title
לקראת ועדת תכנון 20.2.18

לחברי ו. תכנון:

אייל דבורי, יניב הגי, עופר, אלי, אילן, רני, הדס, שרון שבו, עדי וייס,יניב ג, יורם, דורון, קטיה לוסב, נטע ניר מאיר

 

הזמנה לישיבת ו. תכנון

ביום ג', 20/2/2018

בשעה 20:30 בחדר ישיבות

 

·                 אישור פרוטוקול מישיבה קודמת 16/1/2018

20:30 – נוהל בנייה פרטית בשכונות הקומותיים – בהתאם לנוהל בנייה פרטית שאושר באסיפה (2015) על ועדת תכנון לכתוב הגדרות לבנייה פרטית בכל שכונה בקיבוץ. בשבועות האחרונות ניסחה הוועדה טיוטה לנוהל לגבי שכונת הקומותיים. בנוסף התייחסה הוועדה ספציפית לכל הדירות שמתפנות כרגע בקומותיים והגדירה להן מה ניתן לבצע במסגרת הבנייה הפרטית. במסגרת הדיון נאשר סופית את הנוהל ואת רשימת ההמלצות לדירות. הנוהל יעלה לאישור נוסף במזכירות. ניתן לעיין בנוהל וברשימת הדירות באתר בארי (הנהלה- ועדת תכנון – לקראת ישיבות).

רשימת ערעורים לנוהל המוצע:

1.      21:00 - לוטן ושלומית אלון מבקשים לערער על ההצעה כי במקרה של כניסה בפאה דרומית יותר רק גגון בעומק 1.5 מטר ומבקשים שיתאפשר מרפסת מקורה להגנה על הכניסה (הם עוברים לדירת טל וניר שני ומבקשים שהמרפסת המקורה הקיימת המגינה על דלת הכניסה תישאר במקומה)

2.      21:20 - אליסון שומרוני מבקשת שיאושר בדירתה הנוכחית (מעל דירת יונת ודרור אור) לבנות פרגולה לכיוון מערב מעל פרגולה קיימת של דרור ויונת ולא צפונה לכיוון המדרגות.

3.      21:40 - יאיר ואלה אביטל מבקשים לערער על ההחלטה לקיצור המרפסת המקורה בדירת גל מילס עד ל0.5 מטר לפני קו החלונות ומבקשים להשאיר את המרפסת כמו שהיא.

22:00 – תוספת מרפסת מקורה בחזית הנגרייה: המשק מבקש לאשר לבנות מרפסת מקורה בחזית הדרומית של הנגרייה ( יזמות עיונה) מזרחית לכניסה (הבנייה כבר החלה אך נעצרה עד לדיון בוועדה). מוזמנת: יונת אור

22:15 – פיתוח נוי חורשת הזיתים – עם השלמת מגרש המשחקים בלב חורשת הזיתים ולקראת אכלוס שכונת הכרם מוצע לתכנן פיתוח נוי לכל אזור החורשה (כרגע למעט מגרש המשחקים אין תכנון לשאר החורשה), בהקשר זה נדון גם בבקשת דיירים משכונת זיתים ב לבטל את עמדת המדורה הבנויה בדרום החורשה בסמוך לדירות זיתים ב. מוזמנת: דלית יצחקי

 

                                                              רשם –אייל דבורי– ועדת תכנון

תאריך פרסום
17/2/2018