title
סיכום ישיבה 25.7.17

‏26/07/2017

סיכום ו. תכנון25/07/2017

נוכחים: אייל דבורי, יניב הגי, אילן, רני, הדס, עדי וייס, יניב ג, יורם, דורון, קטיה לוסב, שרון שבו

חסרים: עופר,גלי זורע, אלי

1.      אושר פרוטוקול מישיבה קודמת

2.      שלט מידע חשמלי בחזית חדר אוכל: הוחלט להסיר את השלט עקב חוסר התאמתו האסתטית למרחב הרחבה המרכזית וחוסר השתלבותו עם תכנית שדרוג הרחבה המרכזית שצפויה לצאת לביצוע בחודשים הקרובים. בשולי הדיון הוצע כי ועדת תכנון תקים צוות קטן מתוכה שיוסמך לאשר ולהנחות כיצד ניתן לבצע הוספה של אלמנטים שונים (עיצוביים, שירותיים ותפעוליים) במרחב הציבורי על ידי ענפים ויזמויות. הקמת הצוות והגדרת סמכויותיו יובאו לדיון באחת מהישיבות הקרובות של הוועדה. השתתף בדיון: דניאל אלון.

3.      גגות אורנים: הוצגה לוועדה תכנית בסיסית המראה את נראות ההגבהה, ללא התייחסות לחיבור לפרגולות ולממ''דים (ההתייחסות לפרגולות ולממ''דים תהיה בהתאם לתנאים בשטח בעקבות השונות הגדולה בין הבתים). התכנית שהוצגה אושרה בתוספת הסתייגות כי עדיף לבצע את חיפוי הגבהת הגמלון בלוחות צמנטים (תרכובת של סיבי עץ ומלט) ולא בנוטפדר (לוחות עץ משולבים) משיקולי עמידות ותחזוקה. הנושא ייבחן ואם הוא לא מייקר את הפרויקט או גורם לעיכוב נוסף השינוי יבוצע. השתתפו בדיון: סוזאן אבני, מוטי ברק, אורלי מאיר.

4.      קירוי חצרות בתי הגיל הרך: אושרה התכנית האדריכלית. נקבע כי שלדת  הקירוי תבוצע מאלומניום עם חיפוי סנטף (פלרוף). השתתפה בדיון: ענבל בכר

5.      שינויי דיירים שכונת הכרם: אושרה בקשתם של משפחות מור ובכר להרחבת חלון קיים ופריצת חלון נוסף בדירתם בהתאם לתכנית שהוצגה. ביצוע השינוי יהיה בהתאם לנוהל בנייה פרטית בדירות קבע המחייב עדכון היתרי הבנייה ולאחר שהדיירים יתחייבו בכתב כי הם נושאים בעלויות כספיות שעלולות לנבוע בעתיד משינוי בדירה לפני תום שנת בדק. ועדת תכנון הביעה נכונות להתגמש וללכת לקראת החברים בבקשות מסוג זה ובתנאי שהן יעמדו בנהלי הקיבוץ ויתבצעו בתיאום מלא עם הנהלת הקיבוץ. בנוגע להוצאת ההיתרים, תתבצע בדיקה, באחריות מרכז הועדה לבחינת דרכים לרכז ולפשט את תהליך עדכון היתרי הבנייה בעקבות שינויי דיירים שיאושרו.  השתתפו בדיון: אבידע ודנה בכר, אריק ועינת מור, נתן אסקפה, גל מילס

6.      עמדת אשפה ורמסע עבור שכונת הכרם בפארק הזיתים: הוחלט כי עמדת האשפה בפארק הזיתים תהיה מדגם עמדה סגורה ותמוקם במקום שהומלץ על ידי אדריכלית הפיתוח שרון חפר. בנוסף הוחלט לתכנן הצבת 2 עמדות לרמסע שישולבו באזורי החניות בכביש המערבי של השכונה לאורך הגדר. תכנית מיקום עמדות הרמסע תוצג בהמשך לוועדה. השתתפו בדיון: חן צור, בעז קדרון, טל שני, יונה כהן, הדר גלברד

 

 

רשם: אייל דבורי

תאריך פרסום
30/7/2017