title
לקראת ישיבה 3.7.17

‏28/06/2017

לחברי ו. תכנון:

אייל דבורי, יניב הגי, עופר, אלי, אילן, רני, הדס, שרון שבו, עדי וייס, יניב ג, יורם, דורון, קטיה לוסב, גלי זורע

 

הזמנה לישיבת ו. תכנון

ביום ב', 3/07/2017

בשעה 20:30-22:30

נפגשים במזכירות

·                 אישור פרוטוקול מישיבה קודמת

 

20:30 – מקסום זכויות בתב''ע: לפני מספר חודשים דנה המזכירות בבקשתו של רמי חרובי, להתאים את התב''ע המקודמת לזכויות הניתנות לבארי על ידי המדינה. רמי מבקש שהתב''ע תציג תכנית המבטאת את מספר המגרשים המירבי הניתן להכללה בתב''ע וכן תציג מגרשים בגודל מירבי כמתאפשר על ידי המדינה. המזכירות שמעה בקשתו של רמי וקיבלה את ההחלטה הבאה: "לבקשת רמי חרובי, יתקיים דיון המשך במזכירות, לאחר שוועדת תכנון תדון בשינוי מספר יחידות הדיור המוצהרות בתכנית הנוכחית, תוך אי פגיעה בלוחות הזמנים הקיימים". ועדת תכנון תשמע את הצעתו של רמי ותגבש המלצה בנושא למזכירות. מוזמן: רמי חרובי

21:30 – שינויים בתב''ע: במקביל לדיון בסעיף הקודם אנו נדרשים להמשיך לטפל בתכנית התב''ע הנוכחית שלנו. התכנית הוחזרה אלינו מהוועדה המחוזית עם מספר הערות הדורשות שינויים ביחס לתב''ע שהוגשה. ועדת תכנון נדרשת לאשר את השינויים:

1.      הקטנת אזור תעשייה החדש בקצהו הצפוני (צפונית ללה מדווש). תוספת אזור תעשייה קטן בשטח שאושר בוועדה לצורך הקמת מרכז עיבוד תוצרת במיזם הינומן – בארי.

2.      הוספת הערה לגבי שכונת הוותיקים שתאפשר לנו בעתיד לבצע איחוד דירות בשכונה זו מבלי לשנות תב''ע.

3.      בחינת אפשרות להתאמת התב''ע כך שתאפשר בעתיד, באם נבחר בכך, לקיים פעילות מסחרית בבית העם ובפאב.

4.      בנוסף יימסר דיווח על מספר הערות כלליות שקיבלנו על התב''ע וההתאמות הנדרשות שעלינו לבצע.

הנושא יוצג על ידי יורם

 

 

                                                              רשם –אייל דבורי– ועדת תכנון

 

תאריך פרסום
29/6/2017