title
דברי הסבר לחברים על תכנית האב
תכנית אב לפיתוחו הפיזי-מרחבי של קיבוץ בארי
- דברי הסבר לחברים -


הקדמה:
מזה שנה ומעלה שנעשיית בקיבוץ בארי תכנית אב לפיתוחו הפיזי-מרחבי של היישוב.
גידולה הדמוגראפי המהיר של אוכלוסיית הקיבוץ, המחסור בקרקע זמינה למגורים וכללי התכנון החדשים שנדרשים, כיום, על-ידי מוסדות התכנון הממלכתיים - העלו צורך דחוף בהכנת תכנית אב לפיתוחו הפיזי-מרחבי של היישוב שתשמש בסיס פרוגרמתי ותכנוני לתכנית מפורטת (ת.ב.ע) חדשה שתאפשר את המשך הבנייה והפיתוח ביישוב.
תפקיד תכנית האב ליצור מדיניות תכנון כוללת ומוסכמת לאופן פיתוחו הפיזי של הישוב - שתאפשר את המשך קיומו של הקיבוץ כישוב כפרי, את גידולו הדמוגראפי ואת פיתוחו הכלכלי ותיצור תנאים פיזיים לתושביו שיבוטאו באיכות מגורים, במגוון שירותי ציבור וקהילה, במערך דרכים וחניות מסודר ובטיחותי ובאיכות סביבה.

תהליך הכנת תכנית האב לווה על-ידי 2 צוותי עבודה:
1) "הצוות המכין"[1] : הכין את דיוני וועדת ההיגוי שליוותה את הכנת תכנית האב והמליץ המלצותיו בפניה. בתוקף תפקידו זה גיבש "הצוות המכין" הנחיות פרוגרמתיות לתכנית האב וחיווה דעתו לגבי אופן פרישתם הרצוי של ייעודי הקרקע השונים בשטחו הבנוי של הישוב ובאזורי הרחבתו.
2) "וועדת ההיגוי של תכנית האב"[2] : דנה בהצעות "הצוות המכין" וגיבשה המלצותיה ב-2 מסמכים נושאיים שיובאו להכרעת הציבור:
א. מסמך "מטרות ויעדים לתכנית האב" (שמהווה פרוגרמה תכנונית לתכנית האב).
ב. תכנית האב המוצעת.

בנוסף לעבודת הצוותים הללו התקיימו פגישות עם ממלאי תפקידים וצוותי עבודה ייעודיים שעיסוקם בתחומי המשק הצרכני והיצרני. על בסיס התובנות שעלו - גובשו הפרקים שעוסקים בנושאי ציבור ושירותי קהילה ובנושאי התעסוקה והמשק החקלאי.
1. "מטרות ויעדים לתכנית האב": הנחיות פרוגרמתיות
ההנחיות הפרוגרמתיות לתכנית האב מפורטות במסמכים הבאים:
1) קיבוץ בארי: מטרות ויעדים לתכנית האב (20 יולי 2011) [ראה עמ' 14-10]
2) נספח מס' 1 למסמך "מטרות ויעדים לתכנית האב": "שירותי ציבור וקהילה ופרישתם
המרחבית (הצעת "הצוות המכין" מיום 19 יוני 2011) [ראה עמ' 19-15].

א. מוצע כי מסמך "מטרות ויעדים לתכנית האב" (להלן - המסמך) + נספח מס' 1 (שירותי ציבור וקהילה) - ישמש בסיס פרוגרמתי לתכנית האב המוצעת [ראה עמ' 19-10 שלהלן].
המסמך מתייחס לנושאים הבאים:
- יעד גידול האוכלוסייה.
- מדיניות המגורים המוצעת, לרבות מיקומם ואופן תכנונם של אזורי המגורים החדשים.
- שירותי ציבור וקהילה ; אזורי ספורט ופנאי ; שטחים פתוחים.
- אזורי תעסוקה ומבני משק.
- דרכים וחניות ב"שטח המחנה" המורחב.
- מבנים ואתרים לשימור ב"שטח המחנה".
- קשרי פנים-חוץ בין הישוב לסביבתו - שערים בגדר ההיקפית.
- מזעור מפגעים סמוכים לישוב: העתקת המט"ש מאתרו ; רצועת הפרדה בין הדרך האזורית ל"שטח המחנה" המורחב.
ב. המסמך, לרבות נספח מס' 1 (שירותי ציבור וקהילה) - יוצגו בפני הציבור באסיפה שתוקדש למטרה זו ויובאו, כמקשה אחת, לאישור בקלפי.
2. דברי הסבר לתכנית המוצעת:
כדי להקל על עומס המידע - מוצג תשריט תכנית האב בשני גליונות:
האחד - מציג את ייעודי השטחים ב"שטח המחנה" המורחב (ראה תכנית האב: תשריט ייעודי
שטחים).
השני - מציג את תכנית האב המוצעת על רקע תצלום אוויר של הישוב וסביבתו (ראה תשריט
תכנית האב על רקע "סובב בארי").
דברי ההסבר לתכנית המוצעת ותשריטי תכנית האב שנלווים להם - מהווים מסמך אחד שיש לעיין בו כבמקשה אחת.

