title
לקראת ישיבה 14.11.17

‏7.11.17

לחברי ו. תכנון:

אייל דבורי, יניב הגי, עופר, אלי, אילן, רני, הדס, שרון שבו, עדי וייס,יניב ג, יורם, דורון, קטיה לוסב, גלי זורע

 

הזמנה לישיבת ו. תכנון

ביום ג', 14/11/2017

בשעה 20:30 בחדר ישיבות

 

·                 אישור פרוטוקול מישיבה קודמת 19/09/2017

20:30 – מיקום גנרטור בסמיכות לחדר החשמל בשכונת הכרם: בהתאם להחלטת המזכירות כי הגנרטור שקיבלנו לאחר צוק איתן ייועד לשכונת הכרם. לאחר מספר בדיקות בשיתוף בעלי מקצוע רלוונטיים מוצע למקם את הגנרטור דרומית לחדר החשמל במקביל לפאת החדר. לא ניתן למקם את הגנרטור מערבית לחדר החשמל בשל הסמיכות לכביש המערבי של השכונה או צפונית לחדר החשמל בשל גישת תשתיות לחדר החשמל. מצ''ב סקיצה למיקום הגנרטור וסיכום ישיבת בעלי מקצוע בנושא.

20:45 – פינוי הקרוואן הישן המשמש כמחסן בסמוך למשרד החינוך והרחבת משרד החינוך: החינוך מבקש לפנות את הקרוואן הממוקם מערבית למשרד ובמקום הפנוי לבנות תוספת למשרד לטובת משרד למרכזת גר''ג, נעורים וחדר ישיבות. ועדת תכנון נדרשת לתת אישור עקרוני למהלך והנחיות כלליות לתכנון. מוזמנת: איילת גודארד

21:00 – בחירת דגם בית שכונת השיקמים: בשבועות האחרונים הוצגו בפני ועדת תכנון והחברים 4 הדגמים המשתתפים במכרז דגם הבית לשכונת השיקמים על ידי 3 משרדי האדריכלים שהשתתפו במכרז. הוועדה תקיים דיון בו יוצגו שוב בקצרה הדגמים והוועדה תדרג את הדגמים לפי העדפותיה. לאחר בחירת הדגם יתקיים דיון נוסף להצעות בשיפור הדגם הנבחר לפני תהליך חתימה על הסכם עם המשרד הזוכה ויציאה לתכנון מפורט. הערה: במידה וההצעה שתיבחר במקום הראשון על ידי ועדת תכנון תהיה גם הזולה ביותר החלטת הועדה תהיה סוף הדיון בנושא, במידה שלא, אישור החלטת הועדה יובא לדיון במזכירות. מוזמנים: אורלי קניסו, ניר שני (חברי צוות דגם הדירה יחד עם דורון שגב ואייל דבורי).

 

                                                              רשם –אייל דבורי– ועדת תכנון

 29.10.17

נושא: מיקום גנרטור בשכונת הכרם

נוכחים: מוטי פוגל, עמרי גולן, דניאל אלון, רני קניסו, יניב גלברד

מטרת הפגישה: בחינת חלופות מיקום לגנרטור וקביעת מיקום סופי

הנוכחים בחנו מספר אלטרנטיבות למיקום הגנרטור, לאחר בחינת החלופות השונות הוחלט למקם את הגנרטור דרומית לחדר טרפו.

החלופה להתקנת הגנרטור בצד המערבי נבחנה לעומק ונמצאה לא מתאימה עקב הצורך בשינוי משמעותי בתוואי המדרכה, ביטול חניות, הצמדת משטח הגנרטור לכביש וכן המלצת מהנדס החשמל והפיקוח.

מוטי פוגל יתכנן את חיבור הגנרטור לחדר טרפו וכן יתכנן את הצנרת העמדת הגנרטור הכבלים וכל הנדרש בנושא.

דניאל אלון יהיה אחראי לביצוע העבודה בהתאם לתוכנית פוגל

יציקת הבטון והעבודות השונות יבוצעו על ידי קבלן הפיתוח של השכונה מלבד עבודות החשמל שיתבצעו על ידי חשמלית בארי.

דניאל אחראי על פרויקט בצד המקצועי

עמרי גולן מפקח 

 סיכם – יניב גלברד


 

 

 

תאריך פרסום
12/11/2017