title
תוכנית האב- מטרות ויעדים
20 יולי 2011
קיבוץ בארי: מטרות ויעדים לתכנית האב
1. רקע ומטרות התכנית:
בעשר השנים האחרונות גדלה באופן ניכר אוכלוסיית קיבוץ בארי מבלי שתכניתו הפיזית של הישוב (ת.ב.ע) הותאמה לכך באמצעות יצירת אזורי מגורים חדשים ומתן מענה מרחבי לצרכים ולשינויים הנדרשים במשק היצרני והצרכני.
במקביל ובאותה עת, התפתחו ב"מגזר הקיבוצי" שינויים מבניים מרחיקי-לכת שהשפיעו על תכנונו הפיזי של הישוב הקיבוצי והכניסו מושגים וכללי תכנון חדשים ל"שפת-התכנון הקיבוצית".
גידולו הדמוגראפי המהיר של קיבוץ בארי, המחסור בקרקע זמינה למגורים וכללי התכנון החדשים שנדרשים, כיום, על-ידי מוסדות התכנון הממלכתיים - העלו את הצורך בהכנת תכנית אב לפיתוחו הפיזי של הישוב שתשמש בסיס פרוגרמתי ותכנוני לתכנית מפורטת (ת.ב.ע) חדשה.
תפקיד תכנית האב, שאופק זמנה נקבע לשנת 2020 [ואף מעבר לכך], ליצור מדיניות תכנון כוללת ומוסכמת לאופן פיתוחו הפיזי של הישוב - שתאפשר את המשך קיומו של קיבוץ בארי כישוב כפרי, את גידולו הדמוגראפי ואת פיתוחו הכלכלי ותיצור תנאים פיזיים לתושביו שיבוטאו באיכות מגורים, במגוון ורמת שירותי ציבור וקהילה, במערכת דרכים מסודרת ובאיכות סביבה.

לפיכך, מוצעות לתכנית האב חמש מטרות-על, מהן ייגזרו יעדי התכנית:
א. יצירת תכנית פיזית גמישה ("תכנית מאפשרת") שתאפשר, בעתיד, הכלת שינויים מבניים ואחרים בעלי ממד מרחבי - בהתאם לרצון הקיבוץ והחלטותיו.
ב. ניצול מיטבי של פוטנציאל הפיתוח שמאפשרת מדיניות התכנון הממלכתית לצורך הרחבת שטחו הבנוי של הישוב - בכפוף לאילוצים ולמגבלות שנובעים מתכניות מתאר רלוונטיות במרחב גיאוגרפי זה.
ג. יצירת תכנית פיזית שתאפשר צמיחה דמוגראפית והתפתחות כלכלית לישוב - כתנאי למרקם חברתי מאוזן ולמערכת שירותים ההולמת את צרכיו.
ד. יצירת סביבה פיזית שתאפשר איכות חיים טובה בכל תחומי הישוב.
ה. מימוש הפוטנציאל שגלום בסביבת הישוב הקרובה ומזעור מפגעים סמוכים לישוב, בדגשי איכות סביבה - לרווחת תושבי בארי.
2. יעדי תכנית האב/הנחיות תכנוניות
יעדי התכנית נגזרים ממטרות-העל ומפרטים את הדרכים והאמצעים התכנוניים להשגת המטרות הללו.

2.1 יעד גידול אוכלוסיית הישוב
גודל האוכלוסייה עליו תתבסס תכנית האב יהיה בהתאם לגודל האוכלוסייה המרבי שמאפשרות הוראות תמ"א 35 ומסמך "הנחיות לתכנון קיבוץ - דצמבר 2006" לקיבוץ בארי, היינו: גידול דמוגראפי עד לכ-600 משקי-בית, שהם כ-1,200 - 1,300 נפשות. משמעות גידול דמוגראפי זה מבחינת התכנון הפיזי היא שבתכנית הישוב יתוכננו עד 500 יח"ד "גדולות"/מגרשים + עד כ-100 יח"ד "קטנות"/"דיור זמני".
2.2 מגורים - מדיניות התכנון המוצעת:
בהתאם לכללי התכנון שנדרשים, כיום, על-ידי מוסדות התכנון הממלכתיים יחולקו אזורי המגורים שבתחום הישוב הבנוי ובשטחי הרחבתו ל-2 קטגוריות:
- אזורי יח' דיור קטנות ["דיור זמני"]
- אזורי יח' דיור גדולות/מגרשים