להלן יתוארו ייעודי השטחים - כמוצג בתשריטי תכנית האב:
1. מגורים (מסומן בתשריט ייעודי שטחים בגווני צהוב שונים ובוורוד-אפרפר):
א. אזורי מגורים קיימים:
אזורי המגורים הקיימים בשטחו הבנוי של הישוב - חולקו ל-2 קטגוריות:
1) אזורי "דיור זמני" (ובהם יח"ד קטנות קיימות):
בהתאם למדיניות התכנון הממלכתית מתאפשר לקיבוץ בארי לקיים בתחומו עד 100 יח"ד קטנות קיימות (55 מ"ר ומטה) שאינן נספרות במניין יח' הדיור המרבי לפי הקבוע לבארי בהוראות תמ"א 35. לפי הנחיה זו ובהתאם למצאי יח' הדיור הקיים מציעה תכנית האב להגדיר את שכ' המגורים הבאות כאזורי "דיור זמני": "אשטרומים" (צפון ודרום), "ריישים", "רווקיה", "קרקס", "ווילות", "רכבות" ומגורי עובדים זרים. בחלק מאזורים אלה מוצע לאחד, בעתיד, חדרי מגורים סמוכים ליח"ד קטנות (שגודלן עד 55 מ"ר) שישמשו למגורים, על בסיס זמני, לבני קיבוץ ולנקלטים צעירים. בנוסף, בשל הצורך בתוספת שטח למבני ציבור, מציעה התכנית ליעד את מחצית שטחה של שכ' "בתים ישנים" (מצפון ל"גן השישים") ואת שלושת מבני המגורים שלאורך הדרך בין המנהלה לדפוס - למבני ציבור ושירותי קהילה.
בשל פעולות תכנוניות אלה יצומצם מס' יח' הדיור הקטנות הקיימות ויהיה קטן מהנדרש לבארי. כדי לענות על הצרכים החזויים למגורי צעירים - מוצע לבחון, בעתיד ובהתאם לצורך, מהלך תכנוני לחלוקה פנימית של מספר דירות בשכ' ה"קומותיים".
סה"כ יח"ד "קטנות" קיימות בישוב לאחר "איחוד הדירות" ושינוי ייעוד קרקע: 80.
2) אזורי יח"ד "גדולות" קיימות: הגדרה זו חלה על שכונות המגורים הבאות: "קומותיים", "וותיקים", "אורנים", "הדרים", "אשלים" ו"זיתים". בשכונות המגורים "קומותיים", "וותיקים", "אורנים", ו"הדרים" יתאפשר מהלך תכנוני של איחוד דירות - בכפוף להחלטות הקיבוץ. בכל אחת משכונות המגורים הללו צויין מספר יח"ד/מגרשים שיהיה בתחומה (בהתייחס למצב התכנוני הקיים ולאפשרות חלוקתו למגרשים פוטנציאליים שגודלם עד 500 מ"ר נטו). בשכונות המגורים בהן ייתאפשר מהלך איחוד דירות - צויין מס' יח"ד/מגרשים שיתקבל לאחר השלמת מהלך ה"איחוד" הנ"ל.
סה"כ יח"ד "גדולות" קיימות בישוב לאחר הליך של "איחוד הדירות": 216.

