title
שירותי ציבור וקהילה ופרישתם המרחבית - בתכנית האב לקיבוץ בארי
נספח מס' 1 למסמך "מטרות ויעדים לתכנית האב": ‏‏19 יוני 2011
שירותי ציבור וקהילה ופרישתם המרחבית - בתכנית האב לקיבוץ בארי
- הצעת "הצוות המכין" [1] -

הקדמה:
תכנית האב לפיתוחו הפיזי של קיבוץ בארי נעשיית בתקופה בה חלים שינויים מבניים ביישובי המגזר הקיבוצי
ובמציאות ביטחונית מיוחדת בה נתון קיבוץ בארי בשל מיקומו ב"עוטף עזה". לשני ההיבטים הללו - השלכות תכנוניות-מרחביות.
מאחר וקיבוץ בארי מגדיר עצמו כ"קיבוץ שיתופי" ומאחר ולגישתנו יש להימנע מקידום תהליכי שינוי טרם-זמנם - העמידה תכנית האב בראש מטרותיה את הצורך ביצירת תכנית פיזית גמישה שתאפשר, בעתיד, הכלת שינויים מבניים להם ממד מרחבי - בכפוף לרצון הקיבוץ ולהחלטותיו.
בהתאם לגישה זו מציע "הצוות המכין" הצעה שמטרתה לאתר מתחמי קרקע ייעודיים למבני ציבור ושירותי קהילה שונים שישמשו למטרה המבוקשת, בהווה ובעתיד, ובתחומם יינתן מענה נאות לצרכים המשתנים.
ההצעה מסתמכת על סיכומי דיונים שהתקיימו בבארי עם ממלאי תפקידים וצוותי עבודה ייעודיים (בריאות, סיעוד ורווחה (6.2.2011) ; ענף הבגד (6.2.2011) ;ארכיון הקיבוץ+"נוסטלגיה", אוסף העתיקות האזורי (16.2.2011) ; מערכת החינוך (16.2.2011, 8.3.2011) ; שירותי ציבור באזור חדר האוכל (8.3.2011) ועל סיכומי פגישות, בנושא שירותי ציבור וקהילה, עם אביתר (תרי) קיפניס - מנהל קהילה) ועיקריה מפורטים להלן:

עיקרי ההצעה
1. מערכת החינוך:
1.1 "הגיל הרך" (גילאי 0 - 6 שנים):
א. איתור בעיות וצרכים:
1) מספר הילדים בישוב הולך וגדל ומסתמן מחסור בבתי ילדים מותאמים.
2) כל בתי הילדים לילדי "הגיל הרך" צריכים להיות ממוגנים.
3) גן אמנון, שמשמש כיום כגן-חובה, קטן בשטחו ואינו יכול להכיל כ-30-28 ילדים.
4) חסר 1 פעוטון.
ב. תחזית הילודה ומספר בתי-ילדים נדרש:
1) לפי תחזית האוכלוסייה לשנים 2011 - 2020 - צפויות כ-25-20 לידות בממוצע לשנה.
2) מספר בתי ילדים נדרש:

סוג בית הילדים

מיועד לקטגוריה גילית

מס' ילדים צפוי 
בממוצע לשנה

מס' מרבי של ילדים במבנה

מס' בתי ילדים נדרש

סה"כ כושר אכלוס מרבי במבנים הייעודיים

בית תינוקות

0 - 1.0 שנה

25-20

16

2

32

פעוטון/גנון

3.0-1.0 שנים

50-40

18

3

54

גן צעיר

4.0-3.0 שנים

25-20

25

1

25

גן חובה

6.0-4.0 שנים

50-40

30-27

2

60-54

סה"כ

-

150-120

-

8

170-165

 


3) מערכת תמך נדרשת:
* 1 ג'אמבורי ("גן תנועה") - לעת הצורך יוכל לשמש כגן רזרבי (ובהתחשב בהיות המבנה מיועד לשימור).
* 1 משרד גר"ג + מחסן לגיל הרך - לעת הצורך יוכל לשמש כפעוטון רזרבי.
ג. חלופות תכנוניות:

שם המבנה

מס' המבנה

שטח המבנה במ"ר

חלופה 1

חלופה 2

הערות

יעוד מוצע

מס' ילדים מרבי במבנה

יעוד מוצע

מס' ילדים מרבי במבנה

אמנון

180 (מערב)

140

בית תינוקות

16

גן חובה

30

איחוד פנימי בין "אמנון" ו"תמר".