2.2.1 אזורים של יח' דיור קטנות ["דיור זמני"]
להלן הגדרת[1] יח' דיור קטנה/ "דיור זמני":
א. יח' הדיור הקטנות יהיו חלק מאינוונטר הדיור הקיים ומספרן לא יעלה על 100 יח"ד.
ב. גודל שטחה של יח' דיור קטנה לא יעלה על 55 מ"ר.
ג. אזורי יח' הדיור הקטנות לא יחולקו למגרשים ויישארו באחזקת האגודה החקלאית השיתופית.
ד. יח' הדיור הקטנות ישמשו למגורים, על בסיס זמני.
ה. יח' דיור אלה לא יספרו במניין יח' הדיור המרבי שנקבע לקיבוץ בהוראות תמ"א 35.
"הדיור הזמני" בקיבוץ בארי יכלול את יח' הדיור הקטנות שקיימות באזורי המגורים הבאים: "אשטרומים" (צפון ודרום) ; "רווקיות" ; "ריישים" ; "קרקס" ; "רכבות" ; "וילות" ; מגורי עובדים זרים (3 יח"ד קטנות). בנוסף, תבחן אפשרות חלוקתן הפנימית
של מספר יח"ד בשכ' "הקומותיים" עבור מגורי צעירים - בכפוף להגדרות "הדיור הזמני".
- אזורי "הדיור הזמני" לא יחולקו למגרשים וישמשו למגורי צעירים על בסיס זמני.

2.2.2 אזורי יח"ד "גדולות" בתחום השטח הבנוי ובשטחי הרחבתו - הנחיות תכנוניות:
א. אזורי מגורים מבונים שבהם תתאפשר חלוקה למגרשים:
שכונות: "אורנים" ; "קומותיים" ; "וותיקים" ; "זיתים" ; "הדרים" ; "אשלים".
ב. צמצום פערי-דיור בשכונות "קומותיים"; "וותיקים"; "הדרים"; "אורנים":
בשכונות מגורים אלה יתאפשר מהלך של איחוד דירות[2] - בכפוף להחלטת הקיבוץ.
מיצוי מרבי של מהלך זה יפחית את מס' יח"ד "הקבע" (יח"ד "גדולות") שקיימות בבארי מ-311 יח"ד ל-216 יח"ד.
ג. "פינוי-בינוי" אזור מגורים מבונה:
חלקה המערבי של שכ' "בתים ישנים" (מבנים מס' 4, 5, 10, 11, 14, 15, 17, 18) יסומן לפינוי-בינוי עבור 5-4 יח"ד/מגרשי מגורים חדשים.
ד. מס' מרבי של יח"ד "גדולות"/מגרשים בישוב:
מספר יח' הדיור/מגרשים המרבי בישוב לא יעלה על 500.
ה. מגרשי המגורים וגודלם:
- גודל מגרש מגורים מבונה: יותאם למצב התכנוני הקיים ובלבד שלא יעלה על 500 מ"ר נטו.
- גודל מגרש מגורים לא-מבונה: 500 מ"ר נטו.
ו. אופן הבינוי בשכונות המגורים החדשות: דו-משפחתי וצמוד-קרקע.
ז. מיקום אזורי המגורים החדשים:
- אזור הרפת (שינוי ייעוד מאזור מבני משק לאזור מגורים) - כ-72 יח"ד/מגרשים.
- אזור מגורים חדש ["הכרם"] ממערב לשכ' הזיתים על שטח חקלאי (גידול חוחובה) - 44 יח"ד/מגרשים.
- אזור מגורים חדש ["הפרדס"] על שטח חקלאי ממזרח לשכ' הדרים ואשלים - 82 יח"ד/מגרשים.
- אזור מגורים חדש ["גרר"] על שטח חקלאי ממזרח לאזור הספורט ו"משק הילדים" - 82 יח"ד/מגרשים.
ח. שלבי הבינוי בשכונות המגורים החדשות:
סדר קדימות הבניה בשכונות המגורים החדשות יקבע ע"י וועדת תכנון/מזכירות ולא יוכרע במסגרת תכנית האב.

