title
נוהל קבלת טיפול פיזיותרפיה 03/2017

עדכון – 14.3.2017

 

נוהל קבלת טיפול פיזיותרפי פרטי בבארי

 

ניתן לקבל החזר כספי מלא על שירותי פיזיותרפיה פרטיים בבארי באמצעות ביטוחי הבריאות (מושלם והפניקס). ניתן לקבל טיפול פיזיותרפי ללא עלות במסגרת קופ"ח.
הנוהל מאפשר למצות זכאויות להחזר כספי מצד אחד ולהגדיל את חופש הבחירה מצד שני.

הפעולות הנדרשות מכל מטופל/ת:

·         לפני קבלת הטיפול הראשון יש להוציא הפנייה לפיזיותרפיה מהרופא המטפל / מזכירה רפואית / רופא מקצועי  הפניה לקבלת טיפול לצורך החזרים החב' הביטוח תקפה למשך שנה.

·         מקרים דחופים, יופנו על ידי נירה שרעבי (מנהלת המרפאה) בלבד.

·         לקבלת תור לפיזיותרפיה יש לפנות לסילביה (מקשרת הפיזיותרפיה)

·         מיקום מכון הפיזיותרפיה – מקלט עילי (בין שכונת הדרים לאשלים)

·         את ההפניה יש למסור לתומר/טליה בהגיעך לטיפול הפיזיותרפיה.

·         משך טיפול: 30 דקות ועלותו: 200 ₪.

·         אופן התשלום: לאחר קבלת הטיפול, החבר יקבל טלפון מחברת "פיזיותר" (החברה של תומר) וייתן את פרטי כרטיס האשראי. (מזכירות פיזיותר מיכל: 053-8231881 / אדיטה: 055-8818519)

·         חשבונית/קבלה עבור התשלום והטפסים לתביעת זיכוי מהמושלם ישלחו לחבר, באחריות תומר.

*טפסים לתביעה 'כללית מושלם' 'הפניקס' ניתן לקבל: במרפאה, במשרד ביטוח בריאות ובמכון

הפיזיותרפיה.לקבלת החזר כספי מלא יש להגיש 2 תביעות עוקבות:

תביעה ראשונה-לכללית מושלם יש לשלוח את המסמכים הבאים:

1.      טופס תביעה* מלא וחתום.

2.      קבלה מקורית.

3.      הפניית רופא**

4.       החזר ע"ס 94 ₪ לטיפול (ועד 24 טיפולים בשנה), ישלח בהמחאה אישית בדואר בצירוף מכתב אישור מהמושלם – לשמור!!

תביעה שנייה–לפניקס - לאחר קבלת האישור מהמושלם יש לשלוח את המסמכים הבאים:

1.      טופס תביעה מלא וחתום.

2.      צילום של הקבלה המקורית.

3.      מכתב מהמושלם לגבי גובה ההחזר שהתקבל.

4.      הפניית רופא/תדפיס תיק רפואי*** רלוונטי לבעיה הרפואית בגינה נדרש הטיפול.

§         החזר ע"ס כ- 106 ₪ לטיפול (ועד 17 טיפולים בשנה), יועבר לחבר בתקציב האישי, לאחר שחברת הביטוח תעביר את הסכום לחשבון הבנק של בארי. הודעה לגבי הזיכוי, תשלח לחבר ע"י אחראית ביטוח בריאות בבארי.

 

 

המלצות ונקודות חשובות לציון:

·         על ביטול תור יש להודיע עד יומיים לפני מועד התור, למקשרת הפיזיותרפיה, סילביה 054-7918383.

חבר שלא יודיע בזמן על אי הגעתו ולא יגיע לטיפול יחויב בסכום הטיפול המלא, עפ"י הנוהל
במידה וחבר יזדקק ליותר מ 17 טיפולים בשנה או לא יאושרו הטיפולים ע"י הביטוח, על פי המלצת צוות הבריאות, מערכת הרווחה תישא בהפרש ההוצאות הנדרשות.

·         ההחזר הכספי עבור הטיפול הפיזיותרפי הוא באחריות החבר בלבד ועומדות בפניו 4 אפשרויות:

 

 

                                                                                          בברכת בריאות שלמה!

                                                                                 צוות ביטוח בריאות ומערכת הרווחה.

תאריך פרסום
19/3/2017