title
לקראת ועדת תכנון 3.4.18

29.3.18

לחברי ו. תכנון:

אייל דבורי, יניב הגי, עופר, אלי, אילן, רני, הדס, שרון שבו, עדי וייס,יניב ג, יורם, דורון, קטיה לוסב, נטע ניר מאיר

 

הזמנה לישיבת ו. תכנון

ביום ג', 3/4/2018

בשעה 20:30 בחדר ישיבות

 

·                 אישור פרוטוקול מישיבה קודמת 20/3/2018

20:30 – בקשת הגיל הרך לשינוי בתכנית הגגונים בגיל הרך - החלפת מרפסות מקורות בפגודות בחלק אחורי של ארזים ועופרים – הגיל הרך מבקשים להחליף את הקירוי בחלק האחורי של ארזים ועופרים בפגודות מחופות רשת צל (ניתן לראות דוגמאות לפגודות במגרשי המשחקים בגנים אמנון ותמר) במקום המרפסות המקורות שאושרו בתכנית הקירוי. צבע רשת הצל המוצע – אפור. הסיבה לבקשה – הוזלת עלויות הקירוי בחלק שלא חייב להיות אטום הרמטית למי גשמים. מוזמנת: ענבל בכר

21:00 - החלפת גגות אסבסט– מדינת ישראל החליטה להשתתף בתקציבים גדולים בפרויקט של החלפת גגות אסבסט בישובי עוטף עזה בדירות מגורים ומבני ציבור. בבארי עדיין קיימים גגות אסבסט בשכונות הוותיקים, קומותיים, אשטרומים, ריישים והקרקס ובמספר מבני ציבור. בישיבה תוצג סקירה של הפתרונות הרלוונטיים (רעפי חרס, רב רעף, דמוי אסבסט, פנל מבודד) לכל שכונה ותגובש המלצה לקראת דיון ביעדי מזכירות על השלמת התקציב מעבר למה שנותנת המדינה בהתאם לעלות הפתרונות שיומלצו. ההמלצות ייקחו בחשבון שיקולים אסתטיים ושיקולי עלויות לקיבוץ – השלמת התקציב על יד הקיבוץ נעה בין 50 ש''ח למ''ר ל250 ש''ח למ''ר, תלוי בפתרון שייבחר.

צוות מצומצם שבחן את הנושא ממליץ להתקין בגגות הקומותיים, הותיקים  ובית העם גג דמוי אסבסט (ניתן לראות דוגמא על גג חדר אוכל הישן) בתוספת בידוד בעלות מוערכת לבארי של 100 ש''ח למ''ר, ובשאר הגגות (אשטרומים, ריישים, במבחי''ם, מרפאה, חדר אוכל, נאות בארי, ומספר מבנים קטנים) להתקין פנל מבודד (ניתן לראות דוגמא על גג הפאב) בעלות מוערכת לבארי של 50 ש''ח למ''ר.

21:45 – בקשת ניר שני לדיון על גודל זכויות הבנייה בתב''ע בארי: זכויות הבנייה המוגדרות בתב''ע הישוב קובעות את מקסימום המ''ר שמותר לדייר לבנות בשטח מגרש למגורים. המ''ר הנספר בזכויות הבנייה כולל כל מ''ר מקורה לרבות קומה שנייה, מחסנים, מרפסות מקורות (פרגולות), גגונים וכו'. בתב''ע בארי המוצעת (הנמצאת שבועות ספורים לפני הפקדה) נכתב, בהנחיית ועדת תכנון, כי זכויות הבנייה המקסימליות במגרשים בשכונות הקבע יעמדו על 240 מ''ר למגרש. ניר שני מציע להגדיל את זכויות הבנייה ל270 מ''ר. יש לציין כי בכל מקרה עלינו לעדכן את נספח ז בתקנון שיכון המגדיר שטח מקסימלי לבנייה בדירות קבע על 190 מ''ר, מאחר ובשכונת זיתים ג ובכרם, נבנו מרפסות מקורות (פרגולות) באישור הקיבוץ (ע''ח הדייר) המביאות דירות אלו לגודל של 234 מ''ר. עדכון זה ייכלל במסגרת העבודה של ועדת שיכון על תקנון השיכון בחודשים הקרובים. מוזמן: ניר שני

22:15 – ערעור ניר שני על נוהל עיצוב אדריכלי של מבני מגורים בשכונות הקבע – נוהל זה מגדיר כללים לבנייה פרטית בשכונות הקבע של בארי. הנוהל אושר בוועדת תכנון ובמזכירות ב2016 אך תהליך אישורו לא הושלם כנדרש מאחר והיה ערעור של ניר שני למזכירות על גודל, מיקום וגובה המחסנים המאושרים בבנייה פרטית בנוהל המוצע. החלטת המזכירות בדיון על הערעור הייתה להעביר את הערעור לדיון חוזר בוועדת תכנון. ועדת תכנון תדון בערעור של ניר. ניתן לעיין בנוהל באתר בארי, הנהלה, ועדת תכנון, לקראת ישיבות. מוזמן: ניר שני

                                                              רשם –אייל דבורי– ועדת תכנון

תאריך פרסום
30/3/2018