title
חיסכון לכל ילד 2017

ק       י       ב      ו       ץ               ב       א      ר    י

     דואר נע נגב, 8513500, הנהלת חשבונות      טלפון:   9949439 08        פקס':  9949545 08

 

 

חסכון לכל ילד – דף מידע לחבר מהנה"ח – מאי 2017

(רלבנטי להורים לילדים עד גיל 18 או שמלאו להם 18 ממאי 2015)

(בעמוד האחרון מופיעות הנחיות לפעולה)

 

חברים והורים יקרים,

מצ"ב החלטת המזכירות בנושא מיום  8/5/2017 :

 

תכנית חסכון לכל ילד

משרד האוצר והביטוח הלאומי פתחו השנה תכנית חיסכון לכל ילד בישראל.

בתכנית יופקדו 50 ש"ח לילד מדי חודש עד הגיעו לגיל 18, בנוסף לקצבת הילדים המשולמת עבורו. הכספים מועברים לחסכון בבנק או בקופת גמל על שם הילד, במסלולים שונים לבחירת ההורה. ניתן להגדיל את סכום ההפקדה ב 50 ש"ח נוספים, על חשבון קצבאות הילדים.

לאחר לימוד הנושא והדרכים בהם הוא טופל בקיבוצים שיתופיים אחרים, הוחלט כי:

50 השקלים שהמדינה נותנת, יוענקו לילדים. תכנית החיסכון היא אישית על שם הילד, ובאחריות ההורים להחליט איך לנהל חסכון זה על פי האפשרויות שנותנת המדינה

 (הוועדה הכספית תמליץ על המסלול המועדף).

בנוסף, הוחלט לנצל את האפשרות להגדלת החיסכון ב 50 ₪ נוספים, על חשבון הפחתת התקציב האישי בגין הילד בהתאמה (הפחתה של 50 ₪ בחודש לילד).

משפחה שאינה מעוניינת להגדיל את החיסכון תודיע להנה"ח (מרינה).

הסיבות המרכזיות שהובילו להחלטה הן:

o        כוונת המחוקק הייתה בפירוש לתת את הכסף לילדים ולא להורים. לכן זה לא נכלל בקצבת הילדים השוטפת.

o        במידה וההחלטה הייתה אחרת היה נוצר קושי לחשב ולגבות את הכסף בגיל 18 או 21. במיוחד אם לא בכל התקופה הילד גדל בקיבוץ.

o        ההחלטה תואמת את הנעשה ברובם המוחלט של הקיבוצים השיתופיים אתם בדקנו.

דף הסבר על הנושא יועבר להורים, הכולל הסבר מפורט והמלצות להמשך. במידה ולא תעלה דרישה מהציבור, ההחלטה תישאר ברמת החלטת מזכירות, ולא תובא לאסיפה.

 

עד כאן החלטת המזכירות בנושא.

 

 

 להלן מובא בפניכם מידע נוסף רלבנטי מאתר משרד האוצר בנושא :

 

חסכון לכל ילד

במסגרת התכנית של משרד האוצר והביטוח הלאומי, תיפתח בינואר 2017 תכנית חיסכון לכל ילד הזכאי לקצבת ילדים. בתכנית יופקדו 50 ₪ לילד מדי חודש עד הגיעו לגיל 18, בנוסף לקצבת הילדים המשולמת עבורו. הכספים יועברו לחיסכון על שמו בקופת גמל או בבנק, לפי בחירתכם.

לפניכם הנושאים שחשוב שתדעו כדי לקבל החלטה מיטבית לניהול החיסכון. לאחר שתקראו את המידע, מומלץ להיכנס לאתר הביטוח הלאומי, ולבחור האם להפקיד את כספי החיסכון בקופת גמל או בבנק, והאם להכפיל את סכום החיסכון.

 

מידע על התוכנית

הביטוח הלאומי יפקיד לתכנית החיסכון על שמו של הילד 50 ₪ בחודש עד הגיעו לגיל 18

החל מינואר 2017, יפתח הביטוח הלאומי עבור ילדכם הזכאי לקצבת ילדים, תכנית חיסכון, שבה יופקדו 50 ₪ ב- 20 לכל חודש (במועד תשלום קצבת הילדים). הכסף יועבר לחיסכון ייעודי על שמו של הילד בקופת גמל להשקעה או בבנק בהתאם לבחירתכם. אם לא תבחרו, הביטוח הלאומי יבחר עבורכם את הגוף שינהל את כספי החיסכון, כפי שיפורט בהמשך.

