title
נוהל עיצוב אדריכלי של בניה פרטית בשכונות קבע

 

הנדון: עיצוב אדריכלי של מבני מגורים (בשכון קבע)

לאחר דיון והערות חברי המזכירות ואישור ועדת תכנון

אושר מזכירות 15/6/2016

הערות                                      

א.      ההנחיות המפורטות להלן מתייחסות כולן לבניה או תוספות בניה חדשות, או למבנים קיימים או חלקם שלא אושרו ע"י וועדת תכנון ושלא קבלו היתר כחוק.

ב.      הביטוי "מגרש", "קווי בניין "או "קווי מגרש" משמעותם כמפורש בתקנון שיכון ונספח מגרשים.

ג.        כל בניה מעבר לקווי הבניין, גם אם איננה מופיעה בנספח המגרשים, תחשב כבניה המיועדת להריסה, בכלל זה מחסנים, מדרגות, גגונים, שטחי עץ או בטון לא מקורים או אגפי בניין חדשנים.

1.              גמר חיצוני - גמר קירות חוץ בכל המבנים יהיה: גימור טיח צבוע, "שפריץ" לסוגיו, אבן טבעית או מלאכותית (בשטח שלא יעלה על 10% משטחי החיפוי החיצונים), זכוכית או בטון חשוף. לא תותר בניה בחיפוי חיצוני של קירות מעץ או ממתכת ( מלבד חלונות ודלתות ). צבע החיפוי החיצוני יהיה לבן או בגווני אדמה בהירים.

2.              מתקנים הנדסיים ביתיים - מתקנים הנדסיים ומתקני עזר (כגון: מזגנים, אנטנות, מתקני כביסה, כבלי חשמל, צנרת מכל סוג שהוא, מכלי גז וכיו"ב), בבתים חדשים לא יותקנו בצד החיצוני של חזיתות הבתים אלא בצורה מוסתרת ממעברים ציבוריים ככל הניתן. בבתים קיימים – ניתן להעביר צנרת בתעלות.

3.              מזגנים - מזגנים יוצבו על גגות שטוחים באופן שיהיו מוסתרים ממעברים ציבוריים ככל הניתן.

4.              קולטי שמש -  קולטי שמש יותקנו על גגות שטוחים או על גגות משופעים. דודי המים החמים יותקנו במקום מוסתר ממעבר ציבורי ככל הניתן. רצוי להתקין את קולטי השמש והדודים על גג שטוח הכולל הסתרה ככל הניתן.

5.              תתאפשר שתילת גדר-חיה בגבולות המגרש בחזית. בצד האחורי תיאסר בניית גדר בגבולות המגרש, למעט גדר קלה לבעלי-חיים.

6.              תותר בניית משטחי עץ (דקים) בגבולות קווי הבניין.

7.              שתילת עצים או עקירתם בתחום המגרש, או פגיעה ברציפות הדשא אשר באחזקת ענף הנוי תעשה בתאום ובאישור מרכז ענף הנוי.

8.              מחסנים: שטח המחסנים לא יעלה על גודל של 6 מ"ר וגובהו לא יעלה על  220 ס"מ (כקבוע בחוק). המחסנים יוצבו בצמוד לבית המגורים או בגבולות קוו הבניין, במקרה והבית ממוקם בתחתית מסלעה, תינתן אפשרות להציב את המחסן בצמוד למסלעה, בחלק הנמוך. חומרי החיפוי החיצוני של המחסן יהיה מפלסטיק (כדוגמת מחסני "כתר"), עץ או דמוי עץ.

9.              מדרגות לקומה שנייה – מדרגות לקומה שניה יבנו עפ"י דרישות הוועדה המקומית והוראות החוק.

 

תוספת לגבי מחסנים מתוך תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד-2014

 

מחסן

 

29.    הקמת מחסן אחד לכל יחידת דיור, שמתקיימים בו תנאים אלה פטורה מהיתר:

 

(1)  המחסן יוקם מחומרים קלים בלבד;

 

(2)  גודלו אינו עולה על 6 מטרים רבועים וגובהו אינו עולה על 2.05 מטרים; אם המחסן בעל גג משופע, לא יעלה גובהו על 2.4 מטרים;

 

(3)  הוא לא יחובר לתשתיות לרבות מים וביוב וחשמל;

 

(4)  לא יוקם המחסן בשטח המיועד בהיתר לחניה, ולא יוצב במרפסת לא מקורה בחזית קדמית, אלא אם כן הותר במפורש בתכנית או בהנחיות המרחביות;

 

(5)  הודעה בדבר הקמת מחסן, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד הקמתו.

תאריך פרסום
30/3/2018