ב. מתחמי מגורים חדשים:
תכנית האב מציעה להוסיף על מצאי הדירות "הגדולות" עוד 284 יח"ד/מגרשים חדשים שימוקמו במתחמי הקרקע הבאים (ראה תשריט ייעודי שטחים, עמ' 21):
א) שכונת "הכרם" (חלה על אזור מגורים סטטוטורי) - 44 יח"ד.
ב) שכונת "הרפת" (נדרש שינוי ייעוד קרקע מ"אזור מבני משק" ל"מגורים") - 72 יח"ד.
ג) שכונת "הפרדס" - ממזרח לשכונות המגורים "אשלים" ו"הדרים" (נדרש שינוי ייעוד קרקע מ"שטח חקלאי" ל"מגורים") - 82 יח"ד.
ד) שכונת "גרר" - מדרום-מזרח לאזור הספורט ו"משק הילדים" (נדרש שינוי ייעוד קרקע מ"שטח חקלאי" ל"מגורים") - 82 יח"ד.
ה) שכ' "בתים ישנים"- אזור מגורים סטטוטורי שמוצע בתכנית ל"פינוי/בינוי" - כ-4 יח"ד.

אופי הבינוי בשכונות המגורים החדשות יהיה דו-משפחתי וצמוד קרקע ויתבסס על מגרשים שגודלם 500 מ"ר נטו.
סה"כ יח' דיור בתחום השטח הבנוי ובשטחי הרחבתו: 580 יח"ד, מהן: 80 יח"ד קטנות ("דיור זמני") ו-500 יח"ד "גדולות"/מגרשים.
להלן התפלגות יח' הדיור/מגרשים לפי סיווג ומיקום - לאחר הליך תכנוני של איחוד דירות:

מיקום לפי שכונות/מתחמים

סה"כ יח"ד/מגרשים לסוגיהם - לאחר איחוד דירות ו/או שינוי ייעודי קרקע

מס' יח"ד קטנות (זמני)

מס' יח"ד "גדולות"/

מגרשים מבונים

 

מס' יח"ד/

מגרשים לא מבונים חדשים

סה"כ יח"ד/מגרשים

"אשטרומים" (צפון)

24

-

-

27

"אשטרומים" (דרום)

6

-

-

6

"ריישים"

19

-

-

19

"רווקיות"

10

-

-

10

"קרקס" (ממזרח לשכ' וותיקים)

8

-

-

8

"וילות" (לשעבר מגורי נעורים)

4

-

-

4

"רכבות"  (לשעבר מגורי נעורים)

6

-

-

6

מגורי עובדים זרים

3

-

-

3

"בתים ישנים" (ליד "גן השישים")

-

-

4

4

שכ' "קומותיים"

-

54

-

54

שכ' "וותיקים"

-

34

-

34

שכ' "אורנים"

-

20

-

20

שכ' "הדרים"

-

16

-

16

שכ' "אשלים"

-

50

-

50

שכ' "זיתים"

-

42

-

42

מתחם "הכרם" -  אזור מגורים מוצע

-

-

44

44

מתחם "הרפת" -  אזור מגורים מוצע

-

-

72

72

מתחם "הפרדס" -  אזור מגורים מוצע

-

-

82

82

מתחם "גרר" -  אזור מגורים מוצע

-

-

82

82

סה"כ

80

216

284

5802. אזור מבני ציבור ושירותי קהילה: (ראה תשריט מבני ציבור וקהילה בעמ' 20 ותשריט ייעודי שטחים בעמ' 21):

אזור ייעודי זה נחלק בתכנית האב ל-3 תת-אזורים משניים:
א. אזור מבני חינוך ושירותי קהילה
ב. אזור מבני סיעוד ובריאות
ג. אזור מבני ציבור ושירותי קהילה

