title
לקראת ישיבה 28.11.17

‏23.11.17

לחברי ו. תכנון:

אייל דבורי, יניב הגי, עופר, אלי, אילן, רני, הדס, שרון שבו, עדי וייס,יניב ג, יורם, דורון, קטיה לוסב, גלי זורע

 

הזמנה לישיבת ו. תכנון

ביום ג', 28/11/2017

בשעה 20:30 בחדר ישיבות

 

·                 אישור פרוטוקול מישיבה קודמת 14/11/2017

·                 דיון ההמשך בבחירת דגם הבית לשכונת השיקמים יתקיים בישיבה הבאה באמצע דצמבר על מנת לאפשר למשרדים המשתתפים לבצע שיפורים בהצעותיהם.

20:30 – אישור תכנית יעדי ועדת תכנון לשנת 2018 – מזכירות בארי החליטה הנחתה את מרכזי הענפים והועדות בקהילה להציג תכנית עבודה לפי יעדים ולוחות זמנים לשנת 2018. תכנית היעדים עוסקת בנושאים הגדולים שעל סדר יומה של הוועדה מעבר לעניינים השוטפים. התכנית מורכבת הן ממשימות שהוטלו בעבר על הוועדה (תכנון שכונת השיקמים, הסדרת הבנייה הפרטית בבארי, הרחבות בתים בהדרים וכו') והן מנושאים חדשים בהם בחרנו לטפל במסגרת תהליך הלימוד שביצענו בתחילת השנה (טיפול באזורים מוזנחים בחצר הקיבוץ וכו'(. מצ''ב טיוטת התכנית.

21:15 – גן משחקים טבעי: כהמשך לפרויקט שדרוג חצרות גני הילדים מוצע על ידי החינוך להקים בשטח שבין גן ניצנים למרכז פעילות וממזרח למרכז הפעילות אזור גן משחקים טבעי. גן משחקים טבעי הוא גן משחקים מיועד לפעוטות המורכב מחומרים טבעיים כגון אדמה, עץ, חול, מסלעות, אבנים, וכו' (ניתן ללמוד עוד על הנושא באתר הבא: . http://plan-natural-play.blogspot.co.il/ ) המיקום בסמיכות לבתי הילדים הוא במטרה שהאזור ישמש כחצר פעילות חוץ של ילדי הגיל הרך בשעות היום ולשימוש המשפחות בשעות אחר הצהריים. הכוונה היא לבצע את הפרויקט בשילוב מערכת החינוך וההורים הן בשלבי התכנון, הביצוע (חלק גדול מהביצוע ניתן לעשות בכוחות עצמים ושימוש בחומרים מקומיים) והאחזקה בעתיד. באם יינתן אישור עקרוני בוועדה, ניצור קשר עם משרד אדריכלים המתמחה בנושא במטרה לגבש תכנית ואומדנים ראשוניים. מוזמנות: איילת וענבל

21:45 – הרחבת חלל הפעילות בגן תמר או אמנון – להערכת מערכת החינוך, בעוד שנתיים יהיה צורך בהכנסת קבוצת ילדים גדולה לאחד מהגנים (אמנון או תמר) בנוסף לקבוצה גדולה בגן חצב. גני אמנון ותמר בנויים בסטנדרטים של משרד החינוך הקטנים משמעותית מהסטנדרטים שלנו. מערכת החינוך מעוניינת לבחון הרחבה של חלל הפעילות המרכזי באחד המבנים כדי להקל על הלחץ. באם הבקשה תאושר נתחיל תהליך בדיקה של ההיתכנות הטכנית ותכנון. מוזמנות: איילת וענבל

22:00 – מגרש כדורסל הבלטות בשכונת הקומותיים: אזור זה אינו מוזנח אך נמצא במיקום מרכזי ואינו משרת את הייעוד שלו ולכן הוא סומן לטיפול על ידי הוועדה. מאחר והשטח כולל גבעה שלא ניתן ליישר (בגלל עצים ותשתיות) מוצע לנצל את המבנה הטופוגרפי הקיים ולייצר במקום מגרש הבלטות מעין עמק רדוד שבתוכו שילוב של ריצוף, ספסלי בטון ועצי צל (מצ''ב סקיצה). הצמחייה הקיימת היום בשטח זה מאוד מאפיינת את אופי הגינון המזוהה עם סגנונו של ניר אילן ז''ל. מוצע שהתכנית החדשה תשמר ואף תעבה את סוגי הצמחייה האלו כמעין תזכורת חיה ונצחית לניר ולתרומתו רבת השנים לשימור ופיתוח יופיו של בארי. לאחר אישור עקרונות התכנון נצא לתכנון אדריכלי.

 

 

                                                              רשם –אייל דבורי– ועדת תכנון

 

 

 

 

תאריך פרסום
26/11/2017