title
סיכום ועדת תכנון 29.8.17

‏29/08/2017

 

סיכום ו. תכנון 29/08/2017

נוכחים: אייל דבורי, , אלי, אילן, רני, הדס, שרון שבו, עדי וייס, יורם, דורון, קטיה לוסב

חסרים: יניב הגי, עופר, יניב ג, גלי זורע

 

1.      אושר פרוטוקול מישיבה קודמת 25.07.17

2.      שינויי דיירים שכונת הכרםאושרה בקשת משפחת אסקפה לפתיחת דלת מהמטבח ודלת הזזה נוספת מהסלון. המשך טיפול בנושא בהתאם לנוהל בנייה פרטית מול מזכירות הקיבוץ. השתתף בדיון: נתן אספקה

3.      העברת ארון מפתחות סידור הרכב: נדחתה ההצעה להעביר את ארון מפתחות סידור הרכב במטרה לצמצם את כמות האופניים והקלנועיות בסמיכות לכניסה הדרומית לחדר אוכל. לדעת הוועדה רוב גדול של משתמשי הרכבים יעדיפו עדיין לחנות בחדר אוכל גם אם ארון המפתחות ימוקם באזור אחר ולכן אין הצדקה לבצע את השינוי. השתתפו בדיון: ארז מוקה, רן כפרי.

4.        עדכונים בתב''ע חדשה : הוועדה אישרה את השינויים הבאים לקראת הגשה שנייה של התב''ע לוועדה המחוזית:

א.      הגדרת אזור למגורי עובדים זרים עתידי במקום החלק המערבי של סככת הדיר.

ב.      אזור אחסנת צינורות ההשקיה של הגד''ש יוגדר כאזור לתעשייה קלה ומלאכה במקום מבני משק.

ג.       הגדרת אזור נאות בארי, בית העם ומתחם האסם כאזור שטח מבני ציבור ותעסוקה במקום מבני ציבור בלבד.

ד.      הגדרת שכונת הוותיקים כמגרש אחד המכיל 64 יח''ד, עם אפשרות לצמצום מספר יחידות הדיור – שינוי זה יאפשר לנו בעתיד לבצע שינויים בשכונה ללא צורך בשינוי תב''ע.

ה.     ביטול סימוני המדרכות בשכונות עתידיות – בהתאם להמלצה שקיבלנו מוצע שלא לצייר את טוואי המדרכות הפנימיות בשכונות עתידיות בתב''ע. שינוי זה יאפשר לנו יותר גמישות בעתיד בקביעת טוואי מדויק של כל מדרכה.

ו.        הוספת אפשרות לאחסנה באזור השטחים הפתוחים שמאחורי הטניס ומסביב לפינת חי במידה ובעתיד נרצה להשתמש בשטחים אלו למטרות אחסנה.

5.      הקמת צוות אסתטיקה במרחב הציבורי: אושרה הקמת הצוות תחת  ההגדרות והסמכויות האלו:

צוות אסתטיקה במרחב הציבורי – הגדרות וסמכויות

מטרה: שיפור הנראות החיצונית, צמצום ומניעת מפגעים אסתטיים במרחב הציבורי בקיבוץ בארי.

הגדרת אזור האחריות: שטחים ציבוריים, חזות חיצונית ופנימית של כלל המבנים בבארי למעט בתי מגורים וכל שטח נוסף למעט השטחים המוגדרים מחוץ לאזור האחריות של הצוות.

מחוץ לאזור האחריות: בתי מגורים (פנים וחוץ), מגרשי מגורים, נוי ציבורי (למעט אלמנטים עיצוביים שאינם צמחים או חיפוי קרקע כגון פסלי נוי).

כפיפות: ועדת תכנון. הצוות ידווח על כל החלטה לוועדה.

הרכב הצוות: מרכז ועדת תכנון (מרכז הצוות), מנהל נוי, מנהל ענף הבניין, 2 נציגי ציבור מתוך חברי ומשקיפי ועדת תכנון, 2 נציגי ציבור מחוץ לוועדה.

הצוות יקבל החלטות בנושאים כגון הנושאים הבאים:

1.      אישור הוספת אלמנטים עיצוביים ושירותיים וקביעת מיקום (לדוגמא – פסלים, פסלי נוי, שעונים, עמודי טרמפים וכו')

2.      אישור מיקום ואופן הצבת אלמנטים תפעוליים שהוגדרו על ידי מוסדות הקיבוץ כנדרשים (לדוגמא – מצלמות אבטחה, קווי תשתיות שלא ניתן להטמינם או להסתירם לחלוטין וכו').

3.      התייחסות למפגעים שמוקמו בעבר לפני הקמת הצוות.

החלטות הצוות מחייבות את החברים, מרכזי הענפים והיזמויות בבארי. באחריות מנהל הקהילה ומרכז המשק לוודא כי הענפים והיזמויות מקבלים את אישור הצוות לפני כל עבודה שמוגדרת באזור האחריות של הצוות וכי החלטות הצוות מבוצעות כלשונן. במידה ולא קיים מקור תקציבי ליישום כלשונן של החלטות הצוות ניתן לאשר פתרון זמני סביר עד לגיוס מקור תקציבי. ניתן לערער על החלטות הצוות לוועדת תכנון.

 

אושר בוועדת תכנון 29.8.17

 

 

 

 

                                                              רשם –אייל דבורי– ועדת תכנון

 

 

 

 

תאריך פרסום
30/8/2017