פירוט:
א. אזור מבני חינוך ושירותי קהילה (מסומן בתשריט בצבע תכלת)
אזור זה משתרע מגן "שקד" בצפון ועד למגורי הנעורים (לשעבר) - בדרום, וכולל בתחומו את מבני "הגיל הרך" ומבני "הפעילות החינוכית המשלימה" של ילדי בית-הספר. מתחם קרקע זה עונה בגודל שטחו על צורכי מערכת החינוך של הקיבוץ המורחב.
בחישוב הצרכים העתידיים נמצא כי לעת הגיע קיבוץ בארי להיקף אוכלוסייה של כ-600 משקי-בית יידרשו לו 8 בתי-ילדים (ממוגנים) ל"גיל הרך" + 2 מבנים לצורכי המערכת התומכת (משרד "הגיל הרך" ו"גן תנועה") ו-5 מועדונים לילדי ביה"ס + משרד חינוך.
בתחום אזור זה ניתן יהיה לקיים ולהקים שירותי קהילה שונים נוספים, לרבות פעילות ייעודית לצורכי האוכלוסייה המבוגרת - תוך ניצול מבנים קיימים ו/או בניית מבנים חדשים. [ראה פירוט נוסף בנספח מס' 1 (שירותי ציבור וקהילה - הצעת "הצוות המכין") סעיפים 1, 3].
ב. אזור מבני סיעוד ובריאות (מסומן בתשריט בצבע ורוד)
אזור זה כולל בתחומו את בית הסיעוד של בארי ("נאות בארי"), את מבנה המרפאה והשטח שמדרומה וכן את "צריף החבורות" (מס' 51) ו"צריף המגורים השוודי" (מס' 25) שנמצאים באזור זה ומיועדים לשימור. תכנית האב מייעדת את מתחם הקרקע הנ"ל למבני סיעוד ובריאות [ראה פירוט נוסף בנספח מס' 1 (שירותי ציבור וקהילה - הצעת "הצוות המכין") סעיף 3].
ג. אזור מבני ציבור ושירותי קהילה (מסומן בתשריט בצבע אדום)
במסגרת הדיונים שהתקיימו בבארי עם ממלאי תפקידים וצוותי פעולה קהילתיים - נדונו סוגיות שונות שעסקו באופיים ובמתכונתם הרצויה של שירותי הציבור והקהילה בישוב הקיים והמורחב, בין אם ישמור על מתכונתו כ"קיבוץ מסורתי" ובין אם ייטה לעבר מתכונת של "קיבוץ מתחדש". הנושאים שנדונו עסקו בצורכי האוכלוסייה המבוגרת ביישוב ; בשירותי ענפי המזון והבגד ומתכונתם ; בשירותי תרבות וחברה; בצורכי היישוב הקיים והמורחב למשרדי קהילה, משק, יזמות עסקית ושירותי אחסנה.

בתשריט תכנית האב חולק "אזור מבני ציבור ושירותי קהילה" ל-2 מתחמי משנה:

מתחם 1: אזור חדר האוכל ו"סובב הדשא המרכזי":
המתחם הנ"ל, שכולל את המבנים: מכבסה, "יד שניה", מחסן , צריף חדר האוכל הישן, קומפלקס חדר האוכל והמטבח, בית העם, מגדל המים, ומבנה המינהלה הורחב בתכנית האב על-ידי צירופם של שלושת מבני האשטרומים שליד מגרש החניה המרכזי (על נתיב המדרכה לדפוס ומספרם: 212, 213, 215) וצירוף חלק ממבני שכ' "בתים ישנים" (מבני "דיור זמני" מס' 1, 2, 3, 7, 8, 9) - כדי לאפשר, בעתיד, פיתוח שירותי ציבור וקהילה נוספים ו/או הרחבת מבני ציבור קיימים.
מתחם 2: אזור ה"פאב" והאסם:
המתחם הנ"ל שבו מצויים מבני ה"פאב", האסם והסילו, "בית היופי", משרד המחשוב, משרד ומחסני הבנין - מיועד לשמש לשירותי ציבור וקהילה ולאחסנת אביזרים וציוד לחגים ולאירועי חוץ של קהילת הישוב.
[ראה פירוט נוסף בנספח מס' 1 (שירותי ציבור וקהילה - הצעת "הצוות המכין") סעיפים 4, עמ' 19-15].
3. אזור ספורט ופנאי (מסומן בתשריט בצבע ירוק ומוקף בקו תוחם בצבע כתום)
1. "משק הילדים" ימשיך לשמש מוקד פעילויות לימוד, בילוי ופנאי למערכת החינוך ולקהילה. ייעודו הסטטוטורי של השטח ישונה מ"אזור מבני משק" ל"אזור ספורט ופנאי" ושטחו יצורף לאזור הספורט הסטטוטורי (שבו: אולם הספורט, בריכת השחיה ומגרשי ספורט שונים). גודל שטח "אזור הספורט והפנאי" המאוחד - עונה על צורכי הישוב המורחב.
2. מתחם "האמפי" שמשמש את קהילת הישוב לאירועי חג ומועד - הוגדר בתכנית האב בייעוד קרקע של ספורט ופנאי ויכלל בתחום התכנית המפורטת החדשה שתעשה לבארי.
4. שטח פרטי פתוח (שפ"פ) (מסומן בתשריט בצבע ירוק)
בייעוד קרקע זה סומנו בתשריט תכנית האב המקומות הבאים:
- "הדשא המרכזי" (ממערב למתחם חדר האוכל)
- "גן השישים"
- "חורשת הזיתים"
- רצועות הדשא הגדולות ממערב ובמרכז "שיכון וותיקים"
- לאורך כביש הכניסה לישוב והדרך הפנימית שסובבת את "אזור מבני ציבור ושירותי קהילה" ולאורך הגדר ההיקפית שסובבת את "שטח המחנה" המורחב.
- מתחמים נקודתיים בשכונות מגורים קיימות (בשכונות המגורים החדשות יסומנו מתחמי שפ"פ נקודתיים בעת הכנת תכניות בינוי לשכונות הללו).
במתחמי השפ"פ השונים ייתאפשר שילובם של גני משחק לילדים ולפעוטות.