בתכנית החיסכון יופקדו גם כספים לתקופה רטרואקטיבית ממאי 2015 ועד דצמבר 2016.

שימו לב, אתם יכולים להוסיף לחיסכון עוד 50 ₪ בחודש, ולהכפיל את סכום החיסכון של ילדכם!

בנוסף ל-50 ₪, המופקדים מידי חודש על ידי הביטוח הלאומי, באפשרותכם לחסוך לילדכם מינואר 2017 סכום נוסף של 50 ₪, מקצבת הילדים המשולמת לכם. כך, תגדילו את סכום החיסכון של ילדכם ל- 100 ₪ בחודש, ותוכלו להבטיח כי בחלוף 18 שנים יעמוד לרשותו סכום כסף משמעותי שעשוי להסתכם בכ-20,000 ₪ ואף יותר. כדי להוסיף את סכום החיסכון הנוסף, עליכם להיכנס לאתר הביטוח הלאומי https://b2b.btl.gov.il/BTL.ILG.Payments/tochnitchisachonyeledinfo.aspx

ולבחור באפשרות של הכפלת סכום החיסכון.

הסכום הנוסף יופקד לחיסכון של הילד בחודש שלאחר ביצוע הבחירה. הביטוח הלאומי יפקיד מידי חודש, ב-20 בכל חודש (במועד תשלום קצבת הילדים) 100 ₪ לתכנית החיסכון.

 

 

 

 

היכן ינוהל החסכון ?

אתם יכולים לבחור היכן יופקדו הכספים ובאיזה מסלול חיסכון.

לשם כך עליכם לקבל שתי החלטות:

האם להשקיע את הכספים בקופת גמל להשקעה או בבנק?

באיזה מסלול לחסוך?

לרשימת קופות הגמל ומסלולי ההשקעה.

https://hly.gov.il/ProvidentFunds.html

לרשימת הבנקים ומידע על מסלולי החיסכון.

https://hly.gov.il/banksManageInfo.html

קראו עוד על  ההבדלים בין חיסכון בקופת גמל להשקעה לבין חיסכון בבנק.​​

https://hly.gov.il/Differences.html

לידיעתכם, קופת הגמל או הבנק שבהם ינוהל החיסכון של ילדכם, ישלחו אליכם מדי שנה, עד ה-1 במארס, דיווח על מצב החיסכון בחשבונו של ילדכם. תוכלו גם לעקוב אחרי מצב החיסכון באתר האינטרנט של המוסד הפיננסי שמנהל את החיסכון.​​

למידע אודות כמות תכניות החיסכון לילדים שנפתחו עד כה

http://mof.gov.il/AG/FinancingAndCredit/Pages/SavingForEachChild.aspx

 

קופת גמל להשקעה

הכסף שיופקד בקופת גמל להשקעה ייחסך במסלול השקעה שתבחרו, בכל אחת מהקופות שנבחרו על ידי משרד האוצר לניהול כספי החיסכון. תוכלו לבחור לחסוך את כספי החיסכון באחד מ-5 מסלולי השקעה שמציעה כל קופת גמל ולעבור ממסלול השקעה אחד לאחר בכל עת. בכל מסלול קיימת מדיניות השקעה שונה לגבי אופן השקעת הכסף, אשר משתנה בהתאם לרמת הסיכון בכל מסלול.

 

בנק

הכסף שיופקד בבנק ייחסך במסלול חיסכון בהתאם לריבית המוצעת. בכל אחד מהבנקים שנבחרו על ידי משרד האוצר לניהול כספי החיסכון ארוך הטווח, תוכלו לבחור לחסוך את כספי החיסכון באחד מ-3 המסלולים שמציע כל בנק, בשני סוגים של חסכונות: חיסכון ללא תחנות יציאה, או בחיסכון עם תחנות יציאה כל 5 שנים.

הורה שבחר במסלול עם תחנות יציאה יוכל לשנות את מסלול החיסכון בכל תחנת יציאה כאמור.

 

 

 

 

באיזה מסלול ינוהלו כספי החסכון ?

לאחר שבחרתם האם להפקיד את הכספים עבור ילדכם בקופת גמל להשקעה או בחשבון בבנק תצטרכו לבחור באיזה מסלול ינוהלו כספי החיסכון.

אם תבחרו לחסוך בקופת גמל להשקעה

תוכלו לבחור לחסוך באחד מ-5 מסלולי ההשקעה הבאים:​​​​

מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט (ברירת מחדל).

מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני.

מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר.

מסלול הלכה (אפשרי רק בחלק מהקופות).

מסלול שריעה (אפשרי רק בחלק מהקופות).

אם תבחרו לחסוך בבנק

תוכלו לבחור לחסוך באחד מ-3 מהמסלולים הבאים:

מסלול עם ריבית קבועה לא צמודה (ברירת מחדל)

מסלול עם ריבית משתנה

מסלול עם ריבית קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן

בכל אחד מהמסלולים המוצעים על ידי הבנקים ניתן לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

תכנית חיסכון ללא תחנות יציאה

תכנית חיסכון עם תחנת יציאה כל 5 שנים.

לידיעתכם, ילד שנפתח לו חיסכון בבנק, יוכל בגיל 18 לבחור את תקופת החיסכון שבסיומה יתאפשר לו לשנות את מסלול החיסכון ולמשוך את הכספים.

את הבחירה עליכם לבצע באתר הביטוח הלאומי עד ל-1.6.17.

https://b2b.btl.gov.il/BTL.ILG.Payments/tochnitchisachonyeledinfo.aspx

מי שיוולד לו ילד מ-1.1.17 ואילך, יוכל לבצע את הבחירה בתוך 6 חודשים מיום לידת הילד.

 

​​​​​​​​​​​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מסלול ברירת מחדל

אם לא תבחרו היכן ינוהל החיסכון – אל דאגה!

הכסף ייחסך עבור ילדכם במסלול ברירת מחדל

אם לא בחרתם במהלך תקופת הבחירה היכן ינוהלו כספי החיסכון של ילדכם, הביטוח הלאומי יפקיד את כספי החיסכון לקופת גמל או לבנק בהתאם למנגנון ברירת המחדל, כמפורט להלן:

 

ילד שמלאו לו 15 שנים ויותר ב-1.1.2017

כספי החיסכון שלו יופקדו בבנק, שאליו משולמת קצבת הילדים על ידי הביטוח הלאומי, במסלול ריבית קבועה לא צמודה, ללא תחנות יציאה. הריבית במועד ההצטרפות תיקבע בהתאם לתקופת החיסכון עד הגיעו של הילד לגיל 18.

אם הבנק שבו משולמת קצבת הילדים לא נבחר ברשימת הבנקים המנהלים את החסכונות, יפתח הביטוח הלאומי לילד חיסכון בבנק אחר, מבין הבנקים שנבחרו.

אם יש לכם כמה ילדים מעל גיל 15, החסכונות שלהם ינוהלו באותו בנק בחשבונות חיסכון נפרדים.

 

ילד שטרם מלאו לו 15 שנים ב-1.1.2017

כספי החיסכון שלו יופקדו בקופת גמל להשקעה במסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט. קופת הגמל תיבחר על ידי הביטוח הלאומי, מבין קופות הגמל להשקעה שנבחרו על ידי משרד האוצר.

 

אם יש לכם כמה ילדים מתחת לגיל 15, החסכונות שלהם ינוהלו באותה קופת גמל בחשבונות חיסכון נפרדים.

 

ילד שייוולד החל מ- 1.1.2017 ואילך

תוכלו לבחור היכן ינוהל החיסכון שלו בתוך 6 חודשים מיום הלידה. אם לא תבחרו, כספי החיסכון ינוהלו בקופת הגמל או בבנק שבחרתם לילד שנולד לפניו.

 

אם לא ביצעתם בחירה לילד שנולד לפניו, או אם מדובר בילד הראשון במשפחה, כספי החיסכון יופקדו בקופת גמל להשקעה, מבין קופות הגמל שנבחרו.

 

 

 

 

 

חיסכון לילד שמלאו לו 18 ממאי 2015 עד דצמבר 2016

אם מלאו לך 18 שנים ממאי 2015 עד דצמבר 2016, תיפתח לך בינואר 2017 תכנית חיסכון.

בחיסכון יופקדו 50 ₪ בכל חודש שבו שולמה עבורך קצבת ילדים, החל ממאי 2015 ועד החודש שבו מלאו לך 18 שנים. בנוסף, יופקד לחיסכון מענק גיל 18 בסך 500 ₪.

