title
לקראת ועדת תכנון 20.3.18

לחברי ו. תכנון:

אייל דבורי, יניב הגי, עופר, אלי, אילן, רני, הדס, שרון שבו, עדי וייס,יניב ג, יורם, דורון, קטיה לוסב, נטע ניר מאיר

 

הזמנה לישיבת ו. תכנון

ביום ג', 20/3/2018

בשעה 20:30 בחדר ישיבות

 

·                 אישור פרוטוקול מישיבה קודמת 6/3/2018

20:30 – הוספת רחבת התכנסות והספדים מקורה בכניסה לבית העלמין – נהלי הלוויות בבארי כוללים מסע לוויה מבית העם לכיוון בית הקברות וקיום טקס הלוויה סביב הקבר. לאחרונה עלתה שוב בקשה לדון בהוספת אלטרנטיבה למשפחות שיבחרו לא לערוך את המסע מבית העם על ידי הקמת רחבת התכנסות בכניסה לבית העלמין. הרחבה יכולה להיות מקורה ולשמש גם מקום לקיום טקסי ההספד במקום סביב הקבר עצמו. משפחות שיבחרו יוכלו להמשך לקיים את הטקס בדיון כפי שמתנהל כיום. תכנית האב של בית הקברות, שאושרה בעבר בוועדת תכנון לא כוללת רחבה כזו מחוץ לבית הקברות, קבלת הבקשה תדרוש עדכון תכנית האב. ניתן לעיין בתכנית האב של בית הקברות באתר בארי – הנהלה – ועדת תכנון – לקראת ישיבות. מוזמנים: מירב ברקאי (אחראית בית עלמין יוצאת), שלומי נשיא (אחראי בית עלמין נכנס).

21:15 – מתחם האסם - מתחם זה כולל שלושה מתחמי משנה, 1. הפאב, 2. מבני האסם, 3.המרחב הנושק למתחמים אלה (כיום אזור אחסון ומשרדי המיזוג). בהתאמה לתב"ע החדשה ועם קידום תכנית "שכונת השקמים", הופך מתחם האסם להיות אזור מרכזי בלב הקיבוץ וכאזור מעבר וקשר בין אזור מגורים למרכז הקיבוץ.

האסם והפאב נכללים ברשימת המבנים לשימור. מבנה הפאב והחזית שלו שמורים ומטופחים ואילו מבני האסם וסביבתו וכן אזור האחסון, נמצאים במצב הזנחה וללא טיפול.

מתוקף הגדרת האסם כמבנה לשימור, הוכנה ע"י דורון שגב ורמי חרובי, תכנית עקרונית לטיפול במבנים וסביבתם, התכנית מתייחסת גם למיקומם המרכזי של המבנים, מציגה ראיה כוללת של המתחם כולו ומציעה כיוונים לשילובו, כחלק מהתכנון הכולל של האזור בכלל ו"שכונת השקמים" בפרט.

התכנית תוצג לפני הועדה במגמה לקדמה ולשלבה בתכניות הפיתוח של שכונת השקמים והפיתוח הכולל של אזור זה.  באם תאושר התכנית תינתן הנחיה למזגה עם תכנית הפיתוח של שכונת השקמים, בדגש צירי תנועה וגישה מקשרים בין השכונה ומרכז הקיבוץ, במקביל לפניה לגיוס תקציב לתכנון מפורט של התכנית. ניתן לעיין במצגת בנושא שהוכנה על ידי רמי ודורון באתר בארי – הנהלה – ועדת תכנון – לקראת ישיבות. מוזמן לדיון: רמי חרובי

22:00 – מרפסות מקורות בשכונת הרווקיה (שורה צפונית של חדרי צעירים בשכונת הצעירים): בשכונה זו, כמו בשאר שכונות הצעירים (אשטרומים וריישים) הוחלט לקדם תכנון של מרפסות מקורות אחידות שיבוצעו לכשיתוקצבו בעתיד. ניתן לעיין בסקיצה ראשונית של משרד זרתא באתר בארי - הנהלה – ועדת תכנון – לקראת ישיבות.

                                                              רשם –אייל דבורי– ועדת תכנון

 

 

 

 

תאריך פרסום
16/3/2018