title
סיכום ישיבה 03.07.17

‏03/07/2017

סיכום ו. תכנון3/07/2017

נוכחים: אייל דבורי, יניב הגי, אלי,אילן, רני, הדס, עדי וייס, יניב ג, יורם, דורון, קטיה לוסב,

חסרים: עופר,שרון שבו,גלי זורע

1.   אושר פרוטוקול מישיבה קודמת

2.   מקסום זכויות בתב''ע: המזכירות, בישיבתה מיום 11 ינואר 2017, הנחתה את ועדת תכנון לקיים דיון בנושא, לקראת דיון המשך שיתקיים במזכירות. רמי חרובי (שהעלה את הנושא למזכירות) ,  הציג לוועדת תכנון את הצעותיו לעריכת שינויים בתב''ע בארי החדשה הנמצאת בשלבי אישור מול מוסדות המדינה מזה 5 שנים. מאחר והנחיית המזכירות לוועדת תכנון הייתה לא לקבל כל החלטה שעלולה לעכב את תהליך הוצאת התב''ע לא יכלה הוועדה להתייחס להצעות של רמי המחייבות עיכוב בתהליך. עם זאת, בעקבות הערתו של רמי חרובי, הועדה מצאה לנכון להיצמד לתכנית האב של בארי המגדירה בעתיד איחודי דירות בשכונות קומותיים, ותיקים, אורנים והדרים. יישום המלצה זו יבוא לידי ביטוי על ידי הוספת הערה בתב''ע לגבי שכונות אלו המאפשרת, אך לא מחייבת, איחוד דירות עתידי ללא צורך נוסף בשינוי תב''ע. במידה ולשכת התכנון לא תקבל את הסעיף המאפשר איחוד דירות בעתיד, הנושא יובא לדיון חוזר בוועדת תכנון לצורך חשיבה מחודשת.

השתתפו בדיון: רמי חרובי, ארז מוקה.

הודעה לפרוטוקול ועדת תכנון נכתב ע"י רמי חרובי:

"בתום הדיון בועדת תכנון ביום 3 יולי 2017 ולאור בקשת מרכז ועדת תכנון והמזכיר, לא אמשיך לפעול ל"מקסום זכויות" נכסיות וקרקעיות בתב"ע המקודמת בבארי.

אני מאמין בכל ליבי, כי נכון לבארי לפעול ולהבטיח את הזכויות הקרקעיות והנכסיות של חבריה וכי ניתן ונכון לעשות זאת במסגרת התב"ע הנוכחית המקודמת.

אולם, לבקשת ממלאי התפקידים ונושאי המשרה, לא אפעל יותר בנושא.

בברכה, רמי חרובי".

בתום הדיון ובדיוני המשך שנערכו מול מרכז ועדת תכנון והמזכיר, ביקש רמי לצרף לפרוטוקול הישיבה את ההודעה הבא, המובאת כלשונה:

 

 

 

 

 

 

3.      דיווח על התקדמות בתב''ע ושינויים נדרשים: תב''ע בארי נמצאת כרגע בשלב מתקדם בו אנו נדרשים להגיב להערות ודרישות לשינויים שהועלו מהוועדה המחוזית לאחר שבחנה אותה.

א.      הוועדה אישרה את בקשת המשק להוספת אזור תעשיה קטן בסמיכות למט''ש הייעודי לטובת הקמת מרכז עיבוד תוצרת המזון של הינומן– בארי במקום החלק הצפוני של אזור התעשייה החדש צפונית ללה מדווש שלא אושר לנו עקב קרבתו לשמורה.

ב.      הוועדה הנחתה את יורם למצוא פתרונות במסגרת התב''ע שיאפשרו בעתיד הסדרת הפעילות המסחרית בנאות בארי ואופציה לפעילות מסחרית עתידית בבית העם ובפאב. יורם יבחן את האפשרויות ויביא לעדכון הוועדה.

ג.       בהמשך לדיון בסעיף הראשון (הצעות רמי חרובי) הוחלט כי בשכונות קומותיים, ותיקים, אורנים והדרים תירשם הערה המאפשרת לנו בעתיד איחודי דירות ללא שינוי תב''ע.

ד.      יורם ימשיך לעדכן את הוועדה על ההתקדמות בתהליך.

השתתפו בדיון: רמי חרובי, ארז מוקה

 

רשם: אייל דבורי

תאריך פרסום
14/7/2017