title
מרכזיית טלפונים
שירותי מרכזיית הטלפונים החדשה של בארי (פלקון)
המרכזייה פועלת בחיוג טונים בלבד.

חיוג מקוצר 
לסלולרים של בארי כמו בחיוג מהסלולרי .8XXX הספרייה המקוצרת של המרכזייה הישנה מבוטלת.
חיוג לשירותים של בזק *XXXX ללא קידומת 9. (למשל – ל"הוט" חייגו 6900*)

מענה קולי – הוראות הפעלה
להקלטת הודעת פתיחה, חייגו 2641 הקישו 0 והקליטו את הודעתכם.
לאחר הקלטת ההודעה חייגו 65 כדי לשמוע אותה. ניתן לשוב ולהקליט מחדש בכל עת.
לקביעת תכונות התיבה הקולית חייגו 63 ואחר כך:
0 – לשנוי זמן עד להפעלת המענה האוטומטי מ- 01 עד 98 (לדוגמא 22 = 5 צלצולים).
1 – לקביעת קוד אישי עד 4 ספרות (משמש להפעלת התיבה מרחוק).
לשמיעת הודעות נכנסות:
66 – לשמיעת כל ההודעות ברצף.
*6 – לשמיעת ההודעות בצורה מבוקרת.
מחיקת הודעות :
למחיקת הודעה תוך כדי השמעתה חייגו 3.
60 – מחיקת כל ההודעות, יש להקיש 1 לאישור מחיקה .
למשיכת הודעות מרחוק, חייגו לשלוחתכם ובזמן שמיעת הודעת הפתיחה חייגו את הקוד האישי שבחרתם, ולאחר מכן את הפעולה המבוקשת 66, וכו'.
יש אפשרות לסימן קולי אם יש הודעה חדשה, כאשר מרימים את השפופרת נשמע צליל מקוטע קצר ואחריו צליל חיוג. המעוניינים יפנו אלַי.
יש אפשרות לקבל את ההודעות הקוליות גם לדואר האלקטרוני. המעוניינים יפנו אלַי בציון מספר השלוחה וכתובת הדוא"ל שלהם.

שרותים נוספים:
61 – זיהוי השלוחה ממנה אתם מתקשרים.
62 – רישום עבודה.
69 – זיהוי שיחה אחרונה.
67 – שירות השכמה.
קיימות 6 השכמות:
1 ו - 2 השכמות חד פעמיות.
3 ו - 4 השכמות קבועות לכל הימים.
5 ו - 6 השכמות קבועות ללא ימי שבת וחג.
יש להקיש תחילה את מספר ההשכמה לאחר מכן את שעת ההשכמה.
לביטול השכמות יש להקיש מספר השכמה 9999.
עקוב אחרי – ניתן לבצע עקוב אחרי לכל מספר פנימי, חיצוני, או נייד:
חייגו משמאל לימין:
· #+המספר אליו מפנים+141 - הפניה בתפוס.
· #+המספר אליו מפנים+142- הפניה באין מענה
· #+המספר אליו מפנים+143 - הפניה בתפוס ובאין מענה
· #+המספר אליו מפנים+144 - הפניה מיידית של כל השיחות
· #+145- הפניה מיידית למענה קולי
· #+140 ביטול כל ההפניות.
שרות חדש פקס לתיבת הדואר –FAX2MAIL
איך זה עובד? כאשר רוצים לשלוח לכם פקס אתם נותנים את המספר בבית, המרכזייה מזהה משלוח פקס, מקבלת אותו, ומעבירה ישר לתיבת הדואר האלקטרוני שלכם.
המעוניינים יפנו אלַ רוני פוקס בציו
ן מספר השלוחה וכתובת הדוא"ל שלהם.