title
נוהל בנייה פרטית בקומותיים אושר בועדת תכנון 20.2.18

 

21.2.18

 נוהל הסדרת בניה פרטית בשכונת הקומותיים – אושר בוועדת תכנון 20.2.18

הערה כללית: מסמך זה ישמש גם כהנחיות לאדריכל שיבצע עבודה הכוללת שרטוט לפי מידות של הקווים המאושרים לבנייה פרטית בכל בית ובית בשכונת הקומתיים. שרטוט זה יוטמע בתב''ע של בארי ויתורגם לקווי הבניין המקסימליים המגדירים את זכויות הבניה לכל בית. במקרים בהם לא ניתן מבחינת חוקי התכנון והבנייה ליישם את הכתוב בנוהל, תגבר לשון החוק על הכתוב בנוהל זה.

1.      הגדרות ומילון מונחים:

1.1.           בניה פרטית – בניה שבוצעה במימון דיירים ולא במימון הקיבוץ. בנייה פרטית כוללת סככות מקורות, מחסנים קבועים, מחסנים זמניים (כתר פלסטיק וכו'), חניות אופניים מקורות ובניה קשיחה מכל סוג.

1.2.           פרגולה/מצללה -  מבנה בלא קירות, שתקרתו משטח הצללה מישורי ואינו משופע או נטוי, הנסמך על עמודים ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40% לפחות ממנו. (זוהי ההגדרה המשפטית של פרגולה, למעשה בשכונות הקומתיים אין בכלל פרגולות/מצללות אלא רק מרפסות מקורות)

1.3.           מרפסת מקורה/ סככה מקורה – מבנה מקורה מחומרים קלים או מצללה אשר השטח המקורה עולה על 40% משטחה.

2.      כללי:

2.1.           נוהל זה בא במטרה להגדיר ולהסדיר את נושא הבנייה הפרטית בשכונת הקומתיים.

2.2.           נוהל זה כפוף  להחלטת האסיפה מיום 29/10/2015 – נוהל בנייה פרטית בדירות החברים, סעיף 4: ועדת תכנון תביא לאישור מוסדות הקיבוץ כללי תכנון ועיצוב בעניין הבנייה הפרטית בכל שכונה. הכללים יתייחסו, בין היתר, לעיצוב החיצוני של הבית וסביבתו.

2.3.           נוהל זה כפוף לתקנון שיכון.

2.4.           לאחר אישור נוהל זה יחל תהליך הוצאות היתרי בנייה לכל תוספות הבנייה הפרטית העומדות בנוהל זה. הוצאת ההיתר תהיה על חשבון הקיבוץ.

2.5.           מבנים קיימים אשר אינם עומדים בקריטריונים של נוהל זה תפורק או תותאם לקריטריונים של נוהל זה לאחר עזיבת הדיירים הנוכחיים את הדירה ולפני אכלוסה מחדש. ההתאמה או הפירוק יהיו על חשבון הקיבוץ. במקרה של התאמה, לאחר ההתאמה יוצא היתר בנייה על חשבון הקיבוץ.

2.6.           במידה ותהיה פניה לקיבוץ ממוסדות המדינה להסדרה מידית של היתרי בנייה או לחילופין חוות דעת משפטית שתאומץ על ידי מזכירות בארי, יפעל הקיבוץ ליישום ההחלטות הנדרשות להסדרת הבנייה הפרטית מבלי להמתין לעזיבת הדיירים (בניגוד לאמור בסעיף 2.4).

2.7.           בקשות דיירים אחרות, שלא קיבלו מענה (חיובי או שלילי) דרך נוהל, בקשתם תועלה לדיון בוועדת תכנון. החלטות הוועדה בנוגע לבקשות אלו יפורסמו לציבור ויתווספו לנוהל.

2.8.           בסמכות ועדת תכנון לאשר חריגה מנוהל זה במבנים מסוימים בהם לא ניתן או לא נכון מבחינה תכנונית והשפעה על הסביבה להיצמד לכתוב בנוהל.

2.9.           ועדת תכנון תיזום תכנון  תכניות אחידות למרפסות וגגונים בהתאם להנחיות נוהל זה. הבנייה הפרטית החדשה תהיה בהתאם לתכניות אלו בלבד.

2.10.      מידות המקסימום של המרפסות המקורות מתייחסות למידות הגג ולא מידות הרצפה.

2.11.      נוהל הבניה הפרטית בשכונת הקומתיים מתייחס לבניה קלה בלבד, הכוללת מרפסות מקורות, מחסנים וסככות לאופניים. לא תותר בניה קשיחה במסגרת נוהל זה.

2.12.      לכל דירה תותר מרפסת אחת בלבד. במקרים המפורטים בהמשך תותר בנוסף למרפסת בניית גגון לחניית אופניים.

2.13.      לא ניתן להזיז את דלת הכניסה לבית למיקום שאינו על הפאה המקורית בה מוקמה דלת הכניסה או חורג מתחום המרפסות המקורות המאושרות.

 

3.      כללים לבנייה פרטית בשכונת הקומתיים:

3.1.           לא תותר כל בנייה פרטית בחלקים שאינם צמודים לקירות הבית (המשמעות – לא ניתן לבנות מעבר לפאה עליה אושרה הבנייה הפרטית, החלקים שאינם צמודים לפאות ייעודו לטובת נוי פרטי או ציבורי).

3.2.           חומרי גלם מאושרים לגימור מרפסות מקורות ומחסנים – המרפסות המקורות יבנו מעץ בגוונים של צבע חום בלבד. גג PVC גלי, מחסנים יכולים להבנות מעץ או עם גימור שפריץ בצבע של הבית אלא אם מדובר במחסני פלסטיק מתחת למרפסת המקורה.

3.3.           במקרה של קרבה למדרכה ציבורית (שלא משרתת רק את דיירי הדירה) יעמוד  המרחק המקסימאלי של הבנייה הפרטית מהמדרכה ציבורית על 1.5 מטר. במקרה של עמודים לקומה שנייה, המרחק מתייחס לעמודים ולא לסככה המקורה.

3.4.           במקרה של קרבה לכביש/דרך משולבת יעמוד המרחק המקסימאלי של הבנייה הפרטית מהכביש/ דרך משולבת על 3 מטר או בהתאם לזכויות הכביש, הגדול מבין השניים.

3.5.           קומת קרקע:

3.5.1.    דירות מדגם B +C: מרפסת בפאת חזית הבית המקורי בלבד. רוחב מרפסת מקורה מקסימלי – 8.4 ולא יותר מרוחב החזית הקדמית של הבית, עומק מקסימאלי 4.5 (סה''כ מקסימום 37.8 מ''ר) . בכפוף לסעיפים 3.3,3.4 לעיל.

3.5.2.    דירות מדגם D: מרפסת בפאת חזית הבית המקורי בלבד. רוחב מרפסת מקורה מקסימלי –7.1  ולא יותר מרוחב החזית הקדמית של הבית, עומק מקסימאלי בצד הצר 4.5, עומק מקסימאלי בצד העמוק 7.2 (סה''כ מקסימום 38.4 מ''ר). בכפוף לסעיפים 3.3,3.4 לעיל.

3.5.3.    מחסנים יבנו בתוך המרפסת המקורה או בתוך השטח המקסימלי המיועד למרפסת המקורה.

3.5.4.    גובה בנייה פרטית  - לא יעלה מעל לגובה תחתית אדנית בחזית קומה שנייה.

3.5.5.    חניית אופניים לדיירי קומת קרקע:

3.5.5.1.         לדירות בהן הגישה למרפסת ולכניסה היא מכיוון דרום תאושר למעוניינים התקנת גגון לחניית אופניים תחת ההתניות הבאות:

3.5.5.1.1.   הגגון בעומק מקסימלי של 2 מטר, תלוי מהקיר ללא עמודים ומרחק מינימאלי של 0.5 מ' מהמדרכה המקבילה לבית.

3.5.5.2.         לדירות בהן הגישה למרפסת ולכניסה היא מכיוון צפון לא מאושרת התקנת גגון או מרפסת מעבר למרפסת המקורה הראשית של הבית אך ניתן יהיה להעמיק את המרפסת לעומק של 5 מ במקום 4.5.

3.6.           קומה שנייה:

3.6.1.    דגם B+C+D : מרפסת בצד הצפוני באזור המדרגות. רוחב עד למרחק מינימאלי של 0.5 מקו חלונות חדרי השינה ובצד השני אינה חורגת מגבולות הבית, עומק עד 5 מטר בצד העמוק ביותר (בקצה הבית), בכפוף לסעיפים 3.3,3.4 לעיל.

3.6.2.    מיקום מרפסות מקורות בהם הממד נבנה בצד צפון חיצוני למדרגות (דירות מערביות בבניינים  דגםD  70,71) – בבתים אלו אושרו מרפסות לכיוון דרום שאינן עולות בגודלן על המרפסות שאושרו בסעיף 3.4.2.

3.6.3.    מיקום מרפסות מקורות בבתים עם מדרגות דרומיות (בבניינים 89, 76, 74,73) – כרגע בבתים אלו אין מרפסות מקורות בקומה שניה ואין אפשרות לבנות מרפסות לכיוון דרום בדירות בהן המדרגות עולות מדרום. כמו כן לא צפויים מעברים בשלב זה בדירות אלו לכן לא נקבעו כללים ברורים. באם תעלה בקשה היא תידון בוועדת תכנון שתקבל החלטה, כל מקרה לגופו.

3.6.4.    מחסנים וחניית אופניים מתחת למרפסת המקורה בלבד. למעט בבתים בהם הממד נבנה בצד צפון חיצוני למדרגות (דירות מערביות בבניינים  דגםD  70,71) בבתים אלו יאושר מיקום חנית אופנים מקורה ומחסן בפאה צפונית לא מתחת למרפסת המקורה (הממוקמת בפאה דרומית בגלל מיקום הממ''ד).

 

 

 

תאריך פרסום
22/2/2018