 

תוכל לבחור לחסוך את כספי החיסכון בבנק או בקופת גמל, עד ל-1.6.2017 באתר הביטוח הלאומי.

https://b2b.btl.gov.il/BTL.ILG.Payments/TochnitChisachonBogerInfo.aspx

אם לא בחרת, התכנית תיפתח בבנק שבו שולמה עבורך קצבת הילדים, במסלול ריבית קבועה לא צמודה, מתחדש בכל חודש. אם הבנק שאליו שולמה קצבת הילדים לא מופיע ברשימת הבנקים שנבחרו על ידי משרד האוצר, החיסכון ייפתח בבנק אחר שייבחר על ידי הביטוח הלאומי.

שים לב! אם לא תמשוך את כספי החיסכון עד שימלאו לך 21 שנים, יופקד לחיסכון מענק נוסף בסך 500 ₪.

 

 

 

​​​​​​​​​​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משיכת כספים מהחיסכון

את כספי החיסכון ניתן למשוך רק כשילדכם יגיע לגיל 18, למעט במקרים חריגים.

כדי למשוך את כספי החיסכון עליכם לפנות לקופת הגמל או לבנק, שמנהלים את כספי החיסכון של ילדכם, ולחתום על טופס בקשה למשיכת כספים  שנמצא באתר הביטוח הלאומי. את הטופס ניתן למצוא גם באתר האינטרנט של קופת הגמל או הבנק, שמנהלים את כספי החיסכון של ילדכם.

https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t5022.pdf

במועד משיכת כספי החיסכון, חלקם או כולם, ינוכה מסכום המשיכה מס רווח הון.

שימו לב! ילד שכספו מנוהל בקופת גמל להשקעה והחליט להמשיך לחסוך את הכסף שנצבר לזכותו בקופת הגמל עד לגיל פרישה מעבודה, יוכל לקבל את כספי החיסכון לאחר הפרישה כקצבה, ללא תשלום מס רווח הון.

משיכת כספים מגיל 18 ועד גיל 21

כשימלאו לילדכם 18, יפקיד הביטוח הלאומי לחשבון החיסכון שלו מענק בסך 500 ₪.

במועד זה יוכל ילדכם למשוך את הכספים מתכנית החיסכון באמצעות פנייה לקופת הגמל או לבנק, שמנהלים את כספי החיסכון. המשיכה תתבצע באמצעות מילוי טופס בקשה למשיכת כספים  שנמצא באתר הביטוח הלאומי, ובצירוף חתימת ההורים המאשרים את המשיכה. את הטופס ניתן למצוא גם באתר האינטרנט של קופת הגמל או הבנק, שמנהלים את החיסכון.

שימו לב! ילד שימשיך לחסוך את כספי החיסכון במלואם עד גיל 21, יהיה זכאי לקבל מענק נוסף בסך 500 ₪ אשר יופקד לחשבון החיסכון שלו על ידי הביטוח הלאומי עם הגיעו לגיל 21.

משיכת כספים מגיל 21 ואילך

כשימלאו לילדכם 21, יפקיד הביטוח הלאומי לחשבון החיסכון שלו מענק נוסף בסך 500 ₪, וזאת בתנאי שלא משך כספים מהחיסכון קודם לכן.

החל מגיל 21 הילד יוכל למשוך את כספי החיסכון בכל עת וללא צורך באישור ההורים, באמצעות מילוי טופס בקשה למשיכת כספים  שנמצא באתר הביטוח הלאומי. את הטופס ניתן למצוא גם באתר קופת הגמל או הבנק, שמנהלים את כספי החיסכון

 

מומלץ למשוך את הכסף רק עבור הוצאות גדולות ומשמעותיות שיתרמו לעתיד ילדכם. לדוגמא לצורך מימון לימודים, פתיחת עסק וכדומה. ​​

 

 

משיכה במקרים חריגים

 

משיכה לפני גיל 18 עקב מצב רפואי של הילד

הורים לילד שנמצא במצב רפואי שמסכן את חייו, יוכלו למשוך את כספי החיסכון לפני הגיעו של הילד לגיל 18, לצורך מימון צרכיו הרפואיים ובאישור רופא מטעם הביטוח הלאומי.

 

אם התקיימו התנאים למשיכת הכספים לפני גיל 18, הביטוח הלאומי יפקיד לתכנית החיסכון מענק בסך 500 ₪ (במקום בגיל 18) שיתווסף לסכום שניתן יהיה למשוך מהחיסכון.

