title
לקראת ועדת תכנון 19.9.17

 

לחברי ו. תכנון:

אייל דבורי, יניב הגי, עופר, אלי, אילן, רני, הדס, שרון שבו, עדי וייס,יניב ג, יורם, דורון, קטיה לוסב, גלי זורע

 

הזמנה לישיבת ו. תכנון

ביום ג', 19/09/2017

בשעה 20:30 בחדר ישיבות

 

·                 אישור פרוטוקול מישיבה קודמת 29/08/2017

20:30 – בקשת הינומן – בארי לבניית משרדים זמניים במכון החליבה: מיזם הינומן בארי נכנס לשלבי עבודה מתקדמים. בעתיד אמור לקום מרכז לעיבוד תוצרת מזון ומשרדים באתר קבע בבארי או בצמוד לחממות שיבנו אך בשלב זה עולה בקשה לאשר באופן זמני מתחם משרדים, אחסון ובדיקות איכות בתוך מכון החליבה (באזור החליבה שכיום לא מנוצל) . הסדרת המתחם תכלול גם הסדרת דרכי גישה מכיוון כביש הגדר שישמשו בעתיד גם את משרדי הגד''ש. מצ''ב סקיצה ראשונית. מוזמנים: הראל, ארז מוקה

20:45 – תכנון מחודש לאזור המשקי ופינוי מתחם הרפת לטובת בניית שכונת השיקמים: בעקבות ההחלטה בתכנית האב של בארי למיקום שכונת הקבע הבאה באזור הרפת (שכונת השיקמים) ובעקבות הכניסה למיזם הינומן בארי עלינו לקבל מספר החלטות הקשורות זו בזו:

1.      הקמת מכון עיבוד תוצרת חקלאית למיזם הינומן – בארי באזור המשקי (אופציה נוספת בנוסף לאופציה שכבר אושרה בסמיכות לחממות): האזור המוצע הוא בפינה הצפון מזרחית של אזור האזור המשקי, בסמיכות לגדר (כיום משמש כאזור אחסנת צנרת ההשקיה של הגד''ש). השטח הבנוי המתוכנן לצורך הפעילות – 2000 מ"ר. הפעילות בשלב הסופי תתפוס שטח (כולל מבנים + דרכי גישה + חניה) של כ- 5000 מ"ר. השטח הבנוי בשלב ראשון – כ-800 מ"ר. השלב העתידי בהתפתחות המיזם (הרחבה מ- 800 מ"ר ל- 2000 + תפיסה של השטחים הנלווים) יהיה רק לאחר אישור התב''ע החדשה בה יש הגדלה של האזור המשקי לכיוון כביש 232. מוזמנים: הראל, ארז מוקה

2.      ממלכה ואתר גזם: תוצג תכנית חדשה למיקום הממלכה ואתר הגזם דרומית למתחם הינומן (באזור בו נמצא בור האשפה כיום ומעט צפונה). מוזמנים: יובל בר, אלון אפרת

3.      ייעוד השטח שמערבית למתחם הינומן לכיוון חורשת החרובים: צריך לקבל החלטה האם השטח ייועד לטובת צרכי משק  עתידיים (ניחוח, משרדים, מחסנים, מבנים וכו') או לטובת חוות מכולות שתאחסן בתוכה את כל צרכי הקהילה הממוקמים כיום באזור הרפת (מכולות, ציוד טיולים, תיקון אופניים, הגברה, ציוד תרבות וכו') בנוסף תכלול חוות המכולות שטח ייעודי לטובת מכולות פרטיות של חברים.

4.      מיקום חוות המכולות (במידה ויוחלט שלא למקמה באזור המשקי):יוצגו 3 חלופות נוספות המתאימות מבחינת השטח לצרכים של חוות המכולות, יש לבחור באחת מהן:

א.      דרומית למגרש הטניס לכיוון הגדר: מיקום זה ידרוש עקירה והעברת העצים של החורשה הצעירה שבשטח. לא תהיה פגיעה במגרש החנייה של הבריכה, בגן מנגו וחורשת האורנים הבגירים.

ב.      דרומית לפינת חי לכיוון הגדר: מיקום זה ידרוש פינוי מכלאות החמורים והסוסים של פינת החי וחסימת הנוף מפינת החי דרומה.

ג.       דרומית ומערבית לאזור האורווה: מיקום זה יפגע במנז' וקרוב יחסית למגורים בדרום שכונת הכרם וזיתים ג (יש לציין שאורוות בארי לא פעילה מזה מספר חודשים).

מצ''ב מצגת עם כל האפשרויות, מוזמנים: אלון אפרת, איילת גודארד

 

 

 

                                                              רשם –אייל דבורי– ועדת תכנון

תאריך פרסום
15/9/2017