תמר

180 (מזרח)

140

בית תינוקות

16

ניצנים

66

140

גנון/גן צעיר

25-18

גנון/גן צעיר

25-18

 

ענבלים

21

130

פעוטון/גנון

18

פעוטון/גנון

18

 

ארזים

181 (מזרח)

130

פעוטון/גנון

18

פעוטון/גנון

18

 

עפרים

181 (מערב)

140

גנון/גן צעיר

25-18

גנון/גן צעיר

25-18

 

חצב

176

250

גן חובה

30

גן חובה

30

 

מבנה חדש

 

240

גן חובה

30

בית תינוקות

16

פיצול המבנה החדש ל-2 (לפי מתכונת אמנון ותמר)

בית תינוקות

16

(גן "שקד")

19

220

ג'אמבורי

-

ג'אמבורי

-

יוכל לשמש כגן רזרבי

יובלים

22

130

משרד ומחסן גר"ג

-

משרד ומחסן גר"ג

-

יוכל לשמש כפעוטון רזרבי
1.2 מערך החינוך המשלים לילדי בית-הספר (גילאי 17-6 שנים)

1. המבנה הארגוני:
בעבר נעשה ניסיון לבסס את מערך הפעילות המשלימה לילדי ביה"ס על "תלתונים": א'-ג' ; ד'-ו' ; ז'-ט' ; י'-יב'. מערך ארגוני זה התאים ל"חברת הילדים" (כיתות ז'-יב') ולא צלח לגבי מסגרות הפעילות של ילדי ביה"ס היסודי. לאור זאת, הוחלט לקיים פעילות חינוכית משלימה לילדי ביה"ס היסודי במערך דו-כתתי ("זוגונים") ובמסגרות תלת-כתתיות - לילדי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה ("מרכזונים").
2. איתור בעיות ואפשרויות :
שטח מבני "הזוגונים" ו"המרכזונים" גדול מהנדרש למערכת החינוך וניתן לקלוט בתחומם פעילויות קהילה וחינוך נוספות.
1.3 אזור מבני החינוך - בתכנית האב:
1) אזור החינוך, שמשתרע מגן "שקד" - בצפון ועד לשכונות ה"דיור הזמני" "רכבות" ו"ווילות" - בדרום וכולל בתחומו את מבני "הגיל הרך" ומבני בתי הספר (לשעבר) - עונה בגודל שטחו על צורכי מערכת החינוך של הקיבוץ המורחב, לרבות אפשרות לפינוי-בינוי עבור מבני חינוך נוספים.
2) בתכנית האב יסומן השטח הנ"ל בייעוד קרקע משולב של "אזור מבני חינוך ושירותי קהילה".
2. ספורט, בילוי ופנאי
2.1 משק הילדים
1. כיווני פיתוח וצרכים:
אזור "משק הילדים" ייועד לפעילויות לימוד, בילוי ופנאי לקהילת הקיבוץ כולה - תוך שימת-דגש על פעילות לימודית וחינוכית לילדי הגנים ובית-הספר.
2. ייעוד סטטוטורי מוצע:
שטחו הכולל של "משק הילדים" הוא 16 דונם ברוטו וייעודו הסטטוטורי "אזור מבני משק". בשל אופי הפעילות הקיים והמוצע באזור זה, ישונה ייעודו הסטטוטורי הקיים ויוגדר בייעוד קרקע של אזור ספורט ופנאי.
2.2 מתקני ספורט ופנאי:
גודל אזור הספורט הסטטוטורי בתכנית היישוב התקפה כ-25 דונם ברוטו וקיימים בו בריכת שחיה על מתקניה, מגרשי ספורט שונים ואולם ספורט. בנוסף, ייועד אזור "משק הילדים" הסמוך (כ-16 דונם) לפעילויות לימוד, בילוי ופנאי.
שני המתחמים הללו עונים בגודל שטחם על צורכי הישוב הקיים והמורחב לפעילויות ספורט, בילוי ופנאי מגוונות.
מערך התנועה והחניה אל ובתוך המתחמים הללו ייעשה על-פי התקנים המקובלים ויפורט בעת הכנת תכנית בינוי לאזור הספורט והפנאי כולו.

