title
סיכום ישיבה 19.9.17

‏20/09/2017

סיכום ועדת תכנון 19.9.17

נוכחים: אייל דבורי, יניב הגי, עופר, אלי, אילן, רני, הדס, שרון שבו, עדי וייס, יורם,

חסרים: יניב ג, דורון, קטיה לוסב, גלי זורע

1.      אושר פרוטוקול מישיבה קודמת 29.8.17

2.      אושרה בקשת מיזם הינומן בארי להקמת אתר זמני במכון החליבה הכולל משרדים, בקרת איכות ואחסנת חומר גלם. האתר ישרת את הינומן עד להקמת אתר הקבע במידה ויוחלט להגדיל את המיזם. השתתפו בדיון: הראל, ארז מוקה.

3.      תכנון מחדש של האיזור המשקי ופינוי מתחם הרפת לטובת בניית שכונת השקמים: בתום דיון ארוך ורב משתתפים התקבלו ההחלטות הבאות לגבי מתחם המשק:

א.      אתר קבע של מיזם הינומן בארי (אופציה נוספת באם האתר לא יוקם בסמיכות לחממות) – אושר המיקום המוצע בפינה הצפון מזרחית של האזור המשקי הנוכחי בשטח של 5 דונם. באם יוחלט להקים את האתר בשלבים השלב הראשון יהיה בצפון האתר.

ב.      ממלכה, אתר גזם, אתר קומפוסט, חוות מכולות – הדיון במיקום אתרים אלה לא הסתיים וימשיך בישיבה נוספת של ועדת תכנון.

השתתפו בדיון: הראל, ארז מוקה, אבידע, יובל בר, רמי גולד, רמי חרובי, אלון אפרת, איילת גודארד

 

 

 

                                                              רשם –אייל דבורי– ועדת תכנון

 

 

 

 

תאריך פרסום
17/10/2017