5. אזורי תעסוקה ומבני משק :

כדי למקסם, ככל הניתן, את זכויותיו הפוטנציאליות של קיבוץ בארי, בהתאם לצרכיו המשוערים ובכפוף להחלטה מס' 1226 של מועצת מקרקעי ישראל מיום 6/12/2010 בנושא החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים[3] ובהתאם לדרישת משרד החקלאות לעניין גודל השטח הנדרש למבני משק ביישוב חקלאי - סומנו בתשריט תכנית האב מתחמי קרקע לאזורי תעסוקה ומבני משק - כמפורט להלן:
א. אזור התעסוקה הכולל של הקיבוץ: (מסומן בתשריט בצבע סגול)
בתכנית האב תוכננו אזורי תעסוקה בהיקף כולל של כ-120 דונם נטו מהם כ-80 דונם בתחום "שטח המחנה" המורחב. אזורי תעסוקה אלה, לרבות אזור המסחר המוצע ממוקמים במקומות הבאים:
- מתחם "לה-מדווש" - כ-23 דונם (מחייב שינוי ייעוד קרקע מ"שטח חקלאי" ו"אזור מבני
משק" - לתעסוקה)
- אזור המלאכה הסטטוטורי - כ-27 דונם (שטח המלאכה הסטטוטורי יצומצם מ-60 ד' לכ-27 ד')
- אזור התעשייה (הדפוס) - 22 דונם
- אזור מסחר - כ-8 דונם (אזור מסחר חדש, לרבות תחנת דלק, בכניסה לישוב.
מחייב שינוי ייעוד משטח חקלאי לאזור מסחר).
- אזור תעסוקה חדש - כ-40 דונם שימוקמו מחוץ ל"שטח המחנה" המורחב (ראה 3 חלופות
מוצעות למיקום אזורי תעסוקה ומבני משק בתשריט "תכנית
האב על רקע "סובב בארי").

ב. אזור מבני משק: (מסומן בתשריט בצבע חום)
שטחו הכולל בתשריט כ-100 דונם ובו מתחמי הקרקע הבאים:
- כ-42 דונם - על חלק מאזור המלאכה הסטטוטורי ועל האזור החקלאי שממזרחו.
- כ- 60 דונם - אזור חדש למבני משק שימוקם מחוץ ל"שטח המחנה" המורחב.
(ראה 3 חלופות מוצעות למיקום בתשריט "תכנית האב על רקע "סובב בארי").
חלופות תכנוניות למיקום אזורי תעסוקה ומבני משק מחוץ ל"שטח המחנה" המורחב:
א. בתכנית האב הוצגו 3 חלופות למיקום אזורי תעסוקה ומבני משק חדשים (ראה תשריטים מצורפים בעמ' 23-22: "סובב בארי" ותכנית האב על רקע "סובב בארי"):
חלופה א' - חלופה מזרחית-צפונית: ממזרח לכביש 232 (מול כביש הכניסה לקיבוץ).
חלופה ב' - חלופה מזרחית-דרומית: ממזרח לכביש 232 בסמוך למנחת "כימניר"
חלופה ג' - חלופה דרומית: ממערב לכביש 232 , מדרום ובסמוך לפרדס.
ב. בעת הכנת התכנית המפורטת, תיבחר חלופה מועדפת מבין החלופות שלעיל - בהתאם לתנאים ולנסיבות באותה עת.
סדר ההעדפה המומלץ בין החלופות:
1) חלופה א' - חלופה מזרחית-צפונית.
2) חלופה ב' - חלופה מזרחית-דרומית: מנחת "כימניר".
3) חלופה ג' - חלופה דרומית (ממערב לכביש מס' 232).

