title
סיכום ישיבה 14.11.17

‏‏

                                                                                                              ‏‏15/11/2017

סיכום ועדת תכנון 14.11.17

נוכחים: אייל דבורי, יניב ג, עופר, אילן, רני, הדס, שרון שבו, עדי וייס, יורם, דורון, קטיה לוסב,

חסרים: יניב הגי, אלי, גלי זורע

1.       אושר פרוטוקול מישיבה קודמת 19.9.17

2.       אושרה תכנית מיקום הגנרטור בשכונת הכרם בצמוד לחדר החשמל במקביל לפאה הדרומית. השתתפו בדיון: מרינה ואיגור לוסב.

3.      אושרה בקשת החינוך לצאת לתהליך תכנון הרחבת במשרד החינוך לטובת העברת משרדי הגר''ג למבנה משותף עם משרדי                         החינוך. המשך התהליך באחריות אייל ואיילת גודארד. השתתפה בדיון: איילת גודארד.

4.      בחירת דגם בית בשכונת השיקמים: בתום דיון ארוך בנושא הוחלט לדחות את ההחלטה לישיבת ועדת תכנון הבאה במטרה לאפשר             לחברי הוועדה עוד קצת זמן לגיבוש עמדתם. חלק מההערות שהושמעו במהלך הדיון יועברו למשרדים המשתתפים במטרה לאפשר להם         להציע שינויים קטנים בדגמים. השתתפו בדיון: אורלי קניסו וניר שני (חברי צוות דגם הבית), נאור פקציארז

 

 

 

 

                                                              רשם –אייל דבורי– ועדת תכנון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאריך פרסום
21/11/2017