title
לקראת ועדת תכנון 9.1.18

הזמנה לישיבת ו. תכנון

ביום ג', 9.1.18

בשעה 20:30 בחדר ישיבות

 

·                 אישור פרוטוקול מישיבה קודמת 26/12/2017

20:30 – שילוט הכוונה ברחבי בארי: בסוף 2015 הוקם צוות שהביא הצעה לשילוט הכוונה ברחבי בארי. וועדת תכנון אישרה את התכנית המפורטת של פריסת השילוט ועיצוב דגמי השלטים שהמליץ הצוות. התכנית המאושרת תומחרה ב600,000 ש''ח ולא קיבלה את אישור האסיפה, ככל הנראה בשל העלות הגבוהה שנבעה מכך שהשלטים המתוכננים היו שלטים ייחודיים שעוצבו עבור בארי ולא מוצר מדף קיים. התכנית המפורטת כללה 47 עמודים ו161 שלטי הכוונה על עמודים אלו. על מנת לתת מענה אחר לצורך בשילוט מוצע לגבש תכנית חדשה בעלות של עד 150,000 ש''ח. בסכום זה עומדות בפנינו 2 אפשרויות: או לאשר ביצוע חלקי של הפרויקט בהתאם לתכנית שאושרה ובעתיד לגייס סכומים נוספים להשלמת הפרויקט או להציע שילוט אחר, מבין שלל האפשרויות הקיימות בשוק, בעלות שתאפשר ביצוע כל השלטים. צוות שהוקם לבחון את הנושא וכלל את אייל, הדס שגיא וזיווה ילין יציג בפני הוועדה מספר אפשרויות לשילוט חלופי שהוצגו לצוות על ידי ספקים שונים.מצ''ב מצגת מפורטת בנושא מוזמנת: זיווה ילין (חברת הצוות המצומצם שבחן את הנושא)

21:15 – בקשת משפחת תבורי להרחבת בית בבנייה פרטית: משפחת תבורי מבקשת להוסיף לביתם חדר נוסף בגודל של 13 מ''ר (4.6*2.9) מערבית למרפסת המקורה בפאה הצפונית של הבית (מצ''ב שרטוטים). מוזמנת: ענת תבורי

21:45– בנייה פרטית בקומותיים (המשך דיון מישיבה קודמת)– בהתאם לנוהל בנייה פרטית בבארי, שאושר על ידי אסיפת בארי ב2015 (מצ''ב) על ועדת תכנון מוטלת משימה לקבוע כללי תכנון ועיצוב לעניין בנייה פרטית בכל שכונה בבארי ולהביאם לאישור מוסדות הקיבוץ. בנייה פרטית בשיכון זמני ודירות מעבר שלא תעמוד בכללים שייקבעו בוועדה תיהרס לאחר יציאת הדיירים הנוכחים מביתם. בנייה פרטית שתעמוד בקריטריונים תישאר ויוצאו לה היתרי בנייה כחוק. לאור פינוי מספר רב של דירות קומותיים בעתיד הקרוב (אכלוס שכונת הכרם) יש לסיים את הדיון לפני כניסת הדיירים החדשים לדירות שיתפנו. הדיון השני בוועדה יוקדש לניסיון לקביעת גודל פרגולה מקסימלי בכל סוג דגם בקומותיים (קיימים 3 דגמי דירות) ולכל קומה.

 

  רשם –אייל דבורי– ועדת תכנון

תאריך פרסום
5/1/2018