרסום
27/4/2018