2.3 אזור מבני ציבור ושירותי קהילה ; אזורי ספורט ופנאי ; שטח פרטי פתוח
2.3.1 בתשריט תכנית האב יסומנו מתחמי קרקע ייעודיים לשירותי ציבור וקהילה לסוגיהם - כמפורט בהצעת "הצוות המכין" מיום 19.6.2011 (ראה נספח מס' 1 למסמך "מטרות ויעדים" שמצורף בזה).
2.3.2 אזור "משק הילדים" ישמש למערכת החינוך ולקהילה - כמוקד לפעילויות לימוד, בילוי ופנאי. ייעוד הקרקע של אזור זה (16 דונם) ישונה, בתכנית האב ובתכנית המפורטת מ"אזור מבני משק" לאזור ייעודי ל"ספורט ופנאי".
2.3.3 מתחם "האמפי" יסומן בתכניות האב והמפורטת בייעוד קרקע של "אזור ספורט ופנאי".
2.3.4 בתכניות האב והמפורטת יסומנו שטחים פתוחים (שפ"פ) במקומות הבאים: "הדשא המרכזי" (ממערב למתחם חדר האוכל) ; "גן השישים" ; חורשת הזיתים ; רצועות הדשא הגדולות ממערב ובמרכז שכ' וותיקים ; מתחמים נקודתיים בתחום שכונות מגורים קיימות וחדשות ; לאורך כביש הכניסה לישוב.
2.3.5 גני משחק קטנים לילדים ולפעוטות ישולבו במתחמי שפ"פ מרכזיים ובשכונות מגורים.
2.4 אזורי תעסוקה ומבני משק - כיווני פיתוח:
כדי למקסם, ככל הניתן, את זכויותיו הפוטנציאליות של קיבוץ בארי, בהתאם לצרכיו המשוערים ובכפוף להחלטה מס' 1226 של מועצת מקרקעי ישראל מיום 6/12/2010 בנושא החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים[3] ודרישות משרד
החקלאות לעניין גודל השטח הנדרש למבני משק ביישוב חקלאי - ישולבו בתכנית האב הנחיות תכנוניות לגבי פרישתו המרחבית של המשק היצרני, כמפורט להלן:
1. אזור מבני משק: שטחו הכולל יהיה בהיקף של כ-100 דונם ויכלול, ככל הניתן, את מתחמי הקרקע הבאים:
- כ-42 דונם - על חלק מאזור המלאכה הסטטוטורי ועל אזור חקלאי ממזרחו.
- כ- 60 דונם - אזור חדש למבני משק שימוקם מחוץ ל"שטח המחנה" המורחב.
(ראה 3 חלופות מוצעות למיקום).

2. אזור התעסוקה הכולל של הקיבוץ יתוכנן בהיקף של כ-120 דונם נטו ויכלול, במידת האפשר, את מתחמי הקרקע הבאים:
- מתחם "לה-מדווש" - כ-23 דונם (שינוי ייעוד משטח חקלאי ואזור מבני משק - לתעסוקה)
- אזור המלאכה הסטטוטורי - כ-27 דונם (שטח המלאכה הסטטוטורי יצומצם מ-60 ד' לכ-27 ד')
- אזור התעשייה (הדפוס) - 22 דונם
- אזור מסחר - כ-8 דונם (אזור מסחר חדש בכניסה לישוב).
- אזור תעסוקה חדש - כ-40 דונם שימוקמו מחוץ ל"שטח המחנה" המורחב
(ראה 3 חלופות מוצעות למיקום).
3. חלופות תכנוניות למיקום אזורי תעסוקה ומבני משק מחוץ ל"שטח המחנה" המורחב: א. בנוסף לאזורי התעסוקה ומבני המשק שהוצע למקם בתחום "שטח המחנה" המורחב
- יוצגו בתשריט תכנית האב 3 חלופות למיקום אזורים חדשים לתעסוקה ולמבני משק

בתחום המשבצת החקלאית של קיבוץ בארי:
חלופה א' - חלופה מזרחית-צפונית: ממזרח לכביש 232 (מול כביש הכניסה לקיבוץ).
חלופה ב' - חלופה מזרחית-דרומית: ממזרח לכביש 232 בסמוך למנחת "כימניר"
חלופה ג' - חלופה דרומית: ממערב לכביש 232 , מדרום ובסמוך לפרדס.
ב. בעת הכנת התכנית המפורטת, תיבחר חלופה מועדפת מבין החלופות שלעיל -
בהתאם לתנאים ולנסיבות באותה עת.