6. דרכים וחניות בתחום "שטח המחנה" המורחב: (מסומן בתשריט בצבע חום-כתום)
1. מערכת הדרכים בישוב המורחב סומנה בתשריט תכנית האב באופן סכמתי על בסיס מדרג היררכי בן 4 רמות:
א. כביש כניסה לישוב [מחבר בין דרך אזורית מס' 232 למגרש החניה הראשי שליד חדה"א].
ב. דרך ציבורית בתוך הישוב [נתיב תנועה לרכב מוטורי שלאורכו מגרשי חניה ציבוריים].
ג. דרך משולבת [נתיב תנועה משולב להולכי רגל ולתנועה מוטורית מוגבלת ללא חניות לאורכו].
ד. שבילים להולכי רגל (מאפשרים תנועה לרכב חירום ושירות).
2. כל הדרכים בתחום הישוב המורחב יתוכננו בתכנית המפורטת לפי תקנים תכנוניים מקובלים.
3. הדרכים המשולבות יהיו במרכז הישוב, סביב אזור מבני החינוך ושירותי הקהילה.
4. מגרשי חניה ציבויים יתוכננו לאורך הדרכים הציבוריות.
5. לא תתאפשר חניית כלי רכב בתחום מגרשי המגורים.

7. מבנים ואתרים לשימור ב"שטח המחנה": (מסומן בתשריט בסימבול כוכבית בשחור)
1. הכתה הראשונה (מבנה מס' 2038 - 2039) - [משמש סטודיו לזיוה ילין ולרוני לוי].
2. חדר האוכל והמטבח הישן (מבנה/צריף מס' 154) - משמש ל"קניון" ולגלריה לאומנות .
3. מגדל המים.
4. פחון הגנרטור- הוקם בשנת 1957 כמחסה לגנרטור הראשון של בארי [מחסן החשמליה].
5. האסם - מבנה הסילו הראשון נבנה בשנת 1954 והשני - בשנת 1960. שני המבנים שימשו לאיסום תבואה עד לאמצע שנות ה-80.
6. מחסן התערובות (מבנה מס' 2017) - בו הוכנו תערובות המזון לרפת וללול. [משמש כיום לפאב].
7. צריף החבורות (מס' 51) - הוקם בשנת 1959 עבור חבורות הנוער שהיו בבארי.
8. צריף מגורים שוודי (מס' 25) - אחד מהצריפים השוודיים שהובאו לבארי בין השנים 1960-1955 ושימשו למגורי משפחות.
9. כתה כוללת ראשונה - "נוסטלגיה" + מקלט תת-קרקעי "צינור" (מבנה מס' 40) - צריף פיני שהוקם בשנת 1955 ושימש כ"בית כולל" לכתה הראשונה של בית הספר (כיתת אשל). הצריף שופץ ושומר על חלקיו המקוריים ומשמש לתערוכת "נוסטלגיה". מדרום לצריף, חפור באדמה מקלט "צינור" תת-קרקעי ששימש במלחמת ששת-הימים למגורי כיתות "רותם" ו"רימון".
10. גן שקד (מבנה מס' 19) - נבנה בשנת 1955 כגן ילדים. הוחלט לשמר המבנה בשל מבנהו המיוחד.
11. הנשקיה (מבנה מס' 1010) - מבנה ללא חלונות ולו דלת ברזל כבדה ובריחים. נבנה כמחסן נשק לאחר העברת הישוב מאתרו הזמני בנאחביר לישוב הקבע.

