title
נוהל ייעוץ פסיכולוגי - עדכון 2017

פרק ח' - הייעוץ הפסיכולוגי לחברים - טיפול מיוחד

 

תיאור: MCj03980970000[1]אחראית על הנושא: מאייה עצמוני

 

 

נהלים:

 

1*.

כל חבר זכאי ל - 16  פגישות עם מטפל (פסיכולוג/עובד סוציאלי), אחת ל- 5  שנים , הנסיעות במימון החבר.

 

2.

חבר המעוניין להמשיך בטיפולים, ישתתף  בעלות הטיפולים, על-פי הפרוט הבא:

 

א.

החל מהפגישה ה-17 ועד תום השנה הראשונה - ישתתף החבר ב20%- מעלות הפגישות. תתקיימנה עד 3 פגישות בחודש.

 

ב.

במשך השנה השניה לטיפול - ישתתף החבר ב20%- מעלות הפגישה. תתקיימנה עד  שתי פגישות בחודש.

 

ג.

במשך השנה השלישית והרביעית לטיפול - ישתתף החבר ב50%- מעלות הפגישה. תתקיימנה עד 2 פגישות בחודש.

 

ד.

החל מהשנה החמישית לטיפול - ישתתף החבר ב80%- מעלות הטיפול של עד שתי פגישות

לחודש.

 

3.

הקיבוץ מממן יעוץ פסיכולוגי לחברים ולילדים, במחירי תל"מ (תחנה לייעוץ פסיכולוגי של הקיבוצים). חבר זכאי לבחור לעצמו כל יועץ פסיכולוגי ולשלם את הפרש המחיר. ילדים – הפניה למטפל רק באישור אחראית ט.מ. ילדים.  

 

4.

זמן הייעוץ (פגישה + נסיעה) הן ע"ח החבר.

 

5.

טיפולים משפחתיים:

במקרה של ילדים המצטרפים לטיפול של הוריהם - הטיפול הוא ע"ח "טיפול מיוחד חברים".

במקרה של טיפול זוגי, כל אחד מבני הזוג זכאי ל- 16 טיפולים (סה"כ לזוג  32 פגישות).

 

6.

עפ"י החלטות הנהלת ענף הרווחה - חבר ישלם את מלוא עלות הטיפול, אם נעדר מהטיפול ללא תאום מראש עם המטפל. לתל"מ יש להודיע 24 שעות מראש (כולל ילדים).

 

הערות:

 1.

 

2.

במקרה של משבר (אובדן וכו') ובהמלצת צוות הייעוץ, יממן הקיבוץ את הטיפולים הנפשיים

במשך שנה.

חבר שיפנה לטיפול פסיכולוגי באיזור, שאינו כרוך בתשלום, כמו התחנה באופקים, יקבל את עלות הנסיעה.

 

 

3.

החלטות אלה אינן כוללות ילדים. המערכת מממנת את מלוא עלות הטיפול בילדים, באישור אחראית על טיפול מיוחד ילדים.

 

4.

צוות "טיפול מיוחד חברים" כולל את  מרכזת הצוות, אחות מרפאה האחראית

על בריאות הנפש ואת מנהלת ענף הרווחה. באחריות ובסכמות הצוות לדון במקרים משבריים ו/או כרוניים, ולקבל החלטות לגופו של עניין,

לגבי יישום הנְהלים. במקרים רלוונטיים מוזמן גם מרכז ו. שיקום.

 

* הסבר: חבר יהיה זכאי לסדרה נוספת של 16 טיפולים לאחר הפסקה של 5 שנים.

תאריך פרסום
29/6/2017