ג. סדר ההעדפה המומלץ בין החלופות:
1) חלופה א' - חלופה מזרחית-צפונית.
2) חלופה ב' - חלופה מזרחית-דרומית: מנחת "כימניר".
3) חלופה ג' - חלופה דרומית (ממערב לכביש מס' 232).

2.5 דרכים וחניות בתחום "שטח המחנה" המורחב:
1. מערכת התנועה בישוב המורחב תתבסס על מדרג היררכי ובו 4 רמות נתיבי תנועה:
א. כביש כניסה לישוב [יחבר בין דרך אזורית מס' 232 למגרש החניה הראשי שליד חדה"א].
ב. דרך ציבורית בתוך הישוב [נתיב תנועה לרכב מוטורי שלאורכו מגרשי חניה].
ג. דרך משולבת [נתיב תנועה ללא חניות בצדו (דרך זו ניתנת, סטטוטורית, לחסימה)].
ד. שבילים להולכי רגל שיאפשרו גם מעבר לרכב חירום ושירות.
2. כל הדרכים בתחום הישוב המורחב יתוכננו לפי תקנים תכנוניים מקובלים.
3. הדרכים המשולבות יהיו במרכז הישוב, סביב אזור מבני החינוך ושירותי הקהילה.
4. מגרשי חניה ציבוריים יתוכננו במתחמים ריכוזיים לאורך דרכים ציבוריות.
5. לא תתאפשר חניית כלי רכב בתחום מגרשי המגורים.

2.6 מבנים ואתרים לשימור ב"שטח המחנה"
בעת הכנת חוברת תכנית האב (הדו"ח המסכם) תפורט רשימת המבנים והאתרים
לשימור שאושרה על-ידי מזכירות בארי ביום 13.12.2007.

2.7 שערים בגדר ההיקפית סביב "שטח המחנה" המורחב:
6 שערים (כשבצד כל אחד מהם פשפש למעבר הולכי-רגל) יותקנו בגדר ההיקפית שסובבת את הישוב. שערים אלה ימוקמו במקומות הבאים:
בגזרה הצפונית: שער כניסה ראשי לישוב; שער תפעולי לבית הדפוס (יאפשר גם גישה
רגלית למתחם ה"אמפי"); שער לבית העלמין ול"דרך הבנים".
בגזרה המערבית: שער חדש ממערב ובסמוך ל"משק הילדים".
בגזרה הדרומית: שער חדש בגזרת שכונת המגורים המוצעת מדרום ל"משק הילדים"
ולאזור הספורט.
בגזרה המזרחית: "שער הפלחה" - יוזז לכיוון מזרח על ציר מקום הצבתו הנוכחי.

2.8 המת"ש (מתקן טיהור שפכים):
יועתק לאתר חליפי מדרום לאתר המט"ש הקיים ובמרחק שלא יפחת מ-1,000-800 מ'
ממנו.

2.9 רצועת הפרדה אקוסטית:
רצועת הפרדה אקוסטית תסומן על קוו הבניין המערבי של דרך אזורית מס' 232. רצועת הפרדה זו תשמש חיץ בין הדרך האזורית לבין שכונות המגורים המוצעות בחלקו המזרחי והדרום-מזרחי של הישוב המורחב.

עמית שלוי - מזכיר הקיבוץ

בשם וועדת היגוי תכנית האב
[1] מסמך "הנחיות לתכנון קיבוץ - דצמבר 2006" שנכתב והופץ למתכנני המחוזות ע"י מינהל התכנון במשרד הפנים.
[2] מס' יח"ד לאחר האיחוד: בשכ' "קומותיים"- 54 יח"ד ; בשכ' "וותיקים"- 34 יח"ד ; בשכ' "הדרים- 16 יח"ד ; בשכ' "אורנים"- 20 יח"ד.
[3] תעסוקה = מקרקעין המיועדים בתכנית תקפה למטרת תעשייה, מלאכה, אחסנה, מסחר, משרדים, תיירות ונופש, תחנות דלק או לשימוש כלכלי אחר, למעט תכנית למטרת משק חקלאי ולמטרת מגורים.