 

לאחר המשיכה ימשיך הביטוח הלאומי להפקיד סכום חודשי של 50 ₪ לחיסכון עבור הילד, עד שיגיע לגיל 18. במקרה זה, כאשר הילד יגיע לגיל 18 לא יופקד מענק בסך 500 ₪ (כיוון שהוא כבר שולם לילד במועד המשיכה), אך אם הילד ימשיך לחסוך עד גיל 21 הוא יקבל את המענק הנוסף בסך 500 ₪ שמשולם בגיל 21.

 

משיכה עקב פטירת ילד

במקרה של פטירת ילד ששולמה עבורו קצבת ילדים, הביטוח הלאומי יפקיד לתכנית החיסכון סכום חודשי של 50 ₪ בחודש הפטירה ובמשך 3 חודשים נוספים לאחר מכן. בסיום תקופה זו, ההורים יוכלו למשוך את כספי החיסכון.

 

הפקדת כספים לחסכון רטרואקטיבית ממאי 2015

בתכנית החיסכון יופקדו גם כספים רטרואקטיבית לתקופה ממאי 2015 עד דצמבר 2016.

בכל חודש שבו הילד קיבל קצבת ילדים בתקופה זו, יופקדו לתכנית החיסכון 50 ₪.

כך לדוגמא, אם ילדכם קיבל קצבת ילדים במשך כל התקופה (20 חודשים), הוא יהיה זכאי לקבל סכום רטרואקטיבי בסך 1,000 ₪ (50 ₪ עבור כל אחד מ-20 החודשים).

​​הסכום הרטרואקטיבי שמגיע לילד יופקד לתכנית החיסכון בתשלומים.

 

בשנת 2017 יופקדו שני תשלומים:

בינואר 2017 - יופקדו 100 ש"ח.

בפברואר 2017 - יופקדו 400 ש"ח.

על יתר התשלומים נודיע בהמשך.

 

 

 

אם הגעתם עד הלום – כל הכבוד !  

כעת נסכם במספר נקודות מה עליכם לעשות עד ל – 1/6/2017 :

1.      להכנס לאתר הביטוח הלאומי  לבחירת קופת גמל או בנק ולהפקדה נוספת

https://b2b.btl.gov.il/BTL.ILG.Payments/tochnitchisachonyeledinfo.aspx

2.      להקליד את מספר תעודת הזהות של ההורה שמקבל את קצבת הילדים (האם)

3.      לבחור באמצעי הזיהוי הראשון : חשבון הבנק אליו משולמת קצבת הילדים, הפרטים הם : בנק לאומי סניף 800 חשבון 83982053

4.      לבחור האם להגדיל את ב – 50 ₪ לחודש את החסכון (מומלץ להגדיל).

5.      לבחור האם להפקיד את הכסף לקופת גמל להשקעה או לבנק,                                המלצת וועדה כספית הינה להפקיד לקופת גמל להשקעה בבתי השקעות הבאים : אלטשולר שחם, פסגות, אנליסט.

א.    לילדים עד גיל 15 – במסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר.

ב.     לילדים מעל גיל 15 – במסלול חוסכים המעדיפים סיכון בינוני.

ג.       ברירת המחדל של המדינה הינה :

1.      לילדים עד גיל 15 – בקופת גמל מסלול סיכון מועט.

2.      לילדים מעל גיל 15 – בבנק מסלול ריבית קבועה לא צמודה ללא תחנות יציאה.

 

הערה – בחירת המסלול היא של ההורה, הוועדה הכספית המליצה על מסלול סיכון מוגבר או בינוני מתוך הראיה שהכספים הנ"ל הינם לטווח ארוך ועובדתית בטווח הארוך שוק ההון מניב תשואה טובה יותר מהבנק. ברירת המחדל של המדינה סולידית יותר.         עובדה נוספת הראויה לציון בקבלת ההחלטה : הריבית בבנק עולה  ככל שגיל הילד נמוך יותר עד כדי 4% לשנה, ריבית קבועה ללא הצמדה וללא תחנות יציאה לילד בגיל שנה.   רצוי וכדאי לשחק בסימולטור המצ"ב על מנת לקבל את ההחלטה המושכלת ביותר :

https://hly.gov.il/banksManageInfo.html

 

לאחר עדכון הפרטים, לרבות עדכון המייל האישי שלכם, יש להדפיס את אישור הבקשה לעדכון נתוני תכנית חסכון לכל ילד ולהעביר צילום או עותק מהמייל למרינה בהנה"ח,

מייל של מרינה : Takziv-ishi@beeri.co.il

 

לשאלות בנושא ניתן לפנות למרינה ו/או לאוהד בהנהלת חשבונות.

תאריך פרסום
14/5/2017