8. קשרי פנים-חוץ בין הישוב לסביבתו - שערים בגדר ההיקפית:
(מסומן בסימבול של צלב צהוב - בתשריט "סובב בארי" ובסיבול זהה שחור - בתשריט "תכנית האב על רקע "סובב בארי" , ראה תשריטים בעמ' 23-22).
המרחב "סובב בארי"[4] עשיר ורב-פנים. חברו בו סביבה טבעית מרהיבה, נוף ייחודי, מרחב חקלאי, שרידי תרבות ומורשת ומעשה ידי אדם.
רכיבים אלה יוצרים נתוני בסיס מצויינים לפיתוח תשתית תיירותית עתירת פעילויות ואטרקציות, לרבות מסלולי טיול להולכי רגל, לרכובי אופניים וסוסים ולרכב מוטורי - להנאת תושבי בארי ולבאים בגבולה מקרוב ומרחוק.
למרות הצורך הביטחוני בגידור שטחו הבנוי של הקיבוץ - מציעה תכנית האב לאפשר נגישות ישירה בין שטח הישוב למרחב הסובב אותו ולהתקין לאורך הגדר ההיקפית 6 שערים (כשבצד כל אחד מהם פשפש למעבר הולכי-רגל):
בגזרה הצפונית: שער כניסה ראשי לישוב; שער תפעולי לבית הדפוס (יאפשר גם גישה רגלית
למתחם ה"אמפי"); שער לבית העלמין ול"דרך הבנים".
בגזרה המערבית: שער חדש ממערב ובסמוך ל"משק הילדים".
בגזרה הדרומית: שער חדש בגזרת שכונת המגורים המוצעת מדרום ל"משק הילדים".
בגזרה המזרחית: "שער הפלחה" - יוזז לכיוון מזרח על ציר מקום הצבתו הנוכחי

9. בית העלמין: (מסומן בתשריט תכנית האב בצבע ירוק כהה מוקף בקו תוחם בצבע צהוב)
שטח בית העלמין הסטטוטורי עונה על צורכי הישוב המורחב.

10. מזעור מפגעים סמוכים לישוב:
א. העתקת המט"ש מאתרו:
המרחק המינימאלי שנדרש בין אזור מגורים לבין בריכות חימצון/מתקני טיהור שופכין (מט"ש) הוא כ-1000-800 מ'.
בשל דרישת המשרד לאיכות הסביבה לשדרג את המט"ש הקיים או להעתיקו לאתר חליפי ובשל מיקומם המוצע של אזורי המגורים החדשים בתכנית האב - מציעה התכנית להעתיק את המט"ש הקיים לאתר חליפי מדרום לישוב ובלבד שהמרחק בינו לבין אזורי המגורים המוצעים לא יפחת מ-1000 מ'.
ב. רצועת הפרדה אקוסטית: (מסומנת בתשריט תכנית האב בקו מרוסק פתלתל באפור)
כדי למזער מפגעי רעש מהדרך האזורית (מס' 232) לעבר אזורי המגורים החדשים באגפו המזרחי והדרום-מזרחי של הישוב סומנה רצועת הפרדה אקוסטית שתשמש חיץ בין הדרך לבין אזורי המגורים המוצעים.

[1] חברי ה"צוות המכין": עמית שלוי - מזכיר הקיבוץ; יניב גלברד - מרכז המשק; תרי (אביתר) קיפניס - מנהל קהילה; רמי חרובי; יורם בר-סיני ומירה יהודאי - מתכנני תכנית האב.

[2] חברי "וועדת ההיגוי": חברי מזכירות, חברי וועדת תכנון, ממלאי תפקידים שונים, חברי "הצוות המכין", נציגי משרד החקלאות.
[3] תעסוקה = מקרקעין המיועדים בתכנית תקפה למטרת תעשייה, מלאכה, אחסנה, מסחר, משרדים, תיירות ונופש, תחנות דלק או לשימוש כלכלי אחר, למעט תכנית למטרת משק חקלאי ולמטרת מגורים.
[4] פרק "המרחב הסובב" הוכן על-ידי רמי חרובי. פרק זה יצורף כנספח לתכנית האב - הדו"ח המסכם.