3. בריאות, סיעוד ורווחה:
3.1 צורכי האוכלוסייה המבוגרת בישוב:
1. מרכז תעסוקה לפעילות "הגיל השלישי" ו"הרביעי":
איתור בעיות:
- פעילויות התעסוקה ל"גיל השלישי" בבארי פזורות, כיום, על פני מס' מבנים שלא הותאמו,
מלכתחילה, לייעוד זה.
- הצפי הוא שהיקפה המספרי של הקטגוריה הגילית 70+, שמנתה בשנת 2009 כ-95 נפשות, יגדל לכ-140 - 150 נפשות בשנת 2020.
לאור המצב הדמוגראפי הקיים והחזוי - מערך התעסוקה הקיים אינו עונה על הצרכים הנדרשים.
הצרכים:
- הכנת תכנית ארגונית ומערכתית לפעילות תעסוקתית כוללת עבור ה"גיל השלישי" ו"הרביעי".
- איתור מבנים קיימים ו/או מתחמים פוטנציאליים לבניה, בתחום אזור מבני הציבור והקהילה, עבור המטרה המבוקשת.
2. מועדון התכנסות ל"גיל השלישי" ו"הרביעי":
יש צורך במקום התכנסות ל"גיל השלישי" ו"הרביעי" בשעות הבוקר ואחה"צ. מועדון החברים במבנה חדר האוכל עשוי לתת מענה נאות לצורך זה.
3.2 מבנים לשירותי בריאות וסיעוד (מרפאות ובית סיעוד):
בשל אי-בהירות לגבי חיזוי צורכי העתיד וכדי לא לחסום את אפשרויות הפיתוח של השירותים הללו - ייועד תא השטח, שכולל בתחומו את "נאות בארי", המרפאה ו"צריף החבורות", לעיבוי ו/או בינוי שירותי בריאות וסיעוד ויוגדר בתשריט תכנית האב כ"אזור שירותי סיעוד ובריאות".
3.3 שירותים פרה-רפואיים (מספרה, פיזיותרפיה, קוסמטיקה, טיפולים משלימים וכיו"ב):
חלק מהשירותים הפרה-רפואיים ( מספרה, טיפולים משלימים) ממוקמים ב"בית היופי" ששימש בעבר כאולם ספורט וגודלו כ-180 מ"ר. הפיזיותרפיה ממוקמת ב"אזור מבני החינוך" במבנה שבו מצוי, כיום, "אוסף העתיקות האזורי".
הצרכים: רצוי שהשירותים הפרה-רפואיים ימוקמו ב"אזור מבני ציבור ושירותי קהילה" ובסמוך למגרש חניה ציבורי.
מיקום מוצע: "בית היופי" (מבנה מס' 2019).
3.4 משרד תחום בריאות, סיעוד ורווחה:
משרד תחום בריאות, סיעוד ורווחה ממוקם, כיום, ב"בית סופי תאקר" שב"אזור מבני החינוך".
הצרכים: כ-3-2 חדרים קטנים סמוכים זה לזה במיקום שיאפשר גישה וטיפול דיסקרטי לקהל הבא למקום.
מיקום מוצע: במבנה המצוי ב"אזור מבני ציבור ושירותי קהילה" או ב"אזור שירותי סיעוד ובריאות".

4. מבני ציבור ושירותי קהילה:
1. במסגרת הדיונים שהתקיימו בבארי עם ממלאי תפקידים וצוותי פעולה קהילתיים - נדונו סוגיות שונות שעסקו באופיים ובמתכונתם הרצויה של שירותי הציבור והקהילה בישוב הקיים והמורחב, בין אם ישמור על מתכונתו כ"קיבוץ מסורתי" ובין אם ייטה לעבר מתכונת "קיבוץ מתחדש" - שבה מרחב עצמאות ואחריות "הפרט" גדול מזה הקיים.
הנושאים שנדונו עסקו בצורכי האוכלוסייה המבוגרת ביישוב ; בשירותי ענפי המזון והבגד ומתכונתם ; בשירותי תרבות וחברה; בצורכי היישוב הקיים והמורחב למשרדי קהילה, משק ויזמות עסקית.
2. מאחר ותכנית האב נמנעת מלקדם מהלכים ויוזמות שטרם "הבשילו" לכדי החלטות מחייבות ומאחר ומטרתה ליצור תכנית מאפשרת להכלת שינויים מבניים בעלי ממד מרחבי - מציע "הצוות המכין" להגדיר בתשריט תכנית האב 3[2] מתחמי קרקע ייעודיים למבני ציבור ושירותי קהילה, כמפורט להלן:
מתחם 1: אזור חדר האוכל ו"סובב הדשא המרכזי":
המתחם הנ"ל יסומן בתשריט תכנית האב בייעוד "אזור מבני ציבור ושירותי קהילה" ויכלול בתחומו את המבנים הבאים: מכבסה (מבנה מס' 157), "יד שניה" (מס' 160), מחסן בגדים (מס' 156), צריף חדר האוכל הישן (מס' 154), קומפלקס חדר האוכל והמטבח (מס' 200) בית העם (מס' 151), מגדל המים, מבנה המינהלה (מס' 2052) ומתחם מוגדר מתוך אזור "דיור זמני" שבו מבני המגורים בשכ' "בתים ישנים" שמספרם: 1, 2, 3, 7, 8, 9 ושלושת מבני האשטרומים שליד מגרש החניה המרכזי (על נתיב המדרכה לדפוס) שמספרם: 212, 213, 215.
מתחם 2: אזור ה"פאב" והאסם:
המתחם הנ"ל יסומן בתשריט תכנית האב בייעוד "מבני ציבור ושירותי קהילה" ובו כלולים, כיום, המבנים והמתקנים הבאים: ה"פאב" (מס' 2017), האסם והסילו (מס' 2018), "בית היופי" (מס' 2019), משרד מחשוב (מס' 2057), משרד ומחסני הבנין, מחסן תפאורות (חגי), מכולות לאחסון ציוד תרבות וטיולים.
מתחם 3: אזור משולב של מבני חינוך ושירותי קהילה - כמוצע בסעיף 1.3 שלעיל.
5. אחסנה :
מקומות אחסון נדרשים לצורכי קהילה וחברים - במסגרת תכנית האב:

