title
סיכום ועדת תכנון 6.3.18

סיכום ועדת תכנון 6.3.18

נוכחים: אייל דבורי, רני, הדס, נטע ניר מאיר, עדי וייס, עופר, שרון שבו, קטיה לוסב, אילן, יורם

חסרים: יניב ג, יניב הגי, דורון, אלי

1.      אושר פרוטוקול מישיבה קודמת 20.2.18

2.      מיקום ממלכה ואתר גזם (דיון המשך לדיון בנושא מישיבת ועדת תכנון 19.9.17): הוחלט:

א.      חוות המכולות תמוקם כפי שהוחלט באזור חורשת החרובים בחלק הצפוני של האיזור המשקי.

ב.      הממלכה תמוקם בשטח המשמש כיום כבור האשפה, צפונית מערבית לשער הפלחה בשטח מרובע בגודל של כ 1.8 דונם.

ג.       אתר הגזם יעבור באופן זמני לבורות התחמיץ, לקראת תחילת עבודות הפיתוח של שכונת השיקמים, הכוללות את אזור בורות התחמיץ, יועבר אתר הגזם למקום קבע, כאשר ברירת המחדל היא מחוץ לגדר הקיבוץ מזרחית לאזור המשקי הנוכחי.

השתתפו בדיון: יובל בר, אבידע בכר

3.      מיקום ותכנון סככת עישון חדשה ליד הכניסה הצפונית לחדר אוכל: הוצגה בדיון סקיצה ראשונית לתכנון סככת העישון. ניתנו מספר הערות ודגשים:

א.      גודל סככת העישון לא יעלה על 25 מ''ר.

ב.      סככת העישון תמוקם דרומה ממה שהוצג בסקיצה ותתחיל מהאזור בו נמצא עץ הזית ליד מכולת המטבח כיום.

ג.       יש להציג פתרונות לסגירת הסככה בחורף

ד.      יש להציג עיצוב נוסף לסככה

ה.     יש לבחון עלויות של הקמת הסככה על עמודים אל מול הקמתה על מילוי אדמה וקיר בטון המתכתב עם קירות הבטון העוטפים את רחבת הגרנוליט.

4.      דגם בית יחיד בשכונת השיקמים: הוצג דגם בית יחיד בשכונת השיקמים הנגזר מדגם הבית לזוג ועומד בהגדרות תקנון שיכון לדגם בית יחיד. הדגם שהוצג אושר בוועדה ויעבור לבדיקה של עמידה בתקנון על ידי אדריכל חיצוני בהמשך, בנוסף יוקם צוות אד הוק בראשות עופר תבורי שיבחן האם הדגם שהוצג עומד בהגדרות לגודל דגם יחיד כפי שמוגדר בתקנון השיכון. השתתפו בדיון: ניר שני, אורלי קניסו (חברי צוות דגם הבית), עמוס שזר

5.      אושרה התקשרות עם משרד אדריכלים ציונוב ויתוקין חיצוני לבחינת עמידת דגם הבית החדש בשכונת השיקמים להגדרות תקנון השיכון.

6.      אושרה תכנית פיתוח הנוי של שכונת הכרם בתוספת ההערות הבאות:

א.      תכנון פיתוח הרצועה שבין השכונה לכביש הגדר המערבי ישתנה חזרה לתכנון המקורי שכלל פיתוח נוי אקסטנסיבי במקום רצועת דשא שתוכננה שם בשלב שני.

ב.      אושרה בקשת הנוי לאפשר לדיירים שיבחרו בכך להוסיף מדשאה בצד החיצוני של הבית בתוך שטח המגרש של הדייר המתחברת למדשאה האחורית. התנאי לאישור המדשאות לדיירים הוא שהמדשאות יתוחזקו על ידי הנוי ולא ניתן יהיה להוסיף בהם אלמנטים של נוי (עצים, מתקנים וכו') ללא אישור הנוי.

 

 

 

 

 

                                                              רשם –אייל דבורי– ועדת תכנון

תאריך פרסום
8/3/2018