title
מורה נבוכים

ברכותינו עם כניסתך לעבודת חוץ. אנו תקווה שהמשרה החדשה תמלא את שאיפותיך להגשמה עצמית והתפתחות אישית ומקצועית. J

עבודת חוץ מחייבת התנהלות שונה אל מול מוסדות הקיבוץ. על מנת להקל עליך בעת זו של התחלה חדשה ומרגשת, להלן עיקרי הדברים:

ימי חופשה: עובדי חוץ מקבלים חופשה שנתית מהמעסיק (לפי חוזה העסקה אישי). מי שמקבל מהמעסיק פחות מ-18 ימים (כנהוג בבארי), תושלם לו מכסת ימי החופשה בבארי. לדוגמא מי שמקבל כחוק 10 ימי-חופשה מהמעסיק, יקבל בנוסף 8 ימי חופשה מבארי.

עובד חוץ המקבל מהמעביד מעבר ל-18 יום הנהוגים בבארי, לא ירשמו לו ימי חופשה בבארי, יש לשים לב לא לעבור את מכסת המעביד .ימים מעבר למכסה, שהיה עבורם קיזוז שכר ירשמו בבארי במינוס.

בעת פיטורים/התפטרות יש לפדות אצל המעביד את ימי החופשה שלא נוצלו, ימים אלו יתווספו לבנק החופשה בבארי.

שעות נוספות: ירשמו במידה והעובד אכן עבד מעל התקן שהמעסיק דורש לאותו חודש וישנו עבורן תשלום נפרד בתלוש המשכורת, ובלבד שהשכר הינו מעל המינימום שנקבע בבארי לעבודת חוץ.

באחריות העובד לציין בתלוש השכר את השעות הנוספות ולבקש לרשום אותן לזכותו.

ימי מחלה: רישומם ינוהל מול בארי ומול המעסיק לפי הצורך. שכן, עובד חוץ חדש לא מספיק לצבור לעיתים ימי מחלה שיענו לצרכיו ,וזקוק לימי מחלה עבור מחלות ילדים ,הורים, בני זוג. ואילו עובד-חוץ ותיק צובר ימי-מחלה רבים. לכן, רצוי להגיש אישורי מחלה למעסיק וגם למערכת רישום העבודה בבארי.

ביגוד: החזר ביגוד יינתן לעובד אשר מקבל החזר ביגוד בתלוש השכר, שכרו יעלה על 15,000 ₪ ונדרש לביגוד ייצוגי בעבודה. ההחזר יבוצע אל מול קבלות קניה.

http://msc.wcdn.co.il/w/w-635/1844693-5.jpgטלפון: החזר על טלפון נייד יקבל עובד שבתלוש השכר שלו מופיע תשלום עבור טלפון, הזיכוי המתקבל הינו בגובה ההחזר בתלוש ועד לגובה העסקה שלו בבארי כולל מע"מ. יבוצע באמצעות חשבון מפוצל.

ארוחת בוקר: כל עובד חוץ הזקוק לכך, זכאי לתקציב חודשי במרכולית עבור ארוחת בוקר, בסך 150 ₪ (למשרה מלאה).

ארוחת צהריים: עובד שבמקום עבודתו לא מוגשת ארוחת צהריים רשאי לרכוש אותה בסכום של כ-40 ₪ ליום ולהביא את הקבלות לזיכוי בהנה"ח (בדף הירוק). ניתן לקחת ארוחת צהריים בבוקר מחד"א בעמדה מיוחדת לכך.

רכב מהעבודה: עובד המקבל רכב מהמעביד רשאי לעשות בו שימוש פרטי (במידה והמעביד מאפשר זאת)ובתמורה ישלם לקיבוץ סכום שנתי של 6000 ₪. לחילופין ניתן לבחור באפשרות של דיווח חודשי של הק"מ והשעות עבור הנסיעות הפרטיות. במידה ואינו מעוניין להשתמש ברכב לנסיעות פרטיות, עליו להודיע לנו באופן מסודר.

רכב עב"ח: נועד לשימוש עבור נסיעות לעבודה וממנה. בתום הנסיעה יש להחנות במגרשי החניה. אם בוצעו נסיעות פרטיות בהמשך ליום העבודה, אנא בצעו חלוקת נסיעה בסדרנט. 

 

http://www.zetale.co.il/file/zetale_eprint_card_frames_flowers11f(1).gifבכל שאלה, ניתן לפנות אל אברומי במייל rishum-avoda@beeri.co.il או בטלפון 054-7918168. להתראות בפגישתנו הבאה בעוד מספר חודשים

            ב ה צ ל ח ה                                              אברומי –עב"ח

                                                                                                  לילך– מש"א

תאריך פרסום
13/3/2019