קטגוריה

הצרכן

פירוט הצרכים

מיקום מוצע

תיאור הצרכים

תנאים פיזיים נדרשים

מס' חדרים/מכולות נדרש

אחסנה

תרבות ופנאי

אחסון ציוד לחגים:

1.    כסאות, שולחנות

2.    במות

3.    תפאורות, ציוד חגים

4.    אביזרים ליצירת קישוטים ותפאורות

גישה לטרקטור ועגלה. מקום מוגן מגשם ושמש. לתפאורה צריך גם הגנה מרטיבות, רוח ואבק.

 

במתחם 2: אזור ה"פאב" והאסם. בכפוף לתכנית בינוי שתעשה לאזור הנ"ל.

אחסון ציוד ואביזרים לאירועי חוץ:

1.    מתקני/משחקי חוץ

2.    רכבות ילדים

גישה לטרקטור ועגלה. הגנה מגשם ושמש.

 

במתחם 2: אזור ה"פאב" והאסם. בכפוף לתכנית בינוי שתעשה לאזור הנ"ל.

אחסון ציוד לטיולים ולפעילויות החטיבה:

1.    מחסן ציוד לטיולים

2.    מחסן ציוד לפעילות החטיבה והבר-מצווה

מכולות

+

1. מחסן לציוד טיולים:בתחום המוצע לאזורי מלאכה/ מבני משק.

2. מחסן ציוד לפעילות החטיבה: באזור "משק הילדים"  (מיקום זמני באורווה).

אחסון ציוד הגברה

מעבדה לטיפול בציוד + מדפים לאחסון

1

במתחם 2אזור ה"פאב" והאסם. בכפוף לתכנית בינוי שתעשה לאזור הנ"ל.

ציוד וריהוט של הקהילה

אחסון ציוד וריהוט:

1.    אחסון ציוד וריהוט חברים - לעת שיפוץ דירות

2.    אחסון ציוד וריהוט של בנים לעת מעבר ממסלול למסלול.

3.    ציוד במב"חים: מיטות, מקררים וכו'

מכולות או מחסנים

3

באזור המוצע לאזורי מלאכה/ מבני משק -בכפוף לתכנית בינוי שתעשה לאזור הנ"ל.

חברים

אחסון וטיפול ברכבי שטח
(טרקטורונים, אופנועים)

סככה סגורה

1 סככה

באזור המוצע לאזורי מלאכה/ מבני משק -בכפוף לתכנית בינוי שתעשה לאזור הנ"ל.

חברים

סדנה לתיקון אופניים

סככה מוגנת רוח, שמש וגשם

 

באזור המוצע לאזורי מלאכה/ מבני משק -בכפוף לתכנית בינוי שתעשה לאזור הנ"ל.


6. שטחי ציבור פתוחים באתרים מרכזיים בישוב וגני משחק לילדים:

אתרים קיימים ומוצעים:
"הדשא המרכזי" (ממערב לחדר האוכל) ; "גן השישים" ; חורשת הזיתים ב"שכונת הזיתים"; רצועות הדשא הגדולות ממערב ובמרכז לשיכון וותיקים ; מתחמים נקודתיים בתחום שכונות מגורים קיימות וחדשות ; לאורך כביש הכניסה ליישוב.
גני משחק לילדים ולפעוטות: מתחמים נקודתיים לגני משחק לילדים ולפעוטות ישולבו במתחמי שפ"פ בשכונות מגורים קיימות וחדשות ובשטחי ציבור.
[1] "הצוות המכין" : צוות ליווי להכנת תכנית האב, מטעם הנהלת הקיבוץ, שתפקידו לגבש נושאי החלטה לקראת דיוני וועדת ההיגוי של תכנית האב.
חברי "הצוות המכין": עמית שלוי - מזכיר ; יניב גלברד - מרכז משק ומרכז ועדת תכנון ; תרי קיפניס - מנהל קהילה ; רמי חרובי ; אדר' יורם בר-סיני ומירה יהודאי - א.ב. מתכננים - מתכנני תכנית האב.
[2] בנוסף להם הוצע אזור ייעודי ל"שירותי סיעוד ובריאות" (ראה סעיף 3.2).