title
סיכום ועדת תכנון 20.2.18

‏‏20.2.18

סיכום ועדת תכנון 20.2.18

נוכחים: אייל דבורי, רני, הדס, נטע ניר מאיר, עדי וייס, יניב הגי, עופר, שרון שבו, דורון, אלי, יורם

חסרים: אילן, יניב ג, קטיה לוסב

1.      אושר פרוטוקול מישיבה קודמת 16.1.18

2.      נוהל בנייה פרטית בקומתיים: אושר הנוהל המוצע עם שינויים קלים (מצ''ב נוהל מעודכן), יש לשים דגש על כך שהנוהל מאשר מידות בנייה מקסימליות רק במקומות בהם ניתן לבנות ללא קרבה למדרכות (עד 1.5 מ') או לדרכים משולבות (כבישים פנימיים) בהתאם לזכויות הכביש (בד''כ 3 מטר מהכביש, יש לבחון את הנושא מול אדריכל). הנוהל המאושר יועבר לאדריכל אשר יכין תכנית לכל בית בשכונה המגדירה את שטחי הבנייה הפרטית המקסימליים המאושרים על פי נוהל זה. תכנית זו תוטמע בתב''ע החדשה של בארי וקווי הבניין לכל בית ישורטטו בהתאם לתכנית זו. השתתפו בדיון: רן משאש, יאיר אביטל.

3.      ערעורי חברים על החלטות ועדת תכנון לגבי דירותיהם בשכונת הקומתיים: אושרה בקשת שלומית ולוטן אלון שלא לקצר מרפסת מקורה דרומית בדירת ניר וטל שני אליה הם מיועדים לעבור, לא אושרה בקשת אליסון שומרוני לבניית מרפסת מקורה בקומה שנייה לכיוון דרום או מערב (המרפסת תיבנה לכיוון צפון), אושרה בקשת יאיר ואלה אביטל שלא לקצר חלק מזרחי במרפסת מקורה בדירת גל מילס אליה הם מיועדים לעבור. השתתפו בדיון: לוטן ושלומית אלון, סטפן ורז גאז, אילי דינר, יאיר אביטל

4.      סככה מקורה ביזמות עיונה: אושר בדיעבד הסככה המקורה שנבנתה לאחרונה ביזמות עיונה. על מרכז המשק לפעול בהקדם להוצאת היתר בנייה לסככה.

5.      חורשת הזיתים: אושרה בקשת דיירים להורדת עמדת הקומזיץ בדרום החורשה. פיתוח הנוי בחורשה יועלה שוב לדיון בו תוצג עבודת תכנון נוף שבוצעה בעבר אך לא יושמה. השתתפה בדיון: איילת גודארד

 

 

 

 

 

                                                              רשם –אייל דבורי– ועדת תכנון

תאריך